Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Racja stanu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-27i Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Racja stanu
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mazur
Prowadzący grup: Krzysztof Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza: student posiada wiedzę o poglądach i ich ewolucji na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych; posiada wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania; posiada wiedzę szerszą i pogłębioną w odniesieniu do procesów zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz prawidłowości rządzących tymi zmianami;

Umiejętności: posiada umiejętność rozumienia i analizowania kulturowego; posiada umiejętność przewidywania ludzkich zachowań, posiada umiejętność analizowania ich motywów oraz społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) konsekwencji dorobku człowieka;

Kompetencje społeczne: posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami; wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

EK1: egzamin – pytania otwarte i zamknięte

EK2: egzamin – pytania otwarte i zamknięte

EK3: dyskusja podczas zajęć

EK4: dyskusja podczas zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność podczas zajęć, egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium z zastosowaniem technik wizualnych i materiałów multimedialnych (prezentacje).

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta

przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

przygotowanie do zajęć – 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Politologia, rok 2

Pełny opis:

1. Etymologia i znaczenie pojęć: państwo narodowe, racja stanu, suwerenność

2. Geneza racji stanu

3. Dwie tradycje myślenia o państwie: Machiavelli, Bodin, Hobbes,

4. Dwie tradycje myślenia o państwie: Arystoteles, Św. Tomasz, I. Kant

5. Państwo narodowe

6. Suwerenność

7. racja stanu jako racja istnienia suwerennego państwa

8. racja stanu jako konieczność użycia środków specjalnych

9. racja stanu jako działanie według zasad realistycznych

10. racja stanu jako zapewnieni bezpieczeństwa państwa i obywateli

11. racja stanu jako poszukiwanie obiektywnych zasad, wyznaczników polityki

zagranicznej

12. racja stanu jako uzasadnienie niemoralnych działań władzy lub ludu

13. racja stanu jako napięcie pomiędzy etyką a polityką

14. Specyfika polskiej tradycji myślenia o państwie, racji stanu i suwerenności

15. Państwo narodowe w przyszłości

Literatura:

Literatura podstawowa:

Olszewski Edward (red.), Racja stanu. Historia, teoria, współczesność, Lublin 1989.

Śpiewak Paweł, W stronę wspólnego dobra, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

Rzegocki Arkady, Idea raison d'état w przeszłości i w kontekście współczesnej integracji europejskiej, CEN, Warszawa 2003.

Rzegocki Arkady, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, OMP, Kraków 2008

Literatura uzupełniająca:

Meinecke Friedrich, Die Idee der Staatsrason in der heuren Geschichte, Munchen – Berlin 1924, 1925, 1929. lub

Meinecke Friedrich, Machiavelism: The Doctrine of Raison D’Etat and It’s Place in Modern History, translated by D.Scott, Introduction by Dr. W. Stark, Routledge & Kegan Paul,     London 1957.

Meinecke Friedrich, Przeszłość i teraźniejszość, „Przegląd Polityczny” Nr 23, 1994.

Szlachta Bogdan (red.), Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Rzegocki A. (red.), Państwo jako wyzwanie, OMP, Kraków 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.