Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielka gra w rejonie Kaukazu Południowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-123-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wielka gra w rejonie Kaukazu Południowego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Król-Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student posiądzie podstawową wiedzę na temat znaczenia regionu Kaukazu Południowego oraz roli jaką odgrywa dla mocarstw światowych, regionalnych jak i organizacji międzynarodowych.

Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie istotę stosunków międzynarodowych [K_W04+++], [K_W08++], [K_U04++], [K_U05+++]

EK2: Rozumie istotę zawiłości procesów politycznych zachodzących w regionie [K_W07+++], [K_W09+++]. [K_U03++]

EK3: Umie dokonać analizy położenia strategicznego, geopolitycznego, jak i zróżnicowania etnicznego i wyznaniowego Kaukazu Południowego [K_W07+++], [K_W08+++], [K_U04++]; [K_U06+++]; [K_U16++], [K_K06+++]

EK4: Analizuje zjawiska zachodzące na kontynencie azjatyckim i europejskim [K_U05+++]; [K_K06+++]

EK5: Umie dokonać analizy stanowiska zaangażowanych w regionie sił zewnętrznych (Rosja, USA, Iran, Turcja, Chiny, UE, NATO) [K_W09+++], [K_U05++]

EK6: Potrafi dokonać krytycznej analizy wydarzeń rozgrywających się na Kaukazie Południowym [K_W04++], [K_W07++] [K_U05++],[K_U06+++] [K_U09+++]

EK7: Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat regionu Kaukazu Południowego w stosunkach międzynarodowych [K_K01+++] [K_U05++]

EK8: Umie pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać informacje – jest w stanie pracować z informacjami w skali globalnej sieci komputerowej [K_U09++], [K_U10++], [K_K1+++], [K_K06+++]

EK9: Potrafi pracować w grupach [K_U09+++], [K_K02++], [K_K04+++], [K_K06++]


Wymagania wstępne:

Wskazana znajomość języka angielskiego, albo rosyjskiego

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia dopuszczone są osoby, które mają nie więcej niż 2 nieobecności na konwersatorium i na zajęciach wykazały się przynajmniej 50% aktywnością

Zaliczenie bez podejścia do testu otrzymują te osoby, które na zajęciach wykazały się 100% aktywnością – a ich praca i wypowiedzi cechowały się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i znajomością literatury obcojęzycznej. Pozostałe osoby piszą test zaliczeniowy, który składa się z różnych form sprawdzenia wiedzy:

• testu wielokrotnego wyboru, testu uzupełnień, przyporządkowania osób do wydarzeń, wytłumaczenia pojęć, krótkiego omówienia w formie opisowej danego problemu;


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK9 - Ocena aktywności studenta na każdorazowych zajęciach (oceniana będzie jakość i zakres wiedzy w tym znajomość faktów, pojęć, reguł i twierdzeń związanych z nauką o polityce (stosunki międzynarodowe); krytycyzm, umiejętność uogólniania i wyciągania wniosków; myślenie analityczne; poprawność, jakość oraz estetyka wypowiedzi)

EK1-EK9 Ocena umiejętności szukania źródeł informacji, literatury przedmiotu, ich znajomości i analizy – dokonywana na bieżąco na zajęciach


Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, objaśnienia),

•metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (film, pokaz),

• metody programowane (z wykorzystaniem komputera),

• metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu


Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie ma praktyk

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów ze znaczeniem regionu Kaukazu Południowego oraz jego atrakcyjnością dla środowiska międzynarodowego (położenie, zasoby naturalne, szlaki komunikacyjne).Pokazać rywalizacje mocarstw europejskich, regionalnych oraz organizacji międzynarodowych o wpływy w tym regionie.

Pełny opis:

Geopolityczne znaczenie państw Kaukazu Południowego

- potencjał surowcowy

- szlaki komunikacyjne i ich znaczenie

- geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie /ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego/

Sytuacja polityczna w krajach regionu po likwidacji ZSRR (między Wschodem a Zachodem)

Przyczyny i ewolucja konfliktów etnopolitycznych w regionie Kaukazu Południowego

Strategiczne cele i zadania głównych sił zewnętrznych w regionie (Rosja, USA, Turcja, Iran, Chiny UE, NATO)

Literatura:

Literatura podstawowa

Bezpieczeństwo międzynarodowe, wczoraj, dziś, jutro, Jarosław Gryz, Włodzimierz Fehler, Wojciech Gonet, Kinga Machowicz, Karina Paulina Marczuk, Izabela Oleksiewicz, Renata Podgórzańska, Agnieszka Legucka, Agata Ludera-Ruszel, Katarzyna Stachurska- Szcześniak, Warszawa 2015 – rozdz. III, Bezpieczeństwo regionu Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego

Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, pod red. Artura Staszczyka, Szczecin 2011.

Kaukaz w dobie globalizacji, pod red. Andrzeja Furiera, Poznań 2005,

Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, pod red. Pawła Olszewskiego i Kazimierza Borkowskiego, Piotrków Trybunalski 2008,

Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych pod red. Krzysztofa Iwańczuka i Tomasza Kapuśniaka, Lublin 2008;

Konflikty na Kaukazie Południowym, pod red. Przemysława Adamczewskiego, Poznań 2010,

Artykuły Andrzeja Szeptyckiego dotyczące Kaukazu Południowego publikowane w „Roczniku Strategicznym”

Literatura uzupełniająca

Davtyan, E. The Role of Infrastructure in International Relations: the Case of South Caucasus, “International Journal of Social Sciences” Vol. III (4), 2014, s. 22-38, http://www.iises.net/download/Soubory/IJOSS/V3N4/pp22-38_ijoss_V3N4.pdf

Falkowski Maciej, Najważniejsze problemy i konflikty współczesnego Kaukazu [w:] Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, pod red. Macieja Ząbka, Warszawa 2010, s. 41-72,

Kaukaz – kultura, społeczeństwo, polityka, numer specjalny „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” R. 10 (2012), z. 2

Stępniewski T., Geopolityka regionu Morza Czarnego w postzimnowojennym świecie, Lublin-Warszawa 2011, (fragmenty - Gruzja (s. 195-220), Azerbejdżan i Armenia (s. 275-292),

Hunter Shreen T., The New Geopolitics of the South Caucasus: Prospects for Regional Cooperation and Conflict Resolution, Georgetown University School 2017, https://regional-studies.org/images/pr/2017/january/30/South_Caucasus_Geopolitics_Georgetown_January_2016.pdf

Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich. Tom 4. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja - przeszłość i teraźniejszość, pod red. M. Korzeniowskiego, D. Tarasiuka, K. Latowicza, Lublin 2013,

В ожидании бури: Южный Кавказ, пол редакцей M. B. Макиенко, Москва 2018, http://cast.ru/upload/iblock/b0a/b0a00906a408158d431afb51cdee7440.pdf

Марабян К.П., СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ, „МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ” 2014, nr 4(37), s. 92-100, http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=DE2EF1A0-31A9-B9EC-C8BB-F17BA8DCE77B

ЯЗЬКОВА А., ГОСУДАРСТВА ЮЖНОГО КАВКАЗА В НОВОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КООРДИНАТ, „КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯ” 2014, nr 3-4, s. 7-16.

Oraz artykuły tematycznie związane z poruszaną problematyką zamieszczone na stronie internetowej: Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich, Caucasian Review of International Affairs (http://www.cria-online.org/), Center for Strategic& International Studies (https://www.csis.org/regions/russia-and-eurasia/south-caucasus), czy portalu Geopolityka,

Uwagi:

Studenci sami wybierają interesujące ich zagadnienia

Na zajęciach obowiązuje zakaz posługiwania się telefonem komórkowym, tabletem, laptopem!

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.