Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Naród i państwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-11i-tn Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Naród i państwo
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)
Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. TPiU)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Stoczewska
Prowadzący grup: Barbara Stoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK1: Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i sposobach funkcjonowania państwa jako aktora politycznego [K_W02 +++] [K_W09++]

EK2: Wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie procesy dotyczące zmian struktur i funkcji współczesnego państwa ze szczególnym uwzględnieniem państw narodowych [K_W05++] [K_W09++]

EK3: zna rozmaite koncepcje narodu i nacjonalizmu, państwa narodowego i procesów narodotwórczych [K_W02+] [K_U02+][K_W04+] [K_W13+] [K_U13++] [K_W06+++] [K_K02++]

EK4: Potrafi samodzielnie interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa [K_U06+]

EK 5: analizuje politykę ochrony praw mniejszości narodowych w Europie, także w perspektywie historycznej [K_W07+] [KW08+] [K_W10++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu

Do zaliczenia obowiązuje problematyka omawiana na wykładzie uzupełniona o zalecaną literaturę

W końcowej ocenie uwzględnia się aktywność w dyskusji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK5: egzamin, pytania testowe wielokrotnego wyboru i otwarte mające na celu sprawdzenie umiejętności problemowego ujęcia zagadnień.

Do oceny stosuje się standardową skalę.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody padające – opis

Metody podające – objaśnianie lub wyjaśnianie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład: 30 godz.


Praca własna studenta:

- samodzielne studiowanie literatury: 60 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 punktów ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu problematyki narodowościowej: naród, państwo narodowe, kwestie narodowe, kontrowersje wokół ich interpretacji

Procesy narodowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej – specyfika, naród polityczny, a naród kulturowo-etniczny

Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych

Realizacja standardów ochrony praw mniejszości na wybranych przykładach państw.

Kształtowanie się państwa narodowego oraz kontrowersje związane z tym państwem na tle procesów globalizacji i integracji politycznej.

Kształtowanie się ideologii narodowych, spory wokół pojęcia nacjonalizm.

Przejawy nacjonalizmu we współczesnym świecie oraz w Polsce.

Literatura:

M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo- Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000

S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowowschodniej, Wrocław 1999

P. Lawrence, Nacjonalizm, Historia i teoria, Warszawa 2007

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009

T. Białek, Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy, Warszawa 2008

J. Szacki, Nacjonalizm, w: Trudne sąsiedztwa z socjologii konfliktów narodowościowych, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001

G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011

Literatura uzupełniająca :

M. Hroch, Małe narody Europy, Wrocław 2003

A. D. Smith, Nacjonalizm, Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007

B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozpowszechnianiu się nacjonalizmu, Kraków 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.