Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comparative Federalism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-9ang2 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Comparative Federalism
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne w j. obcym dla I roku studiów II stopnia, stacj.(Politologia-DP,IZP,TPiU, PP)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wieciech
Prowadzący grup: Tomasz Wieciech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna założenia teorii federalizmu oraz cechy ustrojów federalnych i federalnych systemów politycznych [K_W02++], [K_W03+], [K_W07+++] [K_U11 ++]

EK2: Rozumie przesłanki formowania państw federalnych, zasady ich funkcjonowania oraz przyczyny kryzysów i upadku struktur federalnych [K_W02++], [K_W07+++], [K_W11++] [K_U11 ++]

EK3: Rozumie problemy i napięcia występujące we współczesnych systemach federalnych [K_W02++], [K_W11++]

EK4: Analizuje przesłanki determinujące federalizację systemów politycznych oraz przebieg tych procesów [K_U03++], [K_U06++] [K_U11 ++]

EK5: Identyfikuje społeczne i kulturowe determinanty federalizmu [K_K02+] [K_U10 +++]


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin obejmujący treści merytoryczne modułu przekazywane podczas wykładów oraz wiedzę uzyskaną ze studiowania literatury przedmiotu.

Egzamin składa się z trzech pytań opisowych i trwa 1 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5: Egzamin, pytania opisowe.

Standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające – opis

Metody podające – wykład informacyjny

Metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Wykład 30 godz.

Praca własna studenta:

-Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu (literatura podstawowa) – 40 godz.

-Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ETCS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Pełny opis:

• Różne podejścia badawcze do studiów nad federalizmem – historyczne, prawne, ekonomiczne i politologiczne

• Teoria federalizmu

• Historia i geneza federalizmu, powstanie Stanów Zjednoczonych jako pierwszego państwa federalnego

• Pojęcia państwa federalnego, ustroju federalnego i systemu federalnego, różne definicje federalizmu

• Przesłanki powstawania federacji, federalizm integracyjny i dewolucyjny, trwałość ustroju federalnego, determinanty sukcesów i porażek eksperymentów federalnych

• Problem secesji w państwie federalnym, prawna regulacja prawa do secesji we współczesnych państwach federalnych, przesłanki secesji w systemie federalnym

• Federalizm jako doktryna polityczna, myśl federalistyczna J. Althusiusa, Monteskiusza, D. Hume’a i T. Jeffersona

• Cechy federalizmu jako formy ustroju państwa

• Reprezentacja części składowych w strukturze organów władz federalnych

• Autonomia ustrojowa części składowych państwa federalnego, jej zakres oraz formuły realizacji

• Procedura zmiany konstytucji federalnych, sztywność federalnych ustaw zasadniczych i jej konsekwencje

• Federalizm w Ameryce Południowej, historia, współczesne systemy federalne Meksyku, Argentyny, Wenezueli i Brazylii

• Kryzys i reforma federalizmu niemieckiego

• Federalizacja systemu politycznego Belgii

• Federalizacja i defederalizacja systemu politycznego Rosji

• Elementy federalizmu w systemach politycznych Hiszpanii i Włoch

• Federalizm w europejskim dyskursie integracyjnym, perspektywy i przesłanki powstanie federacji europejskiej

• Nowe federacje, systemy federalne Iraku, Nepalu, Demokratycznej Republiki Konga, ich geneza i funkcjonowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Burgess, Comparative Federalism. Theory and Practice, Routledge, London – New York 2006

T. Hueglin, Comparative Federalism. A Systematic Inquiry, University of Toronto Press, Toronto – Buffalo – London 2005

R. L. Watts, Comparing Federal Systems, McGill – Queen’s University Press, Montreal & Kingston 2008

K. Scott, Federalism. A Normative Theory and its Practical Relevance, Continuum, Miami 2011

Ch. Saunders, Constitutional Arrangements of Federal Systems, „Publius: The Journal of Federalism”, 1995, vol. 25, no. 2

T. Wieciech, Formulas of Representation of Constituent Units in the Parliaments of Federal States, „Politeja”, 2008, nr 2/1 (10/1)

Literatura uzupełniająca:

D. J. Elazar, Exploring Federalism, University of Alabama Press, Tuscaloosa 1987

M. Filippov, P. C. Ordeshook, O. Shvetsova, Designing Federalism. A Theory of Self – Sustainable Federal Institutions, Cambridge University Press, Cambridge 2004

P. King, Federalism and Federation, John Hopkins University Press, Baltimore 1982

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.