Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-25i Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Analiza polityczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. PP)
Zajęcia obowiązkowe dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Sajduk
Prowadzący grup: Błażej Sajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Potrafi samodzielnie opisywać i wyjaśniać rolę struktur społeczno-politycznych we współczesnym państwie i świecie oraz formułować proste hipotezy oraz tworzyć strategie argumentacyjne [K_ U03 ++]

EK2: Analizuje i prognozuje mechanizy życia politycznego w węższym, jak i szerokim kontekście społeczno-kulturowym [K_ U03 ++]; [K_ U08++]; [K_U13+++]

EK3: Analizuje i krytycznie interpretuje treści przekazu medialnego [K_U13+++]

EK4: Kieruje i współdziała w ramach zespołów analitycznych [K_ K05++]

EK5: Potrafi myśleć w sposób samodzielny i kreatywny [K_ K08++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

WARUNKI ZALICZENIA:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (40/100)

2. Przygotowanie materiału wyjściowego do analiz oraz punktualne przesłanie go do prowadzącego i reszty grupy (35/100)

3. Napisanie dwóch jedostronnicowych recenzji książek wskazanych przez prowadzącego (25).

OCENY:

dst: 0–60

dst+: 61–70

db: 71–80

db+/bdb: 81–100 (decyduje aktywność)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Przygotowanie na podstawie wskazanego przez prowadzącego „produktu” (notatki, talking points, briefu, itp.)


EK2: Pisemne opracowanie w oparciu o zaawansowany schemat analityczny materiału wyjściowego do dalszej pracy


EK3: Przygotowanie pisemnej bazy informacyjnej koniecznej do opracowania danego problemu


EK4: Wcielenie się w rolę lidera zespołu selekcjonującego konieczne informacje, analizującego materiał, przygotowującego wybrany „produkt”


EK5: Prezentacja przygotowanego materiału, zgodnie z jego przeznaczeniem uwzględniającym typ odbiorcy oraz sytuację, w której przygotowany materiał będzie wykorzystywany


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - symulacja

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowyBilans punktów ECTS:

Ćwiczenia – 30 godz.

Przygotowanie materiałów do zajęć – 30 godz.

Lektura zadanych materiaów, przygotowanie dwóch recenzji – 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Politologia, rok 2

Skrócony opis:

Przebieg spotkań:

studenci przygotowują materiał wyjściowy do ćwiczeń analitycznych wedle modelu opracowanego przez dr Błażeja Sajduka, następnie wspólnie przeprowadzane są ćwiczenia przy pomocy m.in. takich heurystycznych technik analitycznych jak np.: analiza ryzyka, analiza interesariuszy, analiza trendów, stożek niepewności, metoda scenariuszowa.

Celem kursu jest zdobycie umiejętności:

1. selekcji i przygotowania materiału analitycznego,

2. wykorzystania heurystycznych narzędzi analitycznych,

3. wyciągania wniosków i prowadzenia analizy politycznej,

4. kreatywnego myślenia na potrzeby informacji prasowej,

5. tworzenia: depesz, dossier, briefów, notatek służbowych, talking points (itp.)

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie praktycznych ćwiczeń z przeprowadzania bardziej zaawansowanych analiz politycznych i prognoz bieżących wydarzeń zarówno w polityce wewnętrznej jak i międzynarodowej. Studenci poznają zagadnienia związane z uprzedzeniami heurystycznymi oraz sposoby jak efektywnie redukować ich wpływ na proces analityczny. Przedmiot ma stanowić przygotowanie do samodzielnej pracy w charakterze analityka procesów politycznych na potrzeby mediów, biznesu, podmiotów politycznych itp.

Student po ukończeniu kursu posiądzie wiedzę [o metodach i narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne] pogłębioną o wybrane metody i narzędzia opisu oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania prawidłowości rządzących nimi. Posiadać będzie również umiejętności [dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych] pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi rozmaitej natury. Ponadto będzie potrafił wykorzystywać wiedzę teoretyczną [do opisu i analizowania procesów politycznych], poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz o krytyczny dobór danych i technik analizy. Po ukończeniu kursu student posiądzie też umiejętności prognozowania poszerzone o przewidywanie i modelowanie złożonych procesów politycznych (zjawisk z rożnych obszarów życia społecznego). Będzie też przygotowany do tworzenia (współtworzenia) instytucji publicznych, organizacji gospodarczych, prywatnych i non-profit w obszarze działalności społecznej, a także do podejmowania samodzielnej działalności w interesie publicznym lub własnym.

Literatura:

Wybrana literatura podstawowa

C. Hay, Political Analysis. A Critical Introduction, Palgrave 2002,

R. J. Heuer, R. H. Pherson, Structured Analytic Techniques for Inteligence analysis, Washington 2010

D. Marsh, G. Stoker, Theory and Methods in Political Science, 3rd ed., Palgrave Macmillan 2010.

A New Handbook of Political Science, R. E. Goodin, H-D. Klingemann (red.), Oxford University Press 1998

N. Taleb, The Black Swan, New York 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.