Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia i etyka polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-4 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Filozofia i etyka polityki
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (Politologia-DP,IZP,TPiU,PP)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 76 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Pietrzyk-Reeves
Prowadzący grup: Arkadiusz Górnisiewicz, Dorota Pietrzyk-Reeves
Strona przedmiotu: http://www.inp.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna główne problemy współczesnej filozofii polityki, w tym kwestie związane z poszukiwaniem uzasadnień sprawiedliwości i wolności [K_W03 ++; K_W04 +++; K_W07 +; K_U01 ++; K_U04 ++]

EK2: Rozumie podstawowe uzasadnienia ładu normatywnego o walorze moralnym, prawnym i politycznym [K_W05 +; K_W07 +; K_U05 ++; K_K02 ++]

EK3: Zna współczesne debaty o demokracji agregacyjnej, deliberatywnej i agonicznej [K_W04 +++; K_W05 +; K_U01 ++; K_U05 ++; K_K02 ++]

EK4: Identyfikuje główne problemy współczesnej etyki praktycznej w odniesieniu do polityki w kontekście państwowym i międzynarodowym [K_U01 ++; K_U04 ++; K_U07++, K_K07 ++]

EK5: Krytycznie analizuje, ustnie i pisemnie, teksty o różnym stopniu trudności i przedstawia własne stanowisko [K_W03 ++; K_U06 ++; K_U09 ++; K_U13 +++]

EK6: Ocenia argumenty i rozwiązania dotyczące związków etyki i polityki [K_U01 ++; K_U02 +; K_U03 +; K_U06 ++]

EK7: Dyskutuje na temat normatywnych podstaw polityki i odnosi argumentację teoretyczną do zagadnień współczesnej polityki [K_W04 +++; K_U02 +; K_U07++, K_U10 ++; K_K08 +++]

EK8: Myśli samodzielnie i twórczo, formułując tezy, argumenty i wnioski [K_U03 +; K_U09 ++; K_U13 +++; K_K08 +++]

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1/ Zaliczenie ćwiczeń (dwa kolokwia)

2/ Egzamin pisemny obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane w trakcie wykładów,

- literatura obowiązkowa(patrz: Literatura)

Czas trwania egzaminu: 90 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczane są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

2/ zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych analizowanych na ćwiczeniach na podstawie:

- dwóch kolokwiów trwających 20 minut;

- aktywności na zajęciach w postaci udziału w dyskusji i argumentowania własnego stanowiska, ocenianej każdorazowo.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK8: egzamin – pytania otwarte, esej problemowy; kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach

EK5, EK6, EK7: egzamin – esej problemowy; ćwiczenia - aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- metody podające: opis

- metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie

- metody podające: wykład informacyjny

- metody problemowe: klasyczna metoda problemowa

- metody problemowe: wykład problemowy

Ćwiczenia:

- metody praktyczne: metoda przewodniego tekstu

- ćwiczenia przedmiotowe

- metody problemowe: metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład 30 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 30 godz.

- samodzielne studiowanie literatury podstawowej i uzupełniającej – 60 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Pełny opis:

Tamaty wykładów:

1. Teoria normatywna. Polityka a etyka

2. Utylitaryzm i cele polityczne

3. Liberalizm ewolucjonistyczny i perfekcjonistyczny.

4. Etyka deontologiczna i deontologiczna teoria sprawiedliwości.

5. Sprawiedliwość globalna.

6. Libertarianizm, indywidualizm i spory o pojmowanie wolności

7. Komunitariańska krytyka liberalizmu.

8. Polityzacja życia, biopolityka i biowładza.

9. Spór o naturę ludzką. Inżynieria genetyczna.

10. Wielokulturowość, tolerancja, relatywizm, patriotyzm konstytucyjny.

11. Czy demokracja to dobry ład polityczny?

12. Konstytucjonalizm i rządy prawa.

13. Obywatelskość i edukacja polityczna

14-15. Etyka i problemy globalne

Literatura:

Literatura obowiązkowa (do egzaminu):

1. Adam Swift, Wprowadzenie do filozofii politycznej, Wyd. WAM, Kraków 2010 (całość).

2. Will Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna: Wprowadzenie, Warszawa : Fundacja Aletheia, 2009, roz. 7, 8.

Literatura uzupełniająca:

1. Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, red. D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta, Kraków 2004.

2. D. Pietrzyk-Reeves, red., Pytania współczesnej filozofii polityki, Wyd. UJ, Kraków 2007.

3. Etyka wojny. Antologia tekstów, red. T. Żuradzki, T. Kuniński, PWN, Warszawa 2009.

4. M. Sandel, Sprawiedliwość: jak postępować słusznie?, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.