Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej - 1 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-110-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej - 1 rok
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 116 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dziwisz
Prowadzący grup: Dominika Dziwisz, Renata Król-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Część teoretyczno-prawna


EK1: Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej [K_W01+]

EK2: Potrafi rozróżnić majątkowe i osobiste prawa autorskie [K_W01+]

EK3: Zna podstawowe zasady ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich [K_W01+]


Część praktyczna


EK1: Potrafi samodzielnie przygotować pisemną pracę naukową związaną z tematyką stosunków międzynarodowych [K_U09++]

Ek2: Potrafi poszukiwać źródeł do prowadzonych badań, dokonywać ich selekcji i wykorzystywać do omawianej problematyki [K_K01++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie konwersatorium obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a) kolokwium trwającego 20 min, odbywającego się na ostatnich zajęciach obejmujące treści przekazywane na wszystkich zajęciach

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji, argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo

c) sporządzenia i oddania w terminie pisemnej pracy naukowej (8 stron tekstu)z zakresu stosunków międzynarodowych, z wykorzystaniem poznanego warsztatu (prawidłowy dobór i wykorzystanie źródeł i literatury, cytowanie, przypisy, bibliografia, poprawność językowa: gramatyczna, ortograficzna, stylistyczna). Wymogiem uzyskania zaliczenia jest zgłoszenie się osobiste na omówienie pracy. Teksty przyjmowane są do 5 grudnia 2018 roku.


Ocena końcowa jest średnią z pracy studenta na dwóch częściach

konwersatorium, oceny z zaliczenia kolokwium z I części oraz oceny z pracy wymaganej w II części konwersatorium


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Część teoretyczno-prawna


EK1, EK2, EK3: kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte, ocena aktywności na zajęciach, udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo


EK4: ocena aktywności na zajęciach


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Część praktyczna


EK1-EK2 - Sporządzenie bibliografii (minimum 15 wykorzystanych pozycji) oraz napisanie pracy na dowolny temat z zakresu stosunków międzynarodowych

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Ocena końcowa jest średnią uzyskaną z zaliczenia obydwóch części.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Metody problemowe- studium przypadku

Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna

Metody eksponujące – pokaz

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe -15 godz.


Praca własna studenta

- Przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów

obowiązkowych – 5 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 5 godz.

- Kwerenda, sporządzenie bibliografii oraz napisanie pracy z tematu z zakresu stosunków międzynarodowych – 5 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie ma praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów pierwszego roku stosunków międzynarodowych z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej oraz techniką pisania prac naukowych i rodzajami kwerend.

Pełny opis:

Treści konwersatorium obejmują następujące zagadnienia:

Część teoretyczno-prawna (dr Dominika Dziwisz)

Spotkanie 1: Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i relacje. Własność intelektualna, dobra niematerialne, własność przemysłowa. Prawa autorskie, prawa pokrewne. Rozwój historyczny kształtowania się ochrony własności intelektualnej. System droit d’auteur i system copyright. Współczesne źródła prawa – konwencje międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo polskie.

Spotkanie 2: Przedmiot ochrony prawa autorskiego. Cechy twórczości i oryginalności.

Spotkanie 3: Podmioty praw autorskich. Twórca, współautorzy, inne podmioty. Spadkobiercy i inni następcy prawni.

Spotkanie 4: Zakres ochrony osobistych praw autorskich. Czas ochrony.

Spotkanie 5: Zakres ochrony majątkowych praw autorskich. Szczególne licencje ustawowe i nowe postacie licencji.

Spotkanie 6: Dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim i poprzez ochronę dóbr osobistych. Piractwo i odpowiedzialność karna za naruszanie praw autorskich.

Spotkanie 7: Plagiat. Definicja. Uregulowania prawne.Prawo cytatu.

Spotkanie 8: Kolokwium zaliczeniowe i podsumowanie aktywności na zajęciach.

Część praktyczna (dr Renata Król-Mazur)

Spotkanie 9 – Etapy powstawania pracy naukowej – w tym wybór problemu badawczego, gromadzenie źródeł – kwerenda naukowa i jej rodzaje (biblioteczna, archiwalna, internetowe bazy informacji archiwalnej i bibliotecznej), sieć internetowa jako źródło informacji, praktyczne sprawdzenie umiejętności wykorzystywania baz danych poszczególnych bibliotek, archiwów, instytucji naukowych, państwowych, samorządowych, społecznych.

Spotkanie 10 – Etapy powstawania pracy naukowej – w tym postawienie hipotezy badawczej, sformułowanie tytułu pracy, przedstawienie badanego problemu i jego charakterystyka, określenie celu badań, przedstawienie tezy pracy, opis i uzasadnienie przyjętej konstrukcji pracy, opis metody badawczej, tekst właściwy (rozdziały – sposób ich eksponowania), zakończenie, bibliografia, spis rycin, spis wykresów, spis tabel, spis załączników

Spotkanie 11 - poświęcone uwagom technicznym i edytorskim – w tym: rodzaje przypisów, technika sporządzania przypisów i bibliografii (według polskiej normy wydawniczej ISO 690, w systemie harwardzkim, w systemie oksfordzkim, w wybranych krajach wschodnich), zasady sporządzania bibliografii, akapit – jego rola i zastosowanie, wykorzystanie cytatów, prawidłowa pisownia kropki, używanie skrótów, zastosowanie kursywy i antykwy, pisownia dat, pisownia liczb i liczebników, pisownia nazwisk, stosowanie myślnika i łącznika, sieroty i wdowy, sposoby przedstawiania rysunków, wykresów, tabel, podstawowe znaki edytorskie i wymogi formalne (marginesy, wielkość pisma, rodzaj czcionki). Omówienie poprawności stosowania na podstawie konkretnych przykładów prac.

Literatura:

Literatura podstawowa do części teoretyczno-prawnej:

Joanna Sieńczyłło – Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis – Nexis, wyd. I, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. IV, Warszawa 2008

Jarosław Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, wyd. III, Warszawa 2008

Maciej Barczewski, Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Kraków-Warszawa 2007

Literatura podstawowa do części praktycznej:

Bisewski Tadeusz, Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010

Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996

Literatura uzupełniająca:

Antczak Mariola, Nowacka Anna, Przypisy-powołania-bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik, Warszawa 2009.

Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1995.

Lindsay David, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Pawlik Kazimiersz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? Warszawa 2010.

Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską, poradnik dla studentów, Kraków 2007.

Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Uwagi:

Prace oddane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. Nie oddanie pracy skutkuje oceną ndst. Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać pozytywną ocenę z dwóch części.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.