Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktorzy polityk publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-17p Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Aktorzy polityk publicznych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. PP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kiwior-Filo, Beata Kosowska-Gąstoł
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie na czym polega governance (zarządzanie) i czym różni się od rządzenia (government) [K_W12+++]

EK2: Wymienia aktorów aktywnych w procesie projektowania i wykonywania polityk publicznych na różnych jego etapach [K_W02++] [K_W06+] [K_W09+]

EK3: Zna podstawowe podziały społeczne oraz organizacyjne reprezentujące strony tych podziałów [K_W12++]

EK4: Rozumie istotę partnerstwa społecznego [K_W02++]

EK5: Analizuje wpływ poszczególnych aktorów na proces podejmowania decyzji w zakresie wybranych polityk publicznych [K_U08+] [K_U02+]

EK6: Ma świadomość możliwości wpływania na proces kształtowania polityk publicznych poprzez udział w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego [K_K04+] [K_K07++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie obejmujący całość treści modułu kształcenia, na które składają się:

- treści przekazywane podczas zajęć

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania literatury obowiązkowejMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK6: ocenianie ciągłe, przygotowanie do zajęć, znajomość omawianych tekstów, udział w dyskusjach, rozwiązywanie problemów

EK5: ocena udziału w grze dydaktycznej - wpływ różnych aktorów na proces decyzyjny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- lektura tekstów do zajęć – 60 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

W ostatnich dziesięcioleciach rozwijają się badania nad governance (współzarządzanie), które odnosi się do władzy w szerszym znaczeniu niż government (rząd). Governance implikuje uczestnictwo w sprawowaniu władzy wielu różnych podmiotów, co dokonuje się poprzez rosnące znaczenie konsultacji, negocjacji, dialogu i debat publicznych. W tym kontekście umieszczone zostaną rozważania nad aktorami polityk publicznych. Każda polityka publiczna ma swoich tzw. interesariuszy, czyli podmioty (aktorów) zainteresowanych kształtem przyjmowanych rozstrzygnięć. Celem modułu będzie prezentacja podstawowych interesariuszy polityk publicznych oraz sposobów ich wpływania na tworzenie polityki publicznej na wszystkich jej etapach.

Zastosowany zostanie podział aktorów polityki publicznej na podmioty wewnętrzne (parlament, rząd, administracja rządowa, samorząd terytorialny i in.) oraz zewnętrzne. Konwersatorium skoncentrowane zostanie na charakterystyce zewnętrznych aktorów. Uwzględnione zostanie działanie i rola takich podmiotów jak: partie polityczne, politycy rządzący i opozycyjni, kadry administracyjne – wysocy urzędnicy publiczni, związki zawodowe, organizacje pracodawców, grupy lobbingowe, organizacje pozarządowe, think tanki, eksperci (akademicy, badacze, konsultanci), media, niesformalizowane grupy obywateli, pojedynczy obywatele.

Przedmiotem analizy będzie partycypacja aktorów zewnętrznych w procesie projektowania i wykonywania polityk publicznych na różnych jego etapach (tworzenie agendy, formułowanie polityki, decydowanie, wdrażanie, ewaluacja). W katalogu omawianych zagadnień znajdą się także m. in.: podziały społeczne (głównie lewica-prawica) oraz organizacje (partie polityczne) reprezentujące poszczególne segmenty społeczne; instytucja partnerstwa społecznego (modelowe rozwiązania – pluralizm, korporacjonizm) oraz organizacje będące stronami dialogu społecznego (związki zawodowe, organizacje pracodawców), rosnące znaczenie trzeciego sektora oraz demokracji partycypacyjnej. Przedmiotem analizy będą też wybrane polityki sektorowe (np. polityka edukacyjna, ochrony zdrowia, rynku pracy) pod kątem identyfikacji aktorów, którzy stanowią ich interesariuszy oraz wywieranego przez nich wpływu.

Literatura:

Literatura podstawowa

– B. Abramowicz, Dialog społeczny w Polsce – instytucjonalizacja i praktyka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 4, s. 225-244.

– J. Gardawski, Związki zawodowe na rozdrożu, Warszawa 2001.

– P. Gliński, Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Warszawa 2006.

– M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003.

– M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013, s. 25-46.

– F. W. Scharpf, Games Real Actors Play. Actor Centered Institutionalism in Policy Research, WestviewPress, 1997.

– J. Sroka, Analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie województw. Raport z badań wojewódzkich komisji dialogu społecznego, Warszawa 2009.

– J. Sroka, Grupy interesu w Europie, [w:] Systemy polityczne Europy, pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Warszawa, 2006, s. 153-165.

– J. Sroka, Stosunki przemysłowe i partnerstwo społeczne w Polsce, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wrocław 2002, s. 157-179.

– M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Warszawa 2014.

– A. Zybała, Polityki publiczne, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

– M. Błaszczyk, J. Sroka (red.), Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2006.

– M. Considine, Making Public Policy. Institutions, Actors, Strategies, Cambridge-Malden 2005.

– J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.

– A. Hess, Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych, Kraków 2013.

– R. Marzęcki, Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce, Kraków 2013.

– S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

– S. Mazur, Władza dyskrecjonalna wysokich urzędników publicznych. Perspektywa nowego instytucjonalizmu, Kraków 2011.

– J. Sroka., Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców, Wrocław 2005.

– J. Sroka, Deliberacja i rządzenie wielopasmowe, Wrocław 2009.

– J. Sroka (red.), Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, Warszawa 2008.

Uwagi:

przedmiot specjalizacyjny nieuruchomiony w r. ak. 17/18

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kiwior-Filo, Beata Kosowska-Gąstoł
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie na czym polega governance (zarządzanie) i czym różni się od rządzenia (government) [K_W12+++]

EK2: Wymienia aktorów aktywnych w procesie projektowania i wykonywania polityk publicznych na różnych jego etapach [K_W02++] [K_W06+] [K_W09+]

EK3: Zna podstawowe podziały społeczne oraz organizacyjne reprezentujące strony tych podziałów [K_W12++]

EK4: Rozumie istotę partnerstwa społecznego [K_W02++]

EK5: Analizuje wpływ poszczególnych aktorów na proces podejmowania decyzji w zakresie wybranych polityk publicznych [K_U08+] [K_U02+]

EK6: Ma świadomość możliwości wpływania na proces kształtowania polityk publicznych poprzez udział w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego [K_K04+] [K_K07++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie obejmujący całość treści modułu kształcenia, na które składają się:

- treści przekazywane podczas zajęć

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania literatury obowiązkowejMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK6: ocenianie ciągłe, przygotowanie do zajęć, znajomość omawianych tekstów, udział w dyskusjach, rozwiązywanie problemów

EK5: ocena udziału w grze dydaktycznej - wpływ różnych aktorów na proces decyzyjny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- lektura tekstów do zajęć – 60 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

W ostatnich dziesięcioleciach rozwijają się badania nad governance (współzarządzanie), które odnosi się do władzy w szerszym znaczeniu niż government (rząd). Governance implikuje uczestnictwo w sprawowaniu władzy wielu różnych podmiotów, co dokonuje się poprzez rosnące znaczenie konsultacji, negocjacji, dialogu i debat publicznych. W tym kontekście umieszczone zostaną rozważania nad aktorami polityk publicznych. Każda polityka publiczna ma swoich tzw. interesariuszy, czyli podmioty (aktorów) zainteresowanych kształtem przyjmowanych rozstrzygnięć. Celem modułu będzie prezentacja podstawowych interesariuszy polityk publicznych oraz sposobów ich wpływania na tworzenie polityki publicznej na wszystkich jej etapach.

Zastosowany zostanie podział aktorów polityki publicznej na podmioty wewnętrzne (parlament, rząd, administracja rządowa, samorząd terytorialny i in.) oraz zewnętrzne. Konwersatorium skoncentrowane zostanie na charakterystyce zewnętrznych aktorów. Uwzględnione zostanie działanie i rola takich podmiotów jak: partie polityczne, politycy rządzący i opozycyjni, kadry administracyjne – wysocy urzędnicy publiczni, związki zawodowe, organizacje pracodawców, grupy lobbingowe, organizacje pozarządowe, think tanki, eksperci (akademicy, badacze, konsultanci), media, niesformalizowane grupy obywateli, pojedynczy obywatele.

Przedmiotem analizy będzie partycypacja aktorów zewnętrznych w procesie projektowania i wykonywania polityk publicznych na różnych jego etapach (tworzenie agendy, formułowanie polityki, decydowanie, wdrażanie, ewaluacja). W katalogu omawianych zagadnień znajdą się także m. in.: podziały społeczne (głównie lewica-prawica) oraz organizacje (partie polityczne) reprezentujące poszczególne segmenty społeczne; instytucja partnerstwa społecznego (modelowe rozwiązania – pluralizm, korporacjonizm) oraz organizacje będące stronami dialogu społecznego (związki zawodowe, organizacje pracodawców), rosnące znaczenie trzeciego sektora oraz demokracji partycypacyjnej. Przedmiotem analizy będą też wybrane polityki sektorowe (np. polityka edukacyjna, ochrony zdrowia, rynku pracy) pod kątem identyfikacji aktorów, którzy stanowią ich interesariuszy oraz wywieranego przez nich wpływu.

Literatura:

Literatura podstawowa

– B. Abramowicz, Dialog społeczny w Polsce – instytucjonalizacja i praktyka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 4, s. 225-244.

– J. Gardawski, Związki zawodowe na rozdrożu, Warszawa 2001.

– P. Gliński, Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Warszawa 2006.

– M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003.

– M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013, s. 25-46.

– F. W. Scharpf, Games Real Actors Play. Actor Centered Institutionalism in Policy Research, WestviewPress, 1997.

– J. Sroka, Analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie województw. Raport z badań wojewódzkich komisji dialogu społecznego, Warszawa 2009.

– J. Sroka, Grupy interesu w Europie, [w:] Systemy polityczne Europy, pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Warszawa, 2006, s. 153-165.

– J. Sroka, Stosunki przemysłowe i partnerstwo społeczne w Polsce, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wrocław 2002, s. 157-179.

– M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Warszawa 2014.

– A. Zybała, Polityki publiczne, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

– M. Błaszczyk, J. Sroka (red.), Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2006.

– M. Considine, Making Public Policy. Institutions, Actors, Strategies, Cambridge-Malden 2005.

– J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.

– A. Hess, Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych, Kraków 2013.

– R. Marzęcki, Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce, Kraków 2013.

– S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

– S. Mazur, Władza dyskrecjonalna wysokich urzędników publicznych. Perspektywa nowego instytucjonalizmu, Kraków 2011.

– J. Sroka., Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców, Wrocław 2005.

– J. Sroka, Deliberacja i rządzenie wielopasmowe, Wrocław 2009.

– J. Sroka (red.), Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, Warszawa 2008.

Uwagi:

przedmiot specjalizacyjny nieuruchomiony w r. ak. 17/18

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.