Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-11-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia Polski XX wieku
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazur
Prowadzący grup: Ireneusz Maj, Grzegorz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna sekwencję zdarzeń dotyczących pozycji Polski w systemie międzynarodowym od końca XIX w. [K_W05+++]

EK2: Zna główne procesy polityczne, które przebiegały w systemie międzynarodowym XX w. i kształtowały pozycję Polski w tym systemie [K_W07+++]

EK3: Wie, jakie zjawiska gospodarcze (kryzys powojenny, kryzys deflacyjny lat 30-ch itd.) i społeczne (powstanie kultury masowej, wzrost ludności miejskiej, zjawiska demograficzne itd.) wpłynęły na zmianę pozycji Polski w systemie międzynarodowym XX w. [K_W08++]

EK4: Wie, kto tworzył polską politykę zagraniczną XX w., oraz kto podejmował decyzję, które wpłynęły na los Polski w XX w. [K_W09++]

EK5: Potrafi wskazywać przyczyny krótko i długofalowe wydarzeń międzynarodowych, które wpłynęły na pozycję Polski w XX w [K_U05++]

EK6: Rozumie, jakie zjawiska społeczne wpłynęły na pozycję Polski w systemie międzynarodowym i potrafi porównywać intensywność, z jaką zjawiska te oddziaływały na polskie społeczeństwo z ich intensywnością w innych krajach [K_U06++]

EK7: Potrafi podczas dyskusji na ćwiczeniach omawiać sytuację Polski w systemie międzynarodowym, bez anachronizmu [K_K02+]

EK8: Potrafi przygotować w grupie i przedstawiać podczas ćwiczeń opracowania odnośnie pozycji Polski w systemie międzynarodowym [K_K07++]


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw historii Polski XIX i XX w.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz rozprawki).

Czas trwania egzaminu: 2 godz.

Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) Zaliczenie ćwiczeń obejmujące część treści merytorycznych na podstawie:

a) jednego kolokwium końcowego, trwającego 2 godz., odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­ Wykład – 30 godz.

­ Ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

­ Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych, materiałów źródłowych i literatury dodatkowej - 60 godz.

­ Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego na ćwiczeniach – 10 godz.

­ Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Przedmiot nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

1. Sytuacja militarno-polityczna w Europie przed wybuchem II wojny światowej.

2. Kampania wrześniowa, powstanie rządu W.Sikorskiego i jego działalność (1939-1943).

3. Polityka okupanta sowieckiego 1939-1941 oraz okupanta niemieckiego w tym okresie czasu.

4. Polskie państwo podziemne 1939-1945.

5. Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie II wojny światowej.

6. Na okupowanych ziemiach polskich i na obczyźnie – powstawanie komunistycznego systemu władzy, walka o władzę i ostatecznie zwycięstwo PPR w latach 1944-1945.

7. Lata stalinizmu 1948-1956.

8. Przełom październikowy 1956.

9. Lata rządów Władysława Gomułki 1956-1970.

10. Dekada Edwarda Gierka 1970-1980.

11. Opozycja i Solidarność.

Ostatnie lata PRL 1980-1990 – pokojowe przejście do III RP.

Pełny opis:

1. Sytuacja militarno-polityczna w Europie przed wybuchem II wojny światowej.

2. Kampania wrześniowa, powstanie rządu W.Sikorskiego i jego działalność (1939-1943).

3. Polityka okupanta sowieckiego 1939-1941 oraz okupanta niemieckiego w tym okresie czasu.

4. Polskie państwo podziemne 1939-1945.

5. Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie II wojny światowej.

6. Na okupowanych ziemiach polskich i na obczyźnie – powstawanie komunistycznego systemu władzy, walka o władzę i ostatecznie zwycięstwo PPR w latach 1944-1945.

7. Lata stalinizmu 1948-1956.

8. Przełom październikowy 1956.

9. Lata rządów Władysława Gomułki 1956-1970.

10. Dekada Edwarda Gierka 1970-1980.

11. Opozycja i Solidarność.

Ostatnie lata PRL 1980-1990 – pokojowe przejście do III RP.

Literatura:

Podstawowa literatura, podręczniki:

1.A.Paczkowski, Pół wieku dziejów

Polski 1939-1989, Warszawa 2005

2. C.Brzoza, A.L.Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006

3. A.L.Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej 1945-2001, Kraków 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.