Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorządowe instytucje publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-18p Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Samorządowe instytucje publiczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. PP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Sieklucki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: posiada rozszerzoną wiedzę o samorządowych instytucjach publicznych [K_W02+++] [K_W07+] [K_W09+++] [K_W11+++] {K_W12 ++]

EK2: posiada rozszerzoną wiedzę o formach prawnych działania samorządowych instytucji publicznych [K_W07+++] [K_W11++]

EK3: posiada rozszerzoną wiedzę o politykach publicznych realizowanych przez samorządowe instytucje publiczne [K_W05+] {K_W09++] [K_W10++] {K_W11++] [K_W12++]

EK4: posiada umiejętność analizowania i oceniania działań samorządowych instytucji publicznych z punktu widzenia realizowanych polityk publicznych [K_U01+++] [K_U04++] {K_U06++] [K_U8+] {K_U10++]

EK5: potrafi współpracować w małym zespole projektowym oraz kierować takim zespołem [K_K05+++] [K_K08++]

EK6: potrafi uzasadnić potrzebę decentralizacji władzy publicznej i realizacji polityk publicznych przez samorządowe instytucje publiczne [K_U4+++] [K_U08+++]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu „Samorząd terytorialny” lub innego pokrewnego tematycznie

Forma i warunki zaliczenia:

Ostateczna ocena jest średnią trzech ocen otrzymanych przez uczestnika zajęć za:

1. Udział w dyskusjach problemowych (system oceniania ciągłego)

2. Kolokwium zaliczeniowe organizowane po zakończeniu części ogólnej. Sprawdzian obejmuje 5 pięć pytań problemowych.

3. Przygotowanie projektu przez 2 lub 3 osobowe zespoły będące analizą konkretnej polityki publicznej realizowanej przez wybraną instytucję publiczną samorządu terytorialnego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3: udział w dyskusjach problemowych, sprawdzian pisemny.

EK4, EK6: udział w dyskusjach problemowych, przygotowanie projektu w ramach zespołu.

EK5: przygotowanie projektu w ramach zespołu


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- 30 godz. konwersatorium


Praca własna studenta:

- przygotowanie do dyskusji problemowych, w tym lektura obowiązkowych podręczników: 20 godzin.

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego, w tym lektura obowiązkowych podręczników: 20 godzin.

- przygotowanie projektu w ramach zespołu: 20 godzin.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiana jest problematyka samorządowych instytucji publicznych z punktu widzenia polityk publicznych realizowanych przez władzę lokalną. Zajęcia dzielą się na trzy bloki tematyczne. W pierwszym omawiane są zagadnienia związane z ustrojową pozycją samorządu terytorialnego i zakresem jego zadań. W drugi omawiane są instytucje samorządowe realizujące wybrane polityki publiczne. W trzecim prezentowane (przez uczestników spotkań w postaci projektów) są przykładowe działania konkretnych instytucji samorządowych realizujących polityki publiczne.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Prawnoustrojowa pozycja samorządu terytorialnego.

2. Polityki publiczne realizowane przez samorządowe instytucje publiczne.

3. Prawne uwarunkowania działania samorządowych instytucji publicznych w zakresie realizowanych polityk publicznych.

4. Polityczne uwarunkowania działania samorządowych instytucji publicznych.

5. Finansowe uwarunkowania działania samorządowych instytucji publicznych.

6. Lobbing i media a samorządowe instytucje publiczne.

7. Instytucje samorządowe realizujące polityki publiczne w obszarze ewidencjonowania ludności i aktów stanu cywilnego.

8. Instytucje samorządowe realizujące polityki w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.

9. Instytucje samorządowe realizujące polityki w obszarze spraw społecznych.

10. Instytucje samorządowe realizujące polityki w obszarze ochrony zdrowia.

11. Instytucje samorządowe realizujące polityki w obszarze kultury, sportu i zarządzania przestrzennego.

12. Instytucje samorządowe realizujące polityki publiczne w praktyce politycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z.Bukowski, T.Jędrzejewski, P.Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, „Dom Organizatora”, Toruń, 2013

2. Z.Duniewska, B.Jaworska – Dębska, M.Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, Wolters Kluwer, Warszawa, 2014

3. A.K.Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. A.Borodo, Samorząd terytorialny system prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa, 2012

2. E.Ganowicz, L.Rubisz, Polityka lokalna: właściwości, determinanty, podmioty, Adam Marszałek, Toruń, 2008

3. R.Hausner, Z.Niewiadomski, S.Wróbel (red.), Prawo administracyjne materialne, C.H.Beck. Warszawa, 2012

4. M.Miemiec (red.), Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013

5. E.Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa, 2012

Uwagi:

przedmiot specjalizacyjny nieuruchomiony w r. ak. 17/18

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.