Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje demokracji bezpośredniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-29i Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Instytucje demokracji bezpośredniej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę o strukturach i sposobach funkcjonowania instytucji demokracji bezpośredniej: zgromadzenia ludowego, referendum, ludowej inicjatywy ustawodawczej, weta ludowego, recall [K_W02+][K_W07+]


EK2: Posiada wiedzę o unormowaniach prawnych regulujących kształt i funkcjonowanie instytucji demokracji bezpośredniej w wybranych państwach [K_W02+][K_W07+]


EK3: Potrafi charakteryzować podstawowe funkcje instytucji demokracji bezpośredniej w systemach politycznych wybranych państw [K_ U01++]


EK4: Potrafi formułować własne opinie na temat podstaw prawnych oraz funkcjonowania w praktyce poszczególnych instytucji demokracji bezpośredniej [K_ U01++][K_U12+++]


EK5: Ma świadomość roli instytucji demokracji bezpośredniej dla uczestników życia społeczno-politycznego [K_ K07+++][K_ K06++]


EK6: Ma świadomość roli instytucji demokracji bezpośredniej w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego [K_ K07+++][K_ K06++]Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego oraz współczesnych systemów politycznych; zaliczenie przedmiotów: Podstawy prawa konstytucyjnego oraz Współczesne systemy polityczne.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej na wybrany przez studenta temat dotyczący problematyki omawianej na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3: Ocena aktywności podczas dyskusji prowadzonej w trakcie zajęć oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej


EK4, EK5, EK6: Ocena aktywności podczas dyskusji prowadzonej w trakcie zajęćMetody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:


- Konwersatorium – 30 godz.


Praca własna studenta:


- Przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 35 godz.


- Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 25 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Tematyka konwersatorium obejmuje omówienie instytucji demokracji bezpośredniej występujących w systemach politycznych państw współczesnych: zgromadzenia ludowego, referendum, plebiscytu, inicjatywy ludowej, weta ludowego, a także instytucji recall. Studenci zostaną zapoznani nie tylko z teoretycznym ujęciem instytucji demokracji bezpośredniej, ale także z historycznymi przesłankami ich kształtowania się oraz recepcji w ustrojach państw współczesnych oraz z przyjmowanymi rozwiązaniami konstytucyjnymi i ustawowymi. Analiza obejmuje prezentację instytucji demokracji bezpośredniej w szerszym kontekście politycznym i społecznym jako podstawowych form partycypacji obywatelskiej w procesie decyzyjnym na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Zróżnicowana praktyka w zakresie stosowania instytucji demokracji bezpośredniej zaprezentowana zostanie w aspekcie porównawczym. W pierwszym rzędzie analizie poddane zostanie ich wykorzystywanie w warunkach polskiego systemu politycznego. Tematyka kolejnych zajęć dotyczyć będzie praktyki stosowania form demokracji bezpośredniej w państwach europejskich o zróżnicowanej tradycji ustrojowej (m. in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, jak również w państwach Europy Środkowo-Wschodniej). Uwzględniona zostanie ponadto zróżnicowana praktyka polityczna w państwach anglosaskich oraz w wybranych państwach południowoamerykańskich i azjatyckich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Biskup P., Instytucja referendum w brytyjskiej praktyce konstytucyjnej, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 78

Grabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich: studium prawno-porównawcze, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005

Jabłoński M, Referendum ogólnokrajowe w polskim pawie konstytucyjnym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001

Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2001

Musiał-Karg M., Referenda w państwach europejskich: teoria, praktyka, perspektywy, Adam Marszałek, Toruń 2008

Piasecki A. K., Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 roku, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 72

Piasecki A. K., Referenda w III RP, PWN, Warszawa 2005

Staszewski M. T., Waniek D., Referendum w Polsce i w Europie Wschodniej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996

Zieliński E., Bokszczanin I., Zieliński J., Referendum w państwach Europy, Fundacja Europea-ASPRA-JR, Warszawa 2003

Zwierzchowski K., Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej, Temida2, Białystok 2005

Zwierzchowski K., Referendum stanowe w USA, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002

Literatura uzupełniająca:

D. Butler, A. Ranney, Referendums around the World. The growing use of direct democracy, The AEI Press, Washington 1994

Cronin, T. E. Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum, and Recall, iUniverse, Lincoln 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.