Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka polemiki prasowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-28dz Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Sztuka polemiki prasowej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. DP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rafalski
Prowadzący grup: Leszek Rafalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę o zasadach skutecznego prowadzenia polemik prasowych [K_W08 +]

EK2: Posiada podstawowe umiejętności pisania tekstów polemicznych [K_U01+][K_U09+]

EK3: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w dyskusji medialnej [K_U12+++][K_U13++]

EK3: Potrafi analizować i krytycznie komentować bieżące wydarzenia na scenie politycznej [K_U12+++][K_U13++]

EK4: Ma świadomość odpowiedzialności za słowo oraz konieczności zachowywania się w sposób etyczny i profesjonalny w działalności społeczno-politycznej i w pracy zawodowej [K_K03+++]

EK5: Ma potrzebę uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności [K_K01++]


Wymagania wstępne:

Podstawy dziennikarstwa

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie:

1. Polemik i felietonów pisanych w trakcie semestru

2. Aktywności na zajęciach przy analizowaniu tekstów polemicznych

3. Kreatywności w dyskusji

Ocena końcowa uwzględnia poziom napisanych tekstów, aktywność i kreatywność na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Dyskusja redakcyjna, praca w grupie

EK2: Pisanie i analiza polemik i felietonów

EK3: Poprawianie i redagowanie tekstów polemicznych

EK4, EK5: Dyskusja redakcyjna


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, anegdota


Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe


Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta - 60 godz.:

- Przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury wskazanych książek oraz gazet codziennych i tygodników – 15 godz.

- Pisanie polemik i felietonów – 30 godz.

- Poprawianie i redagowanie polemik i felietonów – 15 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk


Skrócony opis:

Celem modułu jest poznanie zasad skutecznego prowadzenia polemik prasowych i zdobycie podstawowych umiejętności pisania tekstów polemicznych.

Głównym segmentem zajęć są: ćwiczenia w pisaniu polemik i felietonów, praca nad własnymi tekstami i analiza artykułów napisanych przez studentów.

Podczas zajęć zwraca się uwagę na dobór skutecznych argumentów, styl i język polemik.

Pełny opis:

Celem modułu jest poznanie zasad skutecznego prowadzenia polemik prasowych i zdobycie podstawowych umiejętności pisania tekstów polemicznych.

Polemika prasowa traktowana jest jako forma dochodzenia do prawdy i element publicznej dyskusji.

Głównym segmentem zajęć są: ćwiczenia w pisaniu polemik i felietonów, praca nad własnymi tekstami i analiza artykułów napisanych przez studentów.

Podczas zajęć zwraca się uwagę na dobór skutecznych argumentów, styl i język polemik. Dyskusje na forum całej grupy pozwalają dostrzec różne aspekty omawianego artykułu.

Analizie podlegają także bieżące przykłady polemik z gazet codziennych i tygodników, a zadawane prace domowe nawiązują do aktualnych wydarzeń.

Treść 15 spotkań:

2 spotkania: Zasady pisania polemik, analiza przykładów polemik i felietonów z prasy codziennej i tygodników

3 spotkania: Ćwiczenia w pisaniu i redagowaniu polemik i felietonów

10 spotkań: Analiza stylu, formy i treści polemik przygotowywanych w ramach zadanej pracy domowej i pisanych podczas zajęć. Analiza argumentów używanych w polemikach. Redagowanie tekstów. Dyskusje redakcyjne.

Literatura:

„Biblia dziennikarstwa” Andrzej Skworz i Andrzej Niziołek

„Dziennikarstwo” Marek Chyliński i Stephen Russ-Mohl,

„Dziennikarstwo i świat mediów” pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego,

„Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej” pod red. M.F. Mallette,

„Retoryka dziennikarska” Walery Pisarek,

„Poetyka i pragmatyka felietonu” Piotr Stasiński,

„Sztuka słowa” Julian Krzyżanowski,

„Dziennikarski warsztat językowy” Janina Fras,

gazety codzienne i tygodniki społeczno-polityczne,

miesięcznik "Press".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.