Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-1-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r.
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 116 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłosowicz, Tomasz Pugacewicz
Prowadzący grup: Robert Kłosowicz, Tomasz Pugacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna i rozumie ewolucję stosunków międzynarodowych w latach 1815-1945 [K_W05+++][K_W07+]

EK2: Posiada podstawowe informacje nt. ewolucji systemu międzynarodowego oraz poszczególnych jego aktorów we wskazanym okresie [K_W05+++] [K_W06+++]

EK3: Posiada wiedzę nt. procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, które determinują stosunki międzynarodowe [K_W04++][K_W06++][K_W07+][K_W08+++]

EK4: Potrafi zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w stosunkach międzynarodowych i ich wpływ na zmiany w tych stosunkach [K_W04+++][K_W08+++]

EK5: Posiada umiejętność dyskusji dotyczącej ewolucji środowiska międzynarodowego w oparciu o przeczytaną literaturę [K_W06+][K_W08+][K_W09+][K_U04++]

EK6: Potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować i syntetyzować[K_W08+][K_U03++][K_U05++][K_K03+]

EK7: Posiada umiejętność przygotowywania krótkich prac pisemnych w obszarze stosunków międzynarodowych [K_U03+][K_U04+][K_U08+++][K_K04++]

EK8: Potrafi w ramach dyskusji prezentować poglądy w obszarze stosunków międzynarodowych [K_W07+][K_U04+][K_K02+++]


Forma i warunki zaliczenia:

Aktywność w czasie zajęć, udział w dyskusjach, przygotowanie pracy pisemnej, 2 kolokwia (pytania testowe otwarte), egzamin pisemny. Udział w wykładach jest obowiązkowy.


Ocena z ćwiczeń stanowi 40% oceny końcowej, ocena z egzaminu pisemnego 60%.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK8: Aktywność w czasie zajęć, udział w dyskusjach, przygotowanie pracy pisemnej, 2 kolokwia (pytania testowe otwarte), egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 50 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia – 20 godz.

- Studiowanie tekstów i przygotowanie pracy pisemnej – 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 180 godz. (6 pkt. ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje historię stosunków międzynarodowych w okresie od rozpoczęcia obrad Kongresu Wiedeńskiego w 1814 roku do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku. Treści merytoryczne przedmiotu zostały podzielone pomiędzy wykład i ćwiczenia.

Pełny opis:

1. Kongres Wiedeński i porządek międzynarodowy tam ukształtowany w Europie; rewolucje i wojny w Europie.

2. Stany Zjednoczone w polityce międzynarodowej w XIX w.;

3. Tworzenie systemu kolonialnego;

4. Sojusze mocarstw europejskich przez I wojną światową: Trójprzymierze i Trójporozumienie;

5. Bałkany w polityce międzynarodowej i procesy narodowotwórcze;

6. Państwa pozaeuropejskie i ich udział w formowaniu stosunków międzynarodowych (Chiny, Japonia, Azja Płd);

7. I wojna światowa i jej wpływ na porządek międzynarodowy;

8. Rewolucje rosyjskie i reakcja świata na nie. Rosja Radziecka i jej wpływ na stosunki międzynarodowe;

9. USA i półkula zachodnia na przełomie XIX i XX w. Daleki Wschód na przełomie wieków XIX i XX wieku;

10. Konferencja Pokojowa w Paryżu, traktaty pokojowe i porządek na niej ukształtowany;

11. Faszyzm i komunizm – wpływ na stosunki międzynarodowe

12. Stosunki miedzy państwami europejskimi w okresie międzywojennym (Rapallo, Locarno, bezpieczeństwo zbiorowe, sojusze, kryzys ekonomiczny);

13. Na drodze ku wojnie (polityka Niemiec nazistowskich, agresje Niemiec, Japonii, Włoch, Anschluss, Monachium, appeasement, pakt Ribbentrop-Mołotow);

14. Wojna od 1 IX 1939 do Pearl Harbour. Agresje radzieckie i niemiecko do 1945 roku;

15. USA ery Roosevelta od neutralności do Karty Atlantyckiej;

16. Sytuacja międzynarodowa na Dalekim Wschodzie;

17. Wielka Koalicja – współpraca i rywalizacja podczas wojny i formowania ładu międzynarodowego.

Literatura:

Wiesław Dobrzycki - Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowozytnych 1815-1945, Scholar;

Wojciech Rojek - Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, PWN;

Marek Bankowicz i in. - Historia polityczna świata w XX wieku, 1901-1945, Wyd. UJ;

Mieczysław Żywczyński – Historia Powszechna 1789 – 1870, PWN;

Janusz Pajewski - Historia Powszechna 1871 – 1918, PWN;

Henryk Batowski - Między dwiema wojnami 1919 – 1939. Zarys historii dyplomatycznej, Wyd. Literackie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.