Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy wielokulturowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-14 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Problemy wielokulturowości
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Szlachta
Prowadzący grup: Bogdan Szlachta
Strona przedmiotu: http://inp.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe warianty stanowiska liberalnego wykorzystywane w debacie dotyczącej wielokulturowości we współczesnych państwach liberalno-demokratycznych (K_W01 ++; K_W02 +; K_W04 +; K_W10 +; K_U09 +)

EK2: Rozumie społeczne uwarunkowania i następstwa zjawiska wielokulturowości (K_U04 +; K_U05 ++; K_U06 +

EK3: Potrafi publicznie prezentować uwarunkowania wielokulturowości i śledzić z ich punktu widzenia debatę międzynarodową (K_U05 ++; K_K01 ++; K_K02 +)

EK4: Potrafi we współdziałaniu z grupą analizować ewentualne konsekwencje wynikające z problemów wielokulturowości mających wpływ na przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne (K_K03 ++; K_K06 +)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Weryfikacja eseju zawierającego ocenę polityki różnicy i wielokulturowości przygotowanego samodzielnie przez studenta po cyklu wykładów i w oparciu o materiały sukcesywnie przekazywane oraz dyskusja nad jego treścią przeprowadzana zdanie (ustalona ze studentami w trakcie spotkań zdalnych).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK 3, EK 4: Weryfikacja eseju zawierającego ocenę polityki różnicy i wielokulturowości przygotowanego samodzielnie przez studenta po cyklu wykładów i w oparciu o materiały sukcesywnie przekazywane oraz dyskusja nad jego treścią przeprowadzana zdanie (ustalona ze studentami w trakcie spotkań zdalnych w związku z epidemią).


Do oceny wykorzystuje się skalę ocen przewidzianą w przepisach prawnych.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - opis
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- E-learning

- Metody podające: opis

- Metody podające: wykład informacyjny

- Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa

- Metody problemowe: wykład konwersatoryjny

- Metody problemowe: wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład 8 godz.

Praca własna studenta:

- Samodzielna lektura tekstów zaliczonych do literatury podstawowej – 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu wraz z lekturą notatek z wykładów i tekstów zaliczonych do literatury uzupełniającej, a także przesłanej studentom po wybuchu epidemii – 52 godz.


Łącznie: 90 godzin (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Pełny opis:

Trzy najważniejsze tradycje liberalne i najistotniejsze ujęcia demokracji wpływające na dzisiejszy tzw. konsens liberalno-demokratyczny oparty na zasadzie równości wobec prawa i poszukiwaniu ewentualnego racjonalnego ładu normatywnego.

Zagadnienie równości jednostek wobec prawa, jej uwarunkowań teoretycznych i zagrożeń we współczesnych państwach demokratyczno-liberalnych.

Narodziny filozoficznej refleksji o wielokulturowości (Taylor, Kymlicka, Parekh).

Główne stanowiska teoretyczne zarysowane w trakcie tej refleksji.

Uwarunkowania relacji między prawami indywidualnymi i prawami grupowymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Szahaj, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca:

B. Barry, Culture and Equality, Oxford 2001;

T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006;

W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, wyd. II, Kraków 2007;

B. Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Basingstoke 2000;

Ch. Taylor, Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001;

Literatura dodatkowa, przesłana studentom po wybuchu epidemii:

B. Szlachta, Brytyjska wielokulturowość?, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, s. 65-78;

B. Szlachta, Liberalny projekt wielokulturowości (wprowadzenie do problematyki), [w:] Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością, red. Z. Mach, I. Głuszyńska, Bielsko-Biała 2009, s. 78-82;

B. Szlachta, Kłopoty z wielokulturowością, [w:] Problemy wielokulturowości, red. D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków 2010, s. 17-23

B. Szlachta, Problems of cultural rights, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, 2016, nr 5(44), s. 7-16 (przekład polski)

Indywidualizm, wspólnotowość, polityka, red. M.N. Jakubowski et al., Toruń 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.