Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System polityczny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-13-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: System polityczny RP
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1.Sprawy organizacyjne dotyczące przedmiotu. 2.

2.Polski system polityczny po 1989 roku – uwagi wprowadzające.

3. Specyfika polskiego systemu politycznego w oparciu o wybrane zasady ustroju demokratycznego,

4.Aparat państwowy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie kreowania polityki zagranicznej państwa.

5.Sejm i Senat – proces legislacyjny- przykłady stanowienia prawa w zakresie polityki zagranicznej państwa.

6. Władza wykonawcza – Prezydent i rząd w kreowaniu polityki zagranicznej państwa.

7. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – struktura, funkcje, kompetencje.

8. Minister Spraw Zagranicznych RP – kompetencje w kształtowaniu polskiej dyplomacji i ocena prowadzenia polityki zagranicznej państwa.

9. Kierunki prowadzenia polityki zagranicznej RP po 1989 roku.

10. Zawieranie umów międzynarodowych np. wybranych państw europejskich.

11. Sądy i Trybunały – udział w kreowaniu polityki międzynarodowej państwa.

12. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w decydowaniu o polityce międzynarodowej.

13. Polityka zagraniczna państwa w programach partii politycznych poszczególnych kadencji Sejmu RP.

14.Samorząd terytorialny w RP we współpracy zagranicznej np. nawiązywanie kontaktów z miastami partnerskimi.

15. Podsumowanie – ocena funkcjonowania polskiego systemu politycznego pod względem prowadzenia polityki międzynarodowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Andrzej Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012.

2. Polska polityka zagraniczna 1989 – 2014, red. Jacek Knopek, Rafał Willa, Warszawa 2016.

3. Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, red. Ryszard Zięba, Tomasz Pawłuszko, Kielce 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Ewa Bujwid-Kurek, Dominika Mikucka – Wójtowicz, Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podręcznik akademicki, Kraków 2015.

2.Joanna Kamińska, Siła zmiany -polska polityka zagraniczna po 2004 roku, Toruń 2014.

3. Ryszard Zięba, Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszaw 2013.

4.Ryszard Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.

4. Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, red. Edward Haliżak, Bydgoszcz-Warszawa 2004.

4. Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. Roman Kuźniar, Krzysztof Szczepanik, Warszawa 2002.

.

Efekty uczenia się:

1.Definiuje pojęcie systemu politycznego w tym rozpoznaje specyfikę polskiego systemu politycznego

2. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania organów, instytucji i organizacji polskiego systemu politycznego ze szczególnym uwzględnieniem kreowania polityki zagranicznej.

3.Trafnie rozpoznaje uczestników procesu decyzyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji w zakresie kształtowania polityki zagranicznej państwa.

4.Potrafi samodzielnie dokonać analizy i oceny funkcjonowania naczelnych organów i instytucji polskiego systemu politycznego.

5. Posiada umiejętności dyskutowania spraw związanych z polityką zagraniczna, która jest funkcją polityki wewnętrznej państwa.

6. Wykazuje umiejętności pracy w zespole.

7. Posiada umiejętności publicznego stawiania pytań i zabierania głosu w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Proszę określić:

• formę egzaminu/zaliczenia (np.: egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru, egzamin ustny, egzamin praktyczny, krótkie eseje itd.). Forma egzaminu/zaliczenia musi gwarantować sprawdzenie, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte;

• warunki zaliczenia (np.: uzyskanie określonej z góry liczby punktów ECTS na egzaminie, wykazanie się konkretnymi umiejętnościami itd.);

• warunki dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia (np.: udział w zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, złożenie raportu itd.).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bujwid-Kurek
Prowadzący grup: Ewa Bujwid-Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna pojęcie systemu politycznego i podstawowe pojęcia oraz metody niezbędne dla analizy systemów politycznych [K_W01++], [K_U07+]

EK2: rozstrzyga i zajmuje stanowisko dyskutując proste zagadnienia związane z instytucjami polskiego systemu politycznego w odniesieniu do wymogów stawianych przez UE [K_K02+]


Forma i warunki zaliczenia:

Forma egzaminu pisemnego :

- udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3 wylosowane indywidualnie przez studenta pytania. Każde z pytań oceniane osobno , sumowane i dzielone przez 3 daje ocenę końcową. Każde pytanie oceniane jest w skali 1-10

Z egzaminu pisemnego można otrzymać maksymalnie 30 punktów

Ocena (3.0)= 16 – 18 pkt. (3,5)= 19 – 21 pkt., (4.0 )= 22- 24 pkt., (4,5)= 25 – 27 pkt., (5.0)= 28 – 30 pkt.


Forma egzaminu ustnego:


- 90% aktywność w dyskusji na wykładach 50pkt.

- udzielenie poprawnej odpowiedzi na dwa spośród trzech wylosowanych pytań:

5.0 = 45 – 50 pkt.

4,5= 44 - 40 pkt.

4.0 = 39 – 30 pkt.

3,5 = 29 – 25 pkt.

3.0 = 24 – 20 pkt.

2.0 = poniżej 19 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywne uczestnictwo w dyskusji podczas wykładów prowadzonych w formie wykładu konwersatoryjnego (90% ) aktywności umożliwia przystąpienie do egzaminu ustnego, szczegóły: patrz poniżej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające - pogadanka

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład problemowy i konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Godziny bezkontaktowe = 60 godz. indywidualna praca studenta w tym:

- Przygotowanie do dyskusji na wykładzie w formie wykładu konwersatoryjnego w tym lektura tekstów obowiązkowych =20

godz.


- Przygotowanie do egzaminu =40 godz.


Łącznie: 90 godz.= (3 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Głównym celem jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania polskiego systemu politycznego po 1997 roku.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do przedmiotu polski system polityczny-

określenie cenzusu (1997 - 2012), przyjęcie definicji strukturalno-funkcjonalnej do analizy polskiego systemu politycznego (2 godz.)

2.Katalog zasad ustrojowych obecny w zapisie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. a uniwersalne zasady ustrojowe państw demokratycznych(2 godz.)

3.Władza ustawodawcza (Sejm i Senat)- zachowania elit politycznych w procesie decyzyjnym i ich wpływ na stabilizowanie się i efektywność polskiego systemu politycznego (2 godz.)

4.Fenomen skróconej kadencji Sejmu RP a stabilność polskiego systemu politycznego (2 godz.) 5.Władza wykonawcza w III RP - dualizm egzekutywy- refleksja politologiczna nad statusem prezydenta i rządu w sprawowaniu funkcji ustrojowej(2 godz.)

6.Władza sądownicza w III RP - Sądy i Trybunały - ocena statusu niezależności, niezawisłości i apolityczności - znaczenie dla funkcjonowania polskiego systemu politycznego (2 godz.)

7.Instytucje stojące na straży praworządności - przykład Rzecznika Praw Obywatelskich - przesłanki funkcjonowania w polskim systemie politycznym (2 godz.) 8.Instytucjonalizacja partii i systemu partyjnego w III RP a stabilizacja polskiego systemu politycznego (2 godz.)

9.Finansowanie polityki np. działalności partii politycznych III RP. Powody konstytucyjnej gwarancji jawności finansowania (2 godz.)

10.Dialog społeczny w III RP. Rola Związków Zawodowych w podejmowaniu decyzji a efektywność polskiego systemu politycznego (2 godz.) 11.Trzeci sektor w III RP. Rola organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, wolontariatu w kształtowaniu społeczeństwa partycypującego (2 godz.)

12.Jednostka - procedury - elita władzy we współczesnym polskim systemie politycznym (2 godz.)

13.Frekwencja wyborcza w III RP - refleksja wokół zjawiska niskiej frekwencji i jej wpływu na stabilizację polskiego sytemu politycznego (2 godz.) 14.Ustrój samorządu lokalnego w III RP - ocena realizacji reformy samorządowej z 1999 roku (wady i zalety) (2 godz.)

15.Ocena funkcjonowania polskiego systemu politycznego (1997 - 2012) z perspektywy wymiarów stabilnego systemu politycznego (konstytucyjnego, behawioralnego, uznawania demokratycznych instytucji i procedur) (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.T.Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje - procedury - obywatele, Toruń 2006.

2.M. Gulczyński, R. Zaradny (red.), System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2000.

3. H. Lisicka, System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2001.

2.D. Dudek, Zasady ustroju III RP, Warszawa 2009.

3.D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczpospolitej, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczpospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006

2.L.Kolarska - Bobińska, J.Kucharczyk, J.Zbieranka (red.),Demokracja w Polsce 2005 - 2007, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.