Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ruchy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ruchy społeczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (Politologia-DP,IZP,TPiU,PP)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 76 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borowiec
Prowadzący grup: Piotr Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: rozpoznaje różne typy i formy ruchów społecznych


EK2: wykorzystuje wiedzę na temat regularności i mechanizmów, którym podporządkowane są ruchy społeczne, do analizy zjawisk społeczno-politycznych


EK3: posiada umiejętność rozpoznawania i opisywania ruchów społecznych oraz krytycznego odnoszenia się do proponowanych wyjaśnień teoretycznych


EK4: rozpoznaje problemy polityczne, społeczne i kulturowe, stymulujące powstawanie ruchów społecznych


EK5: potrafi podjąć merytoryczną dyskusję nad problematyką dotyczącą ruchów społecznych


EK6: jest zdolny do podjęcia aktywności obywatelskiej w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie egzaminu obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z sześciu problemowych pytań otwartych, równych, co do punktacji. Odpowiedzi są oceniane przez pryzmat przywoływanej wiedzy oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania problemu.

Czas trwania egzaminu: 1 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6: Egzamin: otwarte pytania problemowe


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 60 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Celami kursu są: zaznajomienie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi służącymi do opisu ruchów społecznych i dynamiki społecznej; dostarczenie wiedzy teoretycznej, wyjaśniającej różne formy społecznej kontestacji; znajomość egzemplifikacji empirycznej, kojarzonej z „nowymi ruchami społecznymi”; rozumienie relacji zachodzących między aktywną działalnością ruchów społecznych a współczesnymi procesami społeczno-politycznymi.

Pełny opis:

Podczas poszczególnych spotkań na wykładach omawiane są następujące zagadnienia: a) Podstawowe definicje, klasyfikacje i problemy w badaniu ruchów społecznych; b) Ruchy społeczne jako wytwór nowoczesności; c) Formy działań i cykle protestu; d) Ruchy społeczne a demokracja; e) Teorie ruchów społecznych; f) Struktura, podmiotowość, zmiana społeczna a ruchy społeczne; g) Ruch społeczny a kultura.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009.

Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, (red.) K. Gorlach, P. H. Mooney, Warszawa 2008.

G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Warszawa 1993.

T. Paleczny, Nowe Ruchy społeczne, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:

P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.

P. Żuk, Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi, Warszawa 2001.

B. Misztal, Socjologiczna teoria ruchów społecznych, [w:] Studia Socjologiczne 1984, s. 114-138.

J. Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.