Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Władza wykonawcza we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-15i Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Władza wykonawcza we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę o strukturach i sposobach funkcjonowania instytucji ustrojowych mieszczących się w obrębie władzy wykonawczej: prezydenta państwa, rządu, szefa rządu, ministrów [K_W02+][K_W07+]


EK2: Posiada wiedzę o unormowaniach prawnych regulujących kształt i funkcjonowanie organów władzy wykonawczej w państwach współczesnych [K_W02+][K_W07+]


EK3: Posiada wiedzę na temat roli czynników pozaprawnych w praktyce funkcjonowania organów władzy wykonawczej [K_W02+]


EK4: Potrafi samodzielnie opisywać i wyjaśniać rolę podstawowych rozwiązań instytucjonalnych związanych z funkcjonowaniem organów władzy wykonawczej w poszczególnych systemach rządów [K_ U03++][ K_ U04+++]


EK5: Potrafi w sposób krytyczny charakteryzować zalety i wady podstawowych rozwiązań instytucjonalnych dotyczących podmiotów władzy wykonawczej oraz skutki w obrębie systemu politycznego, jakie przynosi recepcja konkretnych rozwiązań ustrojowych [K_ U03++][ K_ U04+++]


EK6: Posiada umiejętność doskonalenia posiadanej wiedzy poprzez samodzielną analizę rozwiązań instytucjonalnych dotyczących organów władzy wykonawczej w oparciu o poznane założenia modelowe [K_K01++][ K_ K08++]

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego oraz współczesnych systemów politycznych; zaliczenie przedmiotów: Podstawy prawa konstytucyjnego lub Nauka o państwie i konstytucji; Systemy polityczne.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej na wybrany przez studenta temat dotyczący problematyki omawianej na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3: Ocena aktywności podczas dyskusji prowadzonej w trakcie zajęć oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej


EK4, EK5, EK6: Ocena aktywności podczas dyskusji prowadzonej w trakcie zajęć

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:


- Konwersatorium – 30 godz.


Praca własna studenta:


- Przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 35 godz.


- Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 25 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Tematyka konwersatorium obejmuje wieloaspektową prezentację przyjmowanych we współczesnych systemach rządów uregulowań statusu organów władzy wykonawczej. Charakterystyka regulacji normatywnych uzupełniona zostanie o przedstawienie praktyki sprawowania władzy. W trakcie zajęć omówiona zostanie pozycja ustrojowo-polityczna organów egzekutywy w systemach rządów: parlamentarno-gabinetowym, prezydenckim, semi-prezydenckim, kanclerskim oraz parlamentarno-komitetowym. Uwzględniony zostanie status głowy państwa w republikach i w ustrojach monarchicznych, a ponadto funkcjonowanie tzw. kolektywnej głowy państwa. Uwaga zostanie zwrócona na tryb kreacji urzędu oraz poszczególne funkcje głowy państwa we współczesnych systemach rządów (m. in. funkcja arbitrażowa; wytyczanie kierunków polityki; udział głowy państwa w tworzeniu prawa; kompetencje w zakresie polityki zagranicznej i obronnej; relacje z innymi organami państwa, w tym kwestia odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej). Odrębnej analizie poddana zostanie pozycja rządu/gabinetu, premiera oraz ministrów (tryb powoływania; kompetencje w zakresie prowadzenia polityki państwa i w pionie administracji; problem odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej; relacje z innymi organami państwa). W trakcie zajęć omówiona zostanie pozycja organów władzy wykonawczej zarówno w państwach demokratycznych, jak i niedemokratycznych na przykładzie wybranych państw (m. in. rola prezydenta w państwach Ameryki Południowej; znaczenie monarchii w państwach europejskich, azjatyckich i pozaeuropejskich państwach anglosaskich; wpływ układu sił politycznych na stosunki między prezydentem a rządem w systemie semi-prezydenckim). Osobno omówiona zostanie problematyka regulacji prawnej oraz praktyki funkcjonowania egzekutywy w Polsce. Charakterystyka poszczególnych rozwiązań ustrojowych nastąpi z wykorzystaniem metody porównawczej, pozwalającej na zestawienie i ocenę regulacji przyjmowanych w poszczególnych państwach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Drzonek M., Wołek A. (red.), Władza wykonawcza w Polsce i Europie, Wydawnictwo Dante, Kraków 2009

Mołdawa T., Szymanek J. (red.), Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, Elipsa, Warszawa 2007

Osiński J. (red.), Prezydent w państwach współczesnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000

Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku: ujęcie porównawcze, ASPRA-JR, Warszawa 2005

Szymanek J., Arbitraż polityczny głowy państwa, Elipsa, Warszawa 2009

Zieliński E., Bokszczanin I., Rządy w państwach Europy, t. 1, ASPRA-JR, Warszawa 2003

Zieliński E., Bokszczanin I., Rządy w państwach Europy, t. 2, ASPRA-JR, Warszawa 2005

Zieliński E., J. Zieliński, Rządy w państwach Europy, t. 3, ASPRA-JR, Warszawa 2006

Zieliński E., J. Zieliński, Rządy w państwach Europy, t. 4, ASPRA-JR, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Elgie R (ed.), Semi-presidentialism in Europe, Oxford University Press, Oxford-New York 1999

Lijphart A., (ed.), Parliamentary versus Presidential Government, Oxford University Press, Oxford-New York 1992

Poguntke Th., Webb P. (eds.), The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies, Oxford University Press, Oxford-New York 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.