Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie się zachodnich tradycji prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-14t Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie się zachodnich tradycji prawnych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. TPiU)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Szlachta
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://inp.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna główne stanowiska teoretyczne stanowiące punkt oparcia dla współczesnej kontynentalnej refleksji prawniczej [K_W03 +; K_W04 ++; K_W05 ++; K_U01 ++; K_U06 +++]

EK2: Rozumie tradycyjne sposoby ograniczania woli prawodawczej proponowane w stanowiskach starotestamentowym, greckim, rzymskim i chrześcijańskim [K_W03 +; K_W04 ++; K_W07 +++; K_U04 ++; K_U06 +++; K_K02 ++]

EK3: Zna różnice dzielące różne koncepcje prawnonaturalne i dyskusje wokół ugruntowania porządku prawnego [K_W03 +; K_W04 ++; K_W05 ++; K_W07 +++]

EK4: Rozumie współczesne spory o uzasadnienie demokratycznego państwa prawnego/państwa prawa [K_W03 +; K_W04 ++; K_W05 ++;

K_W07 +++; K_U01 ++; K_U02 +; K_U05 +; K_U06 +++; K_U12 +++; K_K04 ++; K_K08 +++]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1/ kolokwium zaliczeniowe obejmujące całość treści merytorycznych modułu, na które składają się treści przedstawiane w trakcie konwersatoriów oraz wiedza uzyskana dzięki samodzielnemu studiowaniu zalecanej literatury.

Kolokwium składa się z dwóch części (test wyboru i esej problemowy), różnie punktowanych (za prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.).

Czas trwania kolokwium: 30 minut. Kolokwia odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do kolokwium dopuszczane są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie.

2/ zaliczenie konwersatorium obejmujące całość treści merytorycznych analizowanych w jego trakcie na podstawie aktywności na zajęciach w postaci udziału w dyskusji i argumentowania własnego stanowiska


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4: kolokwium – pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte, esej problemowy; w trakcie zajęć - aktywność na konwersatoriach, udział w dyskusjach

Metody dydaktyczne:

- metody praktyczne: metoda przewodniego tekstu

- ćwiczenia przedmiotowe

- metody problemowe: metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- samodzielne studiowanie literatury uzupełniającej – 30 godz.

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 30 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Istota współczesnej refleksji prawnej; główne nurty współczesnej filozofii prawa. Stanowisko pozytywistyczno-normatywistyczne.

Dyskusja znaczeń pojęcia „kultura prawna”, prezentacja głównych „pomników prawa” cywilizacji Starożytnego Wschodu. Prawo antyczne (w tym tradycja babilońska i starotestamentowa).

U podstaw kultury prawnej starożytnej Grecji (problem ładu, dike a nomos). Podejścia Platona (w sporze z sofistami) i Arystotelesa; etyka a prawo.

Dorobek rzymskiej tradycji prawnej i prawniczej; Instytucje Gajusza. Prawo naturalne a prawo narodów.

„Kodyfikacja” Justyniana I Wielkiego jako wyraz orientacji cezaropapieskiej a zachodnia doktryna dualistyczna (w tym św. Augustyn, św. Leon I Wielki i św. Gelazy I). Prawo salickie jako przykład „barbarzyńskiego prawa germańskiego”.

Legiści (glosatorzy i postglosatorzy, zwłaszcza Baldus i Bartolus z Sassoferrato, z uwzględnieniem ich roli w procesie kształtowania podstaw wczesnonowożytnego namysłu nad problemem suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej) a kanoniści (dekretyści i dekretaliści). Corpus Iuris Civilis a Corpus Iuris Canonici.

Spór o rolę zwyczaju i stanowienie norm w późnych wiekach średnich. Problem relacji między uprawnieniami naturalnymi i normami prawa naturalnego.

Stanowiska św. Tomasza z Akwinu, skotystów (głównie Ockhama z uwzględnieniem jego szczególnej roli w historii filozofii prawa) i Marsyliusza z Padwy.

Św. Tomasz z Akwinu a św. Augustyn wraz z porównaniem ich głównych koncepcji metafizycznych, epistemicznych i etycznych. Akwinata a skotyści (Jan Duns Szkot, Wilhelm z Ockham – ich nominalizm i woluntaryzm).

Kompilacje prawa zwyczajowego a rozwój refleksji prawniczej w dobie renesansu (problem Bractona oraz St. Germana i du Moulina).

Spory szesnastego wieku (Coke a F. Bacon). Kształtowanie opozycji tradycji angielskiej (common law) i kontynentalnej (prawo stanowione w związku z ujęciami absolutystycznymi). Problem prawa oporu.

Nowożytna szkoła prawa natury (Hobbes, Locke, Grotius) a krytyki Hume’a.

Propozycje osiemnastowieczne (Burke a Paine; koncepcje Benthama).

Krytyki przedstawicieli niemieckiej historycznej szkoły prawa (von Savigny a Beseler i von Gierke) i jurysprudencja analityczna Johna Austina.

Pozytywizm a normatywizm prawniczy (Hans Kelsen i kwestia „normy podstawowej).

Literatura:

Literatura podstawowa: J.M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006

Literatura uzupełniająca: H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995; W. Litewski, Jurysprudencja rzymska, Kraków 2000; J. Lityński (red.), Z dziejów prawa, 3 t., Katowice 1996-2002; M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2001.

Uwagi:

przedmiot ze specjalności nieuruchomionej w r.ak. 2017/18

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.