Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Storia del pensiero politico contemporaneo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-9wl Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Storia del pensiero politico contemporaneo
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne w j. obcym dla I roku studiów II stopnia, stacj.(Politologia-DP,IZP,TPiU, PP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kiwior-Filo
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę o najważniejszych nurtach współczesnej myśli politycznej i kierunkach jej rozwoju [K_W04 +++] [K_U11 ++]

EK2: Potrafi krytycznie oceniać i wskazywać różnicę między różnymi ideologicznymi koncepcjami państwa, prawa, ekonomii i władzy politycznej [K_W12 +], [K_U04 ++] [K_U11 ++]

EK3: Ma świadomość odmienności zdań i opinii, wynikających z uwarunkowań społeczno-kulturowych [K_K02 ++][K_U11 ++]

EK4: Zna relacje między najważniejszymi nurtami politycznymi i ich oddziaływaniu na zmiany instytucji politycznych [K_W05 ++],

EK5: Potrafi interpretować zjawiska społeczno – polityczne na gruncie doktrynalnym [K_W05 ++], [K_U02 ++] [K_U11 ++]

EK6: Rozumie znaczenie idei w życiu politycznym tak zbiorowości jak i jednostki [K_W06 +]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie egzaminu obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

-wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych i lektur.

Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz eseju problemowego), równych, co do punktacji.

Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte;

EK1, EK5, EK6: Egzamin: esej problemowy;

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

-Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów politologii I roku studiów II stopnia z najważniejszymi doktrynami i nurtami współczesnej myśli politycznej. Analiza i komparatystyka doktryn, nurtów i idei politycznych współczesności. Zapoznanie z podstawowymi systemami doktrynalnymi współczesnego świata: liberalizmem, neoliberalizmem, konserwatyzmem, socjaldemokracją, ideami „Nowej Lewicy”, libertarianizmem, komunitaryzmem, nauczaniem społecznym Kościoła, feminizmem, ekologizmem, nawiązując do ich genezy, twórców, ewolucji.

Pełny opis:

Przedmiotem rozważań będą zagadnienia dotyczące koncepcji współczesnego państwa i prawa wobec takich wyzwań jak globalizacja, regionalizacja, integracja, transformacje ustrojowe oraz wybrane zagadnienia ideologiczne państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Celem kursu jest przedstawienie współczesnej myśli politycznej przez pryzmat najważniejszych idei współczesności. Sięgając do ich genezy oraz przedstawiając twórców, ukazane zostanie oddziaływanie i rola jaką poszczególne idee odegrały w kształtowaniu współczesności. Student kończący kurs posiada wiedzę o źródłach idei politycznych, społecznych i ekonomicznych, przyczynach ich powstawania oraz człowieku jako twórcy nowych tendencji, który określa sposoby funkcjonowania struktur społecznych. Student potrafi odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danej instytucji czy mechanizmów politycznych. Wiedza służy mu do formułowania samodzielnych sądów, a tym samym sprzyja krytycznej ocenie procesów zachodzących we współczesnym świecie. Tym samym zdobywa umiejętność antycypowania pewnych zjawisk społecznych i politycznych, określania kierunku ich rozwoju czy też konieczności ich modyfikacji. Wykorzystuje zatem wiedzę teoretyczną w praktycznym działaniu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Andrew Heywood, Political Ideologies; An Introduction, Palgrave Macmillan; 4th ed. 2007; A. R. Innocenzi, Nello Buzzi, La concezione dello stato e il pensiero politico del novecento nel dilemma tra autorità e libertà, Roma, Nuova Cultura, 2010;

Literatura uzupełniająca:

R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przekł. J. Szacki, Kraków 1995; C. Galli, E. Greblo, S. Mezzadra, Il pensiero politico del Novecento, Bologna, il Mulino, 2005.: Idee i ideologie we współczesnym świecie, PWN Warszawa 2008; M. Król, Historia myśli politycznej od Macchiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001, J. Gray, Liberalizm, Kraków – Warszawa 1994; S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2001; Komunitarianie. Wybór tekstów, Wybór i wstęp P. Śpiewak, Warszawa 2004; D. Boaz, Libertarianizm, Poznań 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.