Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu dziennikarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-25dz Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu dziennikarskiego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. DP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rafalski
Prowadzący grup: Leszek Rafalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1 Celem przedmiotu jest dogłębne zaznajomienie studenta z problematyką etyki w zawodzie dziennikarskim. [K_W06++]

EK2 Student będzie posiadał pogłębioną wiedzę o normach etycznych zarówno polskich jak i w regulacjach o charakterze międzynarodowym.[ K_W07++, K_W13+]

EK3 Student będzie umiał w praktyce rozwiązać nawet skomplikowane problemy etyczne, jak również będzie rozpoznawał sytuacje, które są sprzeczne z zasadami etyki dziennikarskiej. Powinien umieć tak kierować swoim postępowaniem, aby tych zasad nie naruszać szanując prawo społeczeństwa do prawdziwej informacji i pamiętając, że dziennikarz ma służyć społeczeństwu.[K_ U01+, K_ U06++, K_U13+]

EK4 Będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w strukturach społecznych pod kątem respektowania zasad etycznych i wcielania ich w życie w praktyce redakcyjnej. [K_K01+, K_ K02+++, K_ K03+++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwia egzaminacyjne –pytania otwarte

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia egzaminacyjne –pytania otwarte

Metody dydaktyczne:

Kolokwia zaliczeniowe na zajęciach: pytania testowe otwarte

Referat problemowy.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Zajęcia – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Samodzielne przygotowanie referatu – 10 godz.

- Czytanie podręczników – 20 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów – 30 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów specjalizacji dziennikarstwo polityczne z normami etycznymi obowiązującymi w zawodzie dziennikarskim. Zostaną więc przerobione najważniejsze akty normatywne zarówno te polskie, wydawane przez stowarzyszenia dziennikarskie, jak i normy o charakterze międzynarodowym. Zostanie również przedstawiona podstawowa problematyka dotycząca najistotniejszych zasad etycznych, jak zasady prawdy, dobra i piękna. Również będą analizowane sytuacje w których doszło do naruszenia zasad etycznych, tak aby student umiał później w praktyce prawidłowo określić pod względem etycznym zachowania własne.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów specjalizacji dziennikarstwo polityczne z normami etycznymi obowiązującymi w zawodzie dziennikarskim. Zostaną więc przerobione najważniejsze akty normatywne zarówno te polskie, wydawane przez stowarzyszenia dziennikarskie, jak i normy o charakterze międzynarodowym. Zostanie również przedstawiona podstawowa problematyka dotycząca najistotniejszych zasad etycznych, jak zasady prawdy, dobra i piękna. Również będą analizowane sytuacje w których doszło do naruszenia zasad etycznych, tak aby student umiał później w praktyce prawidłowo określić pod względem etycznym zachowania własne.

Literatura:

1. Izabela Dobosz, "Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza". Warszawa 2008;

2. Paweł Sarnecki, Regulacja środków społecznego przekazu w Konstytucji RP (rozdz. I), Swoboda wypowiedzi w debacie politycznej.(rozdział II.3), Swoboda wypowiedzi wokół zagadnień wywołujących publiczne zainteresowanie( rozdz. II.4) w: "Prawo mediów", red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak Warszawa 2005;

3. Andrew Boyd, "Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne", Kraków 2006 , rozdział 17. Obowiązki i dylematy. Władza, wolność i odpowiedzialność;

4. Jan Pleszczyński, "Etyka dziennikarska", Warszawa 2007;

5. Maciej Miżejewski, "Wolność mediów a odpowiedzialność za słowo w debacie publicznej", Studia Socialia Cracoviensia 6 (2014) nr 1(10)

6. Maciej Miżejewski, "Wolność mediów w prawie międzynarodowym i orzecznictwie strasburskim", rozdział I p. 5.1 w: "Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch", Kraków 2013;

7. Maciej Miżejewski, "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji organem politycznej kontroli nadawców w Polsce", Politeja nr 32, 2014;

8. Maciej Miżejewski," Prawne gwarancje dostępu polityków do mediów publicznych w Polsce", Studia Socialia Cracoviensia nr 7/2015 ;

9. Jarosław Szymanek, "Konstytucyjna zasada wolności słowa w radiofonii i telewizji", Państwo i Prawo 8/2007 ;

10. Zbigniew Sareło, "Media w służbie osoby", Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2001 ;

11. Roman Bartoszcze, Lucyna Słupek, "Telewizja- dobro kultury czy element rynku", Rzeszów 2001, rozdziały: 1-4.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.