Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo obywatelskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-16p Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. PP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Pietrzyk-Reeves
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Zna główne teorie społeczeństwa obywatelskiego (K_W11 +++)

EK 2: Zna funkcje społeczeństwa obywatelskiego, jego aktorów oraz jego wielorakie cele i mechanizmy działania

Umiejętności:

EK 3: Analizuje krytycznie argumenty teoretyczne i formułuje własne wnioski i oceny w oparciu o nie (K_U02 +++)

EK 4: dyskutuje o problemach i zadaniach społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej (K_U02 +++)

EK 5: przygotowuje pisemne i ustne wypowiedzi przedstawiające krytyczną analizę danego zagadnienia (K_ U10 +++)

Kompetencje:

EK 6: analizuje bieżącą politykę z punktu widzenia niektórych założeń normatywnej teorii społeczeństwa obywatelskiego (K_ K07 +) (K_ K06 ++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywny udział w konwersatoriach (20%), prezentacja i przygotowana na jej podstawie praca pisemna (30%), egzamin (50%) Do egzaminu końcowego zostaną dopuszczone osoby, które zaliczyły prezentację i pracę pisemną.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2: Aktywność podczas konwersatorium; egzamin końcowy w oparciu o problematykę omawianą na wykładach, konwersatoriach i literaturę obowiązkową

EK3: udział w dyskusjach; Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji; Praca zaliczeniowa wymagająca zajęcia własnego stanowiska, egzamin

EK 4: aktywny udział w zajęciach

EK 5: Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji; Praca zaliczeniowa

EK 6: praca zaliczeniowa; Udział w dyskusjach


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa (analiza tekstów i zawartych w nich argumentów)

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna poprzedzona indywidulną prezentacją na forum grupy

Metoda podająca – wykład


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykłady i konwersatoria -30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do konwersatorium – 20 godz.

- przygotowanie prezentacji i pracy pisemnej – 20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.

Łącznie 90 godz. (3 punkty ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie analiza najistotniejszych zagadnień wiążących się z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego. W części teoretycznej przedstawione zostaną filozoficzne i historyczne źródła pojęcia społeczeństwa obywatelskiego oraz jego współczesne odrodzenie w naukach społecznych. Postawione zostanie pytanie, czy istnienie prężnego społeczeństwa obywatelskiego warunkuje właściwe funkcjonowanie demokracji. Następnie omówione zostaną zagadnienia relacji społeczeństwo obywatelskie-państwo i społeczeństwo obywatelskie-wolny rynek oraz instytucjonalne wymiary społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia, rola mediów i sfery publicznej). Dokładnej analizie poddany zostanie rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po upadku komunizmu oraz problemy instytucjonalne, kulturowe i ekonomiczne, jakie ów rozwój napotyka. Omówione zostaną zagadnienia bezpośrednio wiążące się z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, takie jak kultura obywatelska i polityczna, rola edukacji i obywatelskiego zaangażowania, debata publiczna i opinia publiczna oraz źródła kapitału społecznego. Przeanalizowane zostaną empiryczne przykłady inicjatyw podejmowanych w ramach społeczeństwa obywatelskiego oraz relacje między aktorami społeczeństwa obywatelskiego a instytucjami publicznymi, przede wszystkim samorządem.

Literatura:

Literatura podstawowa: D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004 lub Toruń 2012; Samoorganizacja społeczeństwa polskiego - III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Warszawa 2004; J. Szacki, Wstęp, w: Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór i wstęp J. Szacki, Kraków 1997; Opiekuńczość czy solidarność?: obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, red. G. Skąpska, Kraków 1998; Oblicza lokalności: ku nowym formom życia lokalnego, red. J. Kruczewska, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca: F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny i droga do dobrobytu, Warszawa 1997; B. Krauz-Mozer, P. Borowiec (red.), Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, Kraków 2007; R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków-Warszawa 1995; I. Iłowiecka-Tańska, Liderzy i działacze: o idei trzeciego sektora w Polsce, Warszawa 2011; Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Warszawa 2010; Praktyki obywatelskie Polaków, red. J. Raciborski, Warszawa 2010; S. Lang, NGOs, Civil Society and the Public Space, Cambridge 2013.

Uwagi:

przedmiot specjalizacyjny nieuruchomiony w r. ak. 17/18

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.