Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-199-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r.
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Grabowski
Prowadzący grup: Marcin Grabowski, Iga Kleszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna i rozumie ewolucję stosunków międzynarodowych po 1945 r. [K_W05+++][K_W07++]

EK2: Posiada podstawowe informacje nt. ewolucji systemu międzynarodowego oraz poszczególnych jego aktorów we wskazanym okresie [K_W06+++][K_W07++] [K_U04+++]

EK3: Posiada wiedzę nt. procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, które determinują stosunki międzynarodowe [K_W07++][K_W08+++]

EK4: Potrafi zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w stosunkach międzynarodowych i ich wpływ na zmiany w tych stosunkach [K_W08+++][K_U04+++] [K_U05++]

EK5: Posiada umiejętność dyskusji dotyczącej ewolucji środowiska międzynarodowego w oparciu o przeczytaną literaturę [K_W05++][K_W08+]

EK6: Potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować i syntetyzować[K_W08+][K_U03++][K_U04++][K_K03+]

EK7: Posiada umiejętność przygotowania krótkich prac pisemnych w obszarze stosunków międzynarodowych [K_U03+][K_U07+++][K_U08+++] [K_K04++]

EK8: Potrafi w ramach dyskusji prezentować poglądy w obszarze stosunków międzynarodowych [K_W07++][K_K02+++]

EK9: Potrafi, we współpracy z innymi, przygotować krótką prezentację analizująca wybrany aspekt współczesnych stosunków międzynarodowych [K_U06++][K_U09++][K_K07+++]


Forma i warunki zaliczenia:


Egzamin pisemny – 60% oceny (pytania otwarte).


Ocena z ćwiczeń – 40 % - w ramach ćwiczeń oceniane będą:


1) aktywność na zajęciach w oparciu o przeczytane teksty obowiązkowe (udział w dyskusjach, udział w realizacji zadań indywidualnych i grupowych),


w trakcie zajęć można wspierać swoją wiedzę jedynie własnymi notatkami (nie można korzystać z książek, kserokopii książek, papierowych wydruków elektronicznych wersji książek, urządzeń przenośnych, w tym telefonów, tabletów i laptopów); dopuszczalne są dwie nieobecności (niezależnie od powodów), w przypadku kolejnej nieobecności należy przygotować esej (temat podaje prowadzący), a dodatkowo zaliczyć tematykę na konsultacjach;
2) praca zaliczeniowa (10-15 tysięcy znaków bez spacji, bibliografia, przypisy, strona tytułowa nie liczą się do objętości pracy, temat pracy każdy student ustala z prowadzącym indywidualnie na podstawie własnej koncepcji, tematyka musi dotyczyć ćwiczeń, bibliografia musi obejmować min. 10 pozycji, w tym min. 5 pozycji obcojęzycznych, w skład bibliografii mogą wchodzić monografie i obcojęzyczne artykuły naukowe o objętości min. 12 stron) – punkty za pracę przyznawane są po złożeniu skorygowanej wersji, omówionej z prowadzącym; ujemne punkty za opóźnienie w oddaniu eseju: 1 tydzień: -1 punkt, 2 tygodnie: -3 punkty, 3 tygodnie: -6 punktów; naruszenie praw autorskich = wniosek do Dziekana o postępowanie dyscyplinarne) - do zdobycia 23 punkty, minimum do zaliczenia to 11 punktów;
3) kolokwium (krótkie pytania testowe, otwarte, 21 pytań, 21 minut), do zdobycia 21 punktów, minimum do zaliczenia to 11 punktów;

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK9: Aktywność w czasie zajęć, udział w dyskusjach, przygotowanie pracy pisemnej, kolokwium (pytania testowe otwarte), egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 40 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego na ćwiczenia – 20 godz.

- Przygotowanie eseju – 10 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi stosunków międzynarodowych po 1945 roku. Podczas zajęć uczestnicy poznają zarówno historię konfliktów w różnych częściach świata, jak i procesy zmierzające do integracji zarówno w Europie, jak i Azji, szczególnie Azji Wschodniej, Ameryce Północnej i Południowej, czy też Afryce. Poszczególne zagadnienia zostaną rozdzielone pomiędzy wykład i ćwiczenia.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1-3.Zimna wojna jako tło dla stosunków międzynarodowych po 1945 r.

4-5. Stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Wschodniej: wojna indochińska (1946-54), wojna w Wietnamie (1957-75), wojna chińsko-wietnamska (1979), kwestia Kambodży i Czerwonych Khmerów, Birma/Myanmar, Malaje, Indonezja, Filipiny.

6. Stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Wschodniej 2 – utworzenie i rozwój ASEAN, ASEAN+3, EAS, rozwój gospodarczy państw Azji Pd.-Wsch., azjatycki kryzys gospodarczy, bieżące problemy strategiczne regionu.

7-9. Stosunki międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej: zmiany w Chinach, wojna koreańska (1950-53) i jej następstwa, wzrost pozycji Japonii, problem Tajwanu, problemy strategiczne w regionie.

9-10. Azja Południowa: konflikt indyjsko-pakistański, konflikt na Sri Lance, problem Nepalu, powstanie i działanie SAARC.

11. Konflikt izraelsko-arabski – przyczyny i możliwości rozwiązania.

12. Bliski Wschód: wojna iracko-irańska (1980-1988) i wojny w Zatoce Perskiej (I i II), Półwysep Arabski.

ĆWICZENIA:

1. Zimna wojna – kto był winien – debata oksfordzka

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.2-5, II.4-5 (tom I), III.1, III.3, IV.1-5 (tom II).

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 1: Wielkie mocarstwa.

H. Kissinger, Dyplomacja, rozdz. 17-18, 20, 22-24, 29.

2. Problem Afganistanu i pogranicza afgańsko-pakistańskiego, powstanie i działanie SCO.

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 38, 56, 57.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 18.

Bankowicz M. (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 221, 288, 296.

R. Łoś., J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. II.7.

Literatura dodatkowa:

M. Madej (red.), Wojny zachodu, Warszawa 2017, rozdz. Interwencja Afganistanie, ss. 106-146.

3. Azja Centralna po zakończeniu zimnej wojny.

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 61, 62.

Bankowicz M. (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 296.

K. Kozłowski Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL, Warszawa 2006, r. I, III, VI i VII.

K. Strachota, A. Jarosiewicz, Chiny a Azja Centralna: dorobek dwudziestolecia, OSW, Warszawa 2013, r.II, III (publikacja dostępna online)

4-5. Europa Środkowo-Wschodnia pod rządami komunistów

Literatura:

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 7.

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.4, II.4, III.3, IV.4, IV.5, V.5.

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 12.4. Obszar postradziecki – Czeczenia, Armenia-Azerbejdżan, Gruzja

6. Obszar postradziecki – Czeczenia, Armenia-Azerbejdżan, Gruzja

Literatura:

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 42, 54, 55

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 277, 278.

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 11, 12.

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 251-261.

7. Konflikty w Europie – problem Cypru, wojna w Jugosławii (rozpad państwa, wojna w Kosowie), mniejszości etniczne

Literatura:

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 8.

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 204, 208, 263, 275, 276.

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 8, 9.

M. Madej (red.), Wojny zachodu, Warszawa 2017, rozdz. Interwencja w Bośni i Hercegowinie, Interwencja w Kosowie.

8. Ameryka Łacińska – problemy i konflikty po 1945 r., tendencje zjednoczeniowe

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.9, II.10, III.7, IV.9, VI.4, VII.8.

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 27, 28, 29.

Literatura dodatkowa:

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna wiek XX, Warszawa 2010, część czwarta rozdz. I.9, II.8, III.8, IV.7.

9-10. Afryka – zmiany po II wojnie światowej – problemy związane z dekolonizacją, struktury międzynarodowe w Afryce, konflikty w Afryce.

Literatura:

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 20, 21, 22, 23, 24.

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. II.9, III.6, VI.5, VII.9.

Literatura dodatkowa:

J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2003, rozdz. VI, XVIII, XXIV, XXVII, XXXII, XXXVI.

11. Organizacje międzynarodowe w świecie: OBWE/KBWE, NATO, APEC, ASEM, OPA, UA, LPA, EFTA, UZE

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.10, IV.3, VII.1(88-104).

T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych: Istota, mechanizmy działania, zasięg, Wrocław 2004, rozdz. 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, 5.7, 6.1, 6.2.2, 6.2.5.

M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, rozdziały III i IV.

12. Rozwój i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Literatura:

A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. II.3, III.2, IV.1, V.2, VII.1.

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 6.

L. Ciamaga et al., Unia Europejska, Warszawa 1999, rozdz. I, II.

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 97-102, 222-250, 378-412.

O. Barburska, D. Milczarek, Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013, rozdz. 5.5.

Literatura:

Literatura:

A. Patek, J. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.

M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku (tom 2. 1945-2000), Wydawnictwo UJ, Kraków 2004.

H. Kissinger, Dyplomacja, Philip Wilson, dowolne wydanie.

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Książka i Wiedza, dowolne wydanie.

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna wiek XX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

M. Madej (red.), Wojny zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

J. Nye, Konflikty międzynarodowe: wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

A. Bartnicki (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-2000: Historia konfliktów, Książka i Wiedza, Warszawa 2000.

J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000(ew. 1996), Wydawnictwo Naukowe Scholar, dowolne wydanie.

A. Mania, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 – styczeń 1981, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.

A. Mania, Department of State 1789 – 1939, Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

A. Bartnicki et al., Konflikty współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

L. Ciamaga et al., Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

P. Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Książka i Wiedza, dowolne wydanie.

J. Baylis , J. Wirtz , C. Gray , E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.

J. Kiwerska, Świat w latach 1989-2009: wydarzenia – konflikty – procesy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.

A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939-1994, Wydawnictwo UAM, dowolne wydanie.

R. Kuźniar, Polityka i siła: Studia strategiczne – zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

W. Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2009: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

J. Ravenhill (red.), Globalna ekonomia polityczna, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.

H. Nau, Perspectives on International Relations, CQ Press, Washington 2015 (4th edition).

W. McWilliams, H. Piotrowski, The World since 1945: A History of International Relations, Lynne Rienner Publishers, Boulder 2014 (8th edition).

M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

O. Barburska, D. Milczarek, Historia integracji europejskiej w zarysie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych: Istota, mechanizmy działania, zasięg, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2004.

G. Lunestad, East, West, North, South: International Relations since 1945,London, Sage 2018 (8th edition).

K. Strachota. A. Jarosiewicz, Chiny a Azja Centralna: dorobek dwudziestolecia, OSW, Warszawa 2013.

K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL, Adam Marszałek, Warszawa 2006.

J. Young, J. Kent, International Relations since 1945: A Global History, Oxford University Press, Oxford, 2013.

D. Balaam, B. Dillman, Introduction to International Political Economy, Routledge, London-New York 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.