Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parlamentaryzm państw demokratycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-16i Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Parlamentaryzm państw demokratycznych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wieciech
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna zasady oraz normy organizacyjne, jak również strukturę i funkcje parlamentów w państwach demokratycznych [K_W02+++[, [K_W07+++], [K_W12++]

EK2: Rozumie procedury parlamentarne, ich zróżnicowanie oraz złożoność [K_W02+++[, [K_W07+++], [K_W12++]

EK3: Wykorzystuję wiedzę do formułowania ocen w zakresie funkcjonalności rozwiązań instytucjonalnych, organizacyjnych i proceduralnych we współczesnych parlamentach [K_U04++], [K_U06++], [K_U09+]

EK4: Identyfikuje podstawowe problemy związane z pracą instytucji parlamentarnych [K_K04+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Aktywność na zajęciach, branie udziału w dyskusji, wykazywanie się wiedzą nabytą dzięki lekturze zadanych tekstów,

2. Esej o objętości nie mniejszej niż 15 i nie większej niż 20 stron standardowego tekstu, na wybrany przez słuchacza temat uzgodniony z prowadzącym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2: Ocena aktywności na zajęciach oraz nabytej wiedzy, udział w dyskusji, punktowane każdorazowo

EK3, EK4: Esej

Stosuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Konwersatorium 30 godz.

Praca własna studenta:

-Przygotowanie do zajęć, w tym lektura zadanych tekstów – 45 godz.

-Przygotowanie eseju – 15 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ETCS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Pełny opis:

Tematyka modułu obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące organizacji i funkcji parlamentów oraz procedur parlamentarnych.

• Formuła wyborcza a reprezentatywność organów przedstawicielskich;

• Struktura parlamentów: jednoizbowość (skład, organizacja i zasady funkcjonowania parlamentów jednoizbowych);

• Struktura parlamentów: dwuizbowość (historia i uzasadnienie oraz wyznaczniki dwuizbowości);

• Organy kierownicze izb parlamentarnych (kierownictwo kolegialne i jednoosobowe);

• Organy pomocnicze izb parlamentarnych (status, klasyfikacje i funkcjonowanie komisji parlamentarnych);

• Status i praktyka funkcjonowania frakcji parlamentarnych;

• Funkcja ustawodawcza parlamentu

• Procedury mediacyjne i rozjemcze;

• Opozycja parlamentarna;

• Obstrukcja parlamentarna;

• 11 Funkcja kontrolna, inne funkcje parlamentu;

• Immunitet parlamentarny, prawa i obowiązki oraz status prawny parlamentarzystów;

• Parlament w ustroju prezydenckim;

• 14. Badania porównawcze parlamentów.

Literatura:

G. Kryszeń, Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Temida 2, Białystok 2007, rozdz. 5

L. Massicotte, Legislative Unicameralism: A Global Survey and a Few Case Studies, „Journal of Legislative Studies”, 2001, vol. 7 issue 1

J. Szymanek, Teleologiczne funkcje bikameralizmu, „Państwo i Prawo”, 2002, nr 8

R. L. Borthwick, Methods of Composition of Second Chambers, „Journal of Legislative Studies”, 2001, vol. 7, no. 1

M. Russell, What are Second Chambers for?, „Parliamentary Affairs”, 2001, vol. 54, no. 3

H. Pajdała, Komisje w parlamencie współczesnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, rozdz. 4

U. Sieberer, Party Unity in Parliamentary Democracies: A comparative Analysis, „Journal of Legislative Studies”, 2006, vol. 12, no. 2

J. Szymanek, Funkcja ustawodawcza parlamentu (w ujęciu analizy politologicznej), „Przegląd Legislacyjny”, 2006, nr 2

B. E. Rash, Parliamentary Floor Voting Procedures and Agenda Setting in Europe, „Legislative Studies Quarterly”, 2000, vol. 25, no. 1

J. Szymanek, Postępowanie mediacyjne w parlamencie dwuizbowym, „Przegląd Sejmowy”, 2004, nr 5

S. Bożyk, Opozycja parlamentarna jako forma opozycji politycznej, „Przegląd Sejmowy”, 2004, nr 5

E. Zwierzchowski, Opozycja parlamentarna [w:] E. Zwierzchowski (red.), Opozycja Parlamentarna, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000

P. Norton, Making Sense of Opposition, „Journal of Legislative Studies”, 2008, vol. 14, nos. 1/2

S. Pawłowski, Obstrukcja parlamentarna jako forma walki politycznej opozycji, „Przegląd Sejmowy”, 2003, nr 4

M. Kruk, Funkcja kontrolna Sejmu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, r. I

B. Banaszak, Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, rozdz. III i IV

J. Szymanek, Pozalegislacyjne funkcje i kompetencje drugich izb parlamentarnych [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, str. 297 - 317

Parlament Szwajcarii (tłum. B. Banaszak), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, rozdz. 8

J. Mordwiłko, Immunitet parlamentarny (analiza krytyczna instytucji), „Państwo i Prawo”, 1996, nr 6

K. Grajewski, Status prawny posła i senatora, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, r. III

C. Huneeus, F. Berríos, R. Cordero, Legislatures in Presidential Systems: The Latin American Experience, „Journal of Legislative Studies”, 2006, vol. 12, no. 3 – 4

D. Arter, Conclusion. Questioning the ‘Mezey’ Question: An Interrogatory Framework for the Comparative Study of Legislatures, „Journal of Legislative Studies”, 2006, vol. 12, no. 3 - 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.