Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do nauk o politykach publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-10p Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do nauk o politykach publicznych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. PP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i sposobach funkcjonowania polityk publicznych jako treści działania współczesnego państwa i instytucji politycznych w wymiarze polskim, europejskim i globalnym [K_W02 +++]

EK 2: Wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie procesy dotyczące zmian struktur i funkcji współczesnego państwa w kontekście zarządzania politykami publicznymi [ K_W05++]

EK 3: Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu organizacji polityk publicznych [K_W09++]

EK 4: Potrafi samodzielnie opisywać i wyjaśniać rolę polityk publicznych we współczesnym państwie oraz stawiać proste hipotezy oraz tworzyć strategie argumentacyjne [K_U03++]

EK 5: Potrafi w sposób krytyczny i samodzielny wytłumaczyć znaczenia polityk publicznych w życiu społeczeństwa oraz zidentyfikować kompetencje instytucji publicznych współczesnego państwa [K_U04++]

EK 6: Potrafi samodzielnie posługiwać się systemem normatywnym oraz twórczo interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do polityk publicznych [K_U06+]

EK 7: Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego oraz potrafi inspirować do tego innych [K_K01++]

EK 8: Jest przygotowany do samodzielnego rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach publicznych w realizacji polityk publicznych [K_K04++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Moduł zaliczany będzie poprzez ocenę aktywności podczas ćwiczeń oraz egzamin pisemny na koniec wykładów; do oceny stosuje się standardową skalę ocen

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1: zaliczenie pisemne, pytania otwarte

EK 2: zaliczenie pisemne, pytania otwarte

EK 3: zaliczenie pisemne, pytania otwarte

EK 4: ocena aktywności podczas ćwiczeń

EK 5: ocena aktywności podczas ćwiczeń

EK 6: ocena aktywności podczas ćwiczeń

EK 7: ocena aktywności podczas ćwiczeń

EK 8: ocena aktywności podczas ćwiczeń


Metody dydaktyczne:

metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,

metody praktyczne: Ćwiczenia przedmiotowe

metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 godz. (wykład i ćwiczenia)

Praca własna studenta:

20 godz. – przygotowanie do ćwiczeń

10 godz. – indywidualne uzupełnienie literatury przedmiotu

30 godz. – przygotowanie do egzaminu


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

• Polityki publiczne we współczesnych systemach politycznych

• Zarządzanie politykami publicznymi we współczesnym państwie: model sieciowy, wielopasmowy, konkurencyjny

• Legislatywa a polityki publiczne: tworzenie prawa, funkcje, demokratyczna kontrola

• Wdrażanie polityk publicznych: rząd i administracja publiczna

• Społeczne uwarunkowania polityk publicznych: grupy interesu, organizacje obywatelskie, ruchy społeczne

• Rola mediów w politykach publicznych

• Decydowanie polityczne i cykl polityczny w politykach publicznych

• Polityki publiczne jako przedmiot debaty partyjnej i programowej

• Instytucje zarządzające politykami publicznymi

• Praktyka polityk publicznych w wybranych państwach

Literatura:

M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Warszawa 2013

A. Zybała, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Warszawa 2013

G. Rydlewski (red.), Decydowanie publiczne, Warszawa 2011

A. Zybała, Polityki publiczne, Warszawa 2012

D. Sześciło, M. Kulesza, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013

J. Czaputowicz, Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008,

J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008,

L. Habuda (red.), Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000

Uwagi:

przedmiot ze specjalności nieuruchomionej w r.ak. 2017/18

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.