Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy globalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-23i-t Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Problemy globalizacji
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)
Zajęcia obowiązkowe dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. TPiU)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frankowski
Prowadzący grup: Paweł Frankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna pojęcie, cechy i przejawy procesów globalizacji [K_W01 ++], [K_W02 ++], [K_W03 +++]

EK2: Definiuje problemy globalizacji i wskazuje ich wpływ na międzynarodowe życie społeczno – polityczne i procesy gospodarcze [K_W02 +++], [K_W07 ++]

EK3: Identyfikuje podmioty i obszary procesów globalizacji oraz rozpoznaje relacje między uczestnikami [K_W012 ++]

EK4: Analizuje współczesne procesy powiązań ekonomiczno – finansowych w wymiarze światowym [K_U08 +++]

EK5: Identyfikuje zagrożenia procesu globalizacji i skutki dla współczesnego ładu światowego [K_U08 +++], [K_U12 ++]

EK6: Prognozuje implikacje działalności korporacji ponadnarodowych w warunkach globalizacji gospodarki światowej [K_U08 +++], K_U12 ++], [K_U10 ++]

EK7: Przedstawia nowe zjawiska i aktorów politycznych, gospodarczych, religijnych i społecznych oraz ocenia ich wpływ na równowagę systemu międzynarodowego [K_U09 +++], K_U10 +++]

EK8: Odpowiedzialnie podejmuje dyskusje na tematy z zakresu polityki i problemów światowych w różnych obszarach kształtując postawy i więzi społeczne [K_K02 +++]

EK9: Podejmuje własne i współdziała w społecznych projektach badawczych z zakresu współczesnych zjawisk procesu globalizacji [K_K08 +++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie egzaminu pislmengo, obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które

składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania

podręczników obowiązkowych.

Czas trwania egzaminu: 1,5 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8, EK9: Egzamin: pytania opisowe

EK7


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

5


Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 45 godz.

- przygotowanie eseju - 45

- Przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

Skrócony opis:

Kurs prezentujący różne ujęcia globalizacji, czynniki determinujące procesy globalne oraz kontrowersje, które wokół nich narastają, np: ich wpływ na zatrudnienie, przepływy kapitału, nierówności społeczne i międzynarodowe, nierównowagi rynku światowego.

Pełny opis:

Istota i zakres procesów globalizacji

Globalizacja zasobów wspólnych i współdzielonych

Problemy globalne ludzkości: bilans i znaczenie potencjału ludnościowego świata, problem eksplozji demograficznej, dysproporcje rozwojowe, środowisko naturalne, ekopolityka i ekorozwój, problem surowcowy i energetyczny

Globalizacja i procesy migracyne

Globalizacja instytucji rynku finansowego

Agencje międzynarodowego rynku bankowego

Agencje ratingowe

Trybunały arbitrażowe

Międzynarodowe agencje standaryzacyjne

Globalizacja polityk publicznych - zdrowie, sport, edukacja

Globalizaca - perspektywa Globalnego Południa/perspektywa azjatycka

Literatura:

• Abbot, Kenneth W. & Snidal, Duncan, Why States Act through Formal International Organizations. Journal of Conflict Resolution, 1998, 42:1, ss. 3-32.

• Acharya Amitav, Buzan Barry, Non-Western international relations theory: perspectives on and beyond Asia, Routledge, London, New York 2010.

• Barnett Michael, Finnemore Martha, Rules for the World: International Organizations in Global Politics, Cornell University Press 2004.

• Barrett Scott, Why cooperate?: the incentive to supply global public goods, Oxford University Press, Oxford - New York 2007.

• Bartley, Tim. ‘Transnational Governance as the Layering of Rules: Intersections of Public and Private Standards’. Theoretical Inquiries in Law 12, no. 2 (2011): 517–665.

• Beer, Christopher Todd, Tim Bartley, and Wade T. Roberts. ‘Ngos: Between Advocacy, Service Provision, and Regulation’. In The Oxford Handbook of Governance, edited by David Levi-Faur, 2012.

• Beck Ulrich, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej: nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa 2005.

• Bourguignon François, Scott-Railton Thomas, The globalization of inequality, Princeton University Press, Princeton 2015.

• Bosco David, Rough Justice: The International Criminal Court in a World of Power Politics. New York: Oxford University Press 2014.

• Büthe, Tim, and Walter Mattli. The New Global Rulers: The Privatization of Regulation in the World Economy. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2011.

• Cabrera, Luis. ‘Review Article: World Government: Renewed Debate, Persistent Challenges’. European Journal of International Relations 16, no. 3 (2010): 511–530.

• DeWinter-Schmitt, Rebecca. ‘Human Rights and Self-Regulation in the Apparel Industry’. In Private Security, Public Order: The Outsourcing of Public Services and Its Limits, edited by Simon Chesterman and Angelina Fisher. Oxford University Press, 2009.

• Dunn Elisabeth, Prywatyzując Polskę: o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

• Finkelstein, Lawrence S., What is Global Governance? Global Governance, 1995, 1:3, ss. 367-372.

• Frankowski, Paweł, Rola agencji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska-Europa-Świat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 147-156.

• Gilens Martin, Affluence and influence: economic inequality and political power in America, Princeton University Press, Princeton, N.J: New York 2012.

• Green Jessica F., Rethinking private authority: agents and entrepreneurs in global environmental governance, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2014.

• Kacowicz Arie M., Global Governance, International Order, and World Order, [in:] The Oxford Handbook of Governance, ed by. D. Levi-Faur, Oxford University Press 2012.

• Khong Y. F., The American Tributary System, „The Chinese Journal of International Politics” 2013, t. 6, no 1, pp. 1–47.

• Koremenos Barbara, Lipson Charles, Snidal Duncan, The Rational Design of International Institutions, „International Organization” 2001, t. 55, no 04, pp. 761–799.

• Kruck, Andreas. ‘Resilient Blunderers: Credit Rating Fiascos and Rating Agencies’ Institutionalized Status as Private Authorities’. Journal of European Public Policy 23, no. 5 (May 27, 2016): 753–770. doi:10.1080/13501763.2015.1127274.

• Layne Christopher, The unipolar exit: beyond the Pax Americana, „Cambridge Review of International Affairs” 2011, t. 24, no 2, pp. 149–164.

• Legro Jeffrey W, The mix that makes unipolarity: hegemonic purpose and international constraints, „Cambridge Review of International Affairs” 2011, t. 24, no 2, pp. 185–199.

• Levy Marc, Young Oran P., Zürn Michael, The Study of International Regimes, „European Journal of International Relations” 1995, t. 1, no 3, pp. 267 –330.

• Levi-Faur, David. ‘The Global Diffusion of Regulatory Capitalism’. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 598 (2005): 12–32.

• Levi-Faur, David. ‘“Agents of Knowledge” and the Convergence on a “New World Order”: A Review Article’. Journal of European Public Policy 12, no. 5 (2005): 954–965. doi:10.1080/13501760500161662.

• Martin, Lisa L., and Susan Ariel Aaronson. ‘A Match Made in Heaven? The Wedding of Trade and Human Rights’. In The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade, edited by Lisa L. Martin. Oxford University Press, 2015.

• Mattli, Walter. ‘Private Justice in a Global Economy: From Litigation to Arbitration’. International Organization 55, no. 4 (October 1, 2001): 919–947.

• Mattli, Walter, and Thomas Dietz, eds. International Arbitration and Global Governance: Contending Theories and Evidence. Oxford: Oxford University Press, 2014.

• Rewizorski Marek (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, 2015

• Rewizorski Marek (red.), Globalne zarządzanie i jego aktorzy, 2016

• Ritzer George, The globalization of nothing, Pine Forge Press 2004.

• Robertson Roland, Glocalization: Time-Spac and Homogenity-Heterogeneity, [in:] Global modernities, ed by. M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson, SAGE, London - Thousand Oaks 1995, ss. 25–44.

• Stone Randall W., Controlling Institutions: International Organizations and the Global Economy, Cambridge University Press 2011.

• Sterns, Patricia Margaret, and Leslie I. Tennen, eds. Private Law, Public Law, Metalaw and Public Policy in Space. Cham: Springer International Publishing, 2016.

• Stone, Diane. ‘Agents of Knowledge’. In The Oxford Handbook of Governance, edited by David Levi-Faur, 2012.

• Torfing, Jacob. ‘Teoria Rządzenia Sieciowego: W Stronę Drugiej Generacji’. Zarządzanie Publiczne 26, no. 6 (2010): 609–643.

• Zachara Małgorzata, Global governance: ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

• Zachara Małgorzata, Mechanizmy wpływu w środowisku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

• Zhou F., Equilibrium Analysis of the Tributary System, „The Chinese Journal of International Politics” 2011, t. 4, no 2, pp. 147–178.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.