Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reklama i public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-29dz Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Reklama i public relations
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. DP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza - Student zna i rozumie:

W1 reklamę i PR jako narzędzia perswazyjnej komunikacji, także politycznej, ich technik, rodzajów, mechanizmów oddziaływania, modeli kampanii promocyjnych POL_K2_W07

W2 działalność reklamową jako działalność twórczą, chronioną prawem, ale i poddanej licznym prawnym ograniczeniom POL_K2_W03

W3 zasady dotyczące publikacji reklam w mediach drukowanych, audiowizualnych, internetowych POL_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować treści przekazu promocyjnego pod kątem potencjalnej skuteczności ich wpływu na zachowania człowieka POL_K2_U06

U2 identyfikować przekazy promocyjne naruszające przepisy prawa i normy etyczne obowiązujące w społeczeństwie POL_K2_U03

U3 potrafi przygotować program kampanii reklamowej oraz plan zastosowania technik politycznego PR w sytuacji kryzysowej POL_K2_U04

Kompetencje społeczneh – Student jest gotów do:

K1 tworzenia kampanii reklamowych wybranych firm i instytucji POL_K2_K03

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

1. Przygotowanie i prezentacja na zajęciach projektu kampanii reklamowej wybranej firmy lub instytucji .

2. Frekwencja na zajęciach, udział w dyskusji (dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena projektu

frekwencja na zajęciach

udział w dyskusji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie projektu - 20 godz.

Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia - 20 godz.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką reklamy i działań PR.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują problematykę reklamy i PR, tj. definicje, typologie i klasyfikacje reklam i działalności PR, różnorodne aspekty ich funkcjonowania, jak również gamę problematyki prawnej związanej z ich istnieniem w życiu społecznym. Szczegółowo zostaną omówione poszczególne rodzaje reklamy i odpowiedzialność za ich rozpowszechnianie. Omówione będą również kwestie związane z kreowaniem wizerunku firmy, autoprezentacją w kontaktach z mediami. Zajęcia podzielone są na 13 bloków tematycznych + 2 spotkania przeznaczone na sprawdzenie postępów (sprawdziany pisemne, kolokwia etc.). Zajęcia wymagać będą aktywności studentów, gdyż wiedza teoretyczna zostanie skonfrontowana z praktycznymi przykładami działalności reklamowej i PR. Ponadto studenci wykorzystają zdobytą wiedzę dla realizacji projektów.

Literatura:

Obowiązkowa

1. K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Kraków 2004 (wybrane rozdziały).

2. W. Furman, Sekrety public relations, Rzeszów 2002.

Dodatkowa

1. R. Nowacki, Reklama – podręcznik, Warszawa 2005.

2. I. Podobas, Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa 2011

3. Public relations czyli relacje między podmiotami życia społecznego a ich publicznością: materiały dydaktyczne, red. H.

Przybylski, Katowice 1999

4. T. Kramer, Podstawy marketingu, Warszawa 2004

5. Public relations czyli promocja reputacji: praktyka działania, red. T. Goban-Klas, Warszawa 1997

6. A. Grzegorczyk, Reklama telewizyjna, Warszawa 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza - Student zna i rozumie:

W1 reklamę i PR jako narzędzia perswazyjnej komunikacji, także politycznej, ich technik, rodzajów, mechanizmów oddziaływania, modeli kampanii promocyjnych POL_K2_W07

W2 działalność reklamową jako działalność twórczą, chronioną prawem, ale i poddanej licznym prawnym ograniczeniom POL_K2_W03

W3 zasady dotyczące publikacji reklam w mediach drukowanych, audiowizualnych, internetowych POL_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować treści przekazu promocyjnego pod kątem potencjalnej skuteczności ich wpływu na zachowania człowieka POL_K2_U06

U2 identyfikować przekazy promocyjne naruszające przepisy prawa i normy etyczne obowiązujące w społeczeństwie POL_K2_U03

U3 potrafi przygotować program kampanii reklamowej oraz plan zastosowania technik politycznego PR w sytuacji kryzysowej POL_K2_U04

Kompetencje społeczneh – Student jest gotów do:

K1 tworzenia kampanii reklamowych wybranych firm i instytucji POL_K2_K03

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

1. Przygotowanie i prezentacja na zajęciach projektu kampanii reklamowej wybranej firmy lub instytucji .

2. Frekwencja na zajęciach, udział w dyskusji (dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena projektu

frekwencja na zajęciach

udział w dyskusji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie projektu - 20 godz.

Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia - 20 godz.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką reklamy i działań PR.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują problematykę reklamy i PR, tj. definicje, typologie i klasyfikacje reklam i działalności PR, różnorodne aspekty ich funkcjonowania, jak również gamę problematyki prawnej związanej z ich istnieniem w życiu społecznym. Szczegółowo zostaną omówione poszczególne rodzaje reklamy i odpowiedzialność za ich rozpowszechnianie. Omówione będą również kwestie związane z kreowaniem wizerunku firmy, autoprezentacją w kontaktach z mediami. Zajęcia podzielone są na 13 bloków tematycznych + 2 spotkania przeznaczone na sprawdzenie postępów (sprawdziany pisemne, kolokwia etc.). Zajęcia wymagać będą aktywności studentów, gdyż wiedza teoretyczna zostanie skonfrontowana z praktycznymi przykładami działalności reklamowej i PR. Ponadto studenci wykorzystają zdobytą wiedzę dla realizacji projektów.

Literatura:

Obowiązkowa

1. K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Kraków 2004 (wybrane rozdziały).

2. W. Furman, Sekrety public relations, Rzeszów 2002.

Dodatkowa

1. R. Nowacki, Reklama – podręcznik, Warszawa 2005.

2. I. Podobas, Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa 2011

3. Public relations czyli relacje między podmiotami życia społecznego a ich publicznością: materiały dydaktyczne, red. H.

Przybylski, Katowice 1999

4. T. Kramer, Podstawy marketingu, Warszawa 2004

5. Public relations czyli promocja reputacji: praktyka działania, red. T. Goban-Klas, Warszawa 1997

6. A. Grzegorczyk, Reklama telewizyjna, Warszawa 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.