Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etniczne i religijne problemy współczesnej Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-13t Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Etniczne i religijne problemy współczesnej Europy
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. TPiU)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat definicji mniejszości etnicznych, historii pojawienia się odrębności mniejszości oraz rozwiązań prawnych, regulujących tę kwestię; zna ewolucję położenia mniejszości etnicznych, związany z nim rozwój prawodawstwa, problematykę relacji naród – mniejszość w państwie kwestię funkcjonowania stereotypów [K_W06++]

EK2: Zna normy prawne, stosowane w państwach Europy Zachodniej oraz Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, regulujące problematykę mniejszości etnicznych i religijnych [K_W07+].

EK3: Potrafi twórczo interpretować zjawiska społeczno-polityczne związane z problematyką mniejszości etnicznych oraz kwestii religijnych w wybranych państwach Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Hiszpania, Polska, Słowacja, Bułgaria); rozumie czynniki etniczne, które oddziaływają na kwestie prawne i ekonomiczne w danym kraju [K_U01++].

EK4: Potrafi wykorzystać wiedzę do zrozumienia problematyki etnicznej; rozumie odmienność problemów etnicznych Europy Zachodniej od tych, które mają w miejsce w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej; potrafi zdefiniować i przeanalizować problem; na podstawie posiadanej wiedzy potrafi formułować własne opinie oraz zrozumieć mechanizmy zachowań grup etnicznych zarówno jeśli chodzi o własne środowisko, jak i życie publiczne; potrafi określić rolę państwa w życiu koegzystujących ze sobą grup społecznych; potrafi wskazać instytucje i ich kompetencje w rozwiązywaniu problemów etnicznych [ K_U02++], [K_U04++]

EK5: Umie analizować społeczne mechanizmy życia politycznego, dotyczące regulacji położenia grup etnicznych; potrafi postrzegać zjawiska życia publicznego, wiążące się z problematyką relacji kulturowych i religijnych [K_U08++]

EK6: Ma pogłębioną świadomość odmiennych punktów widzenia między grupami etnicznymi, co wiąże się z odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym,; ma świadomość akceptacji dla odmienności kulturowej i religijnej i potrzeby ustalenia zasad koegzystencji; ma świadomość istnienia czynników generujących konflikty oraz potrzeby działania w celu ich zapobieżeniu, np. poprzez dialog czy zbliżenia kulturowe; ma świadomość konieczności aktywnego uczestniczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego [K_K02+++], [K_K07++].

Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna na temat sytuacji politycznej na świecie w XXI w.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie przygotowanego eseju problemowego oraz uczestnictwa i aktywności w zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ek1, EK2,EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8:

- Ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie dyskusji merytorycznej związanej z zadanym tematem przygotowanym w oparciu o literaturę

- Ocena aktywności polegającej na przedstawieniu znajomości problematyki, umiejętności stawiania tez, polemizowania z innymi studentami, prognozowania oraz formułowania wniosków na ćwiczeniach (punktowana każdorazowo).

- Ocena eseju problemowego

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prelekcja

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Esej i dyskusja pod kierunkiem prowadzącego


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Ćwiczenia - 30 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie i lektura literatury - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń (opracowanie problemu) - 30 godz.

Łącznie 90 godz.

3 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problemy etniczne i religijne całej Europy: mapę wyznań i narodowości, dane statystyczne i tendencje rozwoju poszczególnych grup ludności; problem mniejszości narodowych, dążeń separatystycznych, działań terrorystycznych; konflikty polityczne i zbrojne na tle etnicznym lub religijnym, rozwiązania prawno-administracyjne i ustrojowe zmierzające do ich zażegnania lub rozwiązania.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje problemy etniczne i religijne całej Europy: mapę wyznań i narodowości, dane statystyczne i tendencje rozwoju poszczególnych grup ludności; problem mniejszości narodowych, dążeń separatystycznych, działań terrorystycznych; konflikty polityczne i zbrojne na tle etnicznym lub religijnym, rozwiązania prawno-administracyjne i ustrojowe zmierzające do ich zażegnania lub rozwiązania.

-pojęcie mniejszości etnicznych; definicje zjawiska; geneza rozwoju koncepcji ochrony mniejszości narodowych; ochrona praw mniejszości narodowych; stereotypy w postrzeganiu narodowości

-mniejszości narodowe w Polsce; przyczyny emigracji do Polski; świadomość emigrantów w Polsce i nasz kraj widziany ich oczami; nasze stereotypy na temat mniejszości przebywających w Polsce; ochrona praw mniejszości przebywających w Polsce

-charakterystyka etniczności Europy – historia i stan dzisiejszy; charakterystyka islamu – podstawowe zasady, doktryny i obyczajowość; islam i muzułmanie we współczesnej Europie

-mniejszości etniczne w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości wyznania muzułmańskiego

-problem mniejszościowy we Francji jako konsekwencja francuskiej polityki kolonialnej po 1945 r.

-konflikty etniczne w byłym ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem kwestii łotewskiej, ukraińskiej i kaukaskiej

-geneza konfliktów etnicznych w Jugosławii od czasów II wojny aż do lat 90. XX w.; konflikty etniczne w latach 1991-1995: Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina; konflikty etniczne w b. Jugosławii: Macedonia, Chorwacja, Czarnogóra i Serbia

-problem mniejszości etnicznych w Kosowie – geneza; okres 1991-1999; okres 1999-2008; sytuacji obecna;

-charakterystyka mniejszości w krajach środkowoeuropejskich: Słowenia, Słowacja, Czechy, Mołdawia; charakter problemów etnicznych – różnice i podobieństwa;

-charakterystyka mniejszości w krajach Europy Południowo-Wschodniej: Rumunia, Bułgaria, Albania; charakter problemów etnicznych – różnice i podobieństwa

-geneza konfliktu cypryjskiego; charakterystyka stanowisk tureckiego i greckiego w przebiegu konfliktu; próby rozwiązania sporu przy udziale dyplomacji zagranicznej; sytuacja etniczna na Cyprze po przystąpieniu do UE; położenie mniejszości w dniu obecnym i perspektywy

-hiszpański problem separatyzmów – historia; powstanie i działalność organizacji, dążących do podziału Hiszpanii: terroryzm czy walka o niepodległość – analiza problemu; polityka rządów hiszpańskich wobec problemów etnicznych;

-problem Irlandii Północnej – historia konfliktu; próby porozumień irlandzko – brytyjskich w kontekście położenia Irlandczyków; problem realizacji praw mniejszościowych; powstanie i działalność IRA: terroryzm czy walka o niepodległość?

Literatura:

Marek Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, dzieje, idee, Warszawa 1992

● Colloquium Opole 2007 : mniejszości narodowe i etniczne - edukacja i kultura / pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 2008

● Stereotypy narodowościowe na pograniczu / pod red. Włodzimierza Bonusiaka, Rzeszów 2002

● Wybrane problemy narodowościowe / Marek Czerwiński, Janusz Mieczkowski, Andrzej Wojtaszek, Szczecin 1998

● Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, red. Andrzeja Chodubskiego, Toruń 1996

● Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach, red. Marzenny Giedrojć, Małgorzaty Mieczkowskiej i Janusza Mieczkowskiego, Szczecin 2005

● "Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki miedzynarodowe" na przełomie XX i XXI wieku, red. nauk. Henryk Szczerbiński, Warszawa 2009

● J. Bańbor, Konflikty na Kaukazie, Warszawa 1997

● Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie / pod red. Zenona Jasińskiego i Tadeusza Lewowickiego ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Opole 2004

● Konflikt czy współdziałanie : media a problemy mniejszości, red. Stefan Wilkanowicz, Kraków 1994

● Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji / pod red. Elżbiety Michalik, Henryka Chałupczaka, Lublin 2006

● Europa państw-Europa narodów, Problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej.red. G. Babiński, W. Miodunka, Kraków 1995

● Poznać Bałkany, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2012

● Bałkany w XX i XXI wieku, red. H. Stys, Sz. Sochacki, Toruń 2009

● Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2012

Uwagi:

przedmiot specjalizacyjny nieuruchomiony w r. ak. 17/18

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.