Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-24 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czajkowski
Prowadzący grup: Marek Czajkowski, Jan Niemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie specyfikę nauki o stosunkach międzynarodowych [K_W01 ++], [K_W02 ++],

EK2: Ma wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych [K_W02 ++], [K_W08 +++], [K_W10 ++]

EK3: Ma wiedzę o czynnikach kształtujących stosunki międzynarodowe [K_W02 ++], [K_W03 +],

EK4: Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego [K_W01 ++], [K_W02 ++], [K_W03 +], [K_W08 ++],

EK5: Ma wiedzę z zakresu problemów globalnych [K_W02 ++], [K_W03 +], [K_W08 ++],

EK6: Rozumie funkcjonowanie współczesnego ładu międzynarodowego [K_W02 ++], [K_W03 +], [K_W08 ++], [K_U01 ++], [K_U10 ++]

EK7: Potrafi interpretować główne zjawiska polityczne współczesnego świata [K_W02 ++], [K_U01 +], [K_U02 ++], [K_U10 ++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności dyskusyjnej ocenianej w sposób ciągły, przedstawionego referatu problemowego oraz pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Obejmuje część problematyki modułu realizowanej w trakcie ćwiczeń.

2. Uzyskanie zaliczenie uprawnia do przystąpienia de egzaminu pisemnego.

3. Egzamin pisemny obejmuje sprawdzenie treści przekazywanej w czasie wykładu oraz treści podręcznika.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK6, EK7: egzamin pisemny - pytania problemowe otwarte; aktywność na ćwiczeniach; kolokwium zaliczeniowe – pytania problemowe otwarte.

EK5, EK7: aktywność na ćwiczeniach; kolokwium zaliczeniowe – pytania problemowe otwarte.


Standardowa skala ocen


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- metody podające – opis,

- metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,

- metody podające – prezentacja multimedialna,

- metody problemowe – wykład problemowy.

Ćwiczenia:

- metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu,

- metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe,

- metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 godzin – wykład

30 godzin – ćwiczenia


Praca własna studenta:

Opanowanie podręczników – 40 godzin,

Przygotowanie do egzaminu – 20 godzin,

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin,

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 15 godzin


Razem: 150 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Wykład i podręczniki:

1. Przedmiot, zakres i funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych,

2. Uczestnicy stosunków międzynarodowych,

3. System stosunków międzynarodowych współcześnie i determinanty jego ewolucji,

4. Podsystemy systemu międzynarodowego: uczestnicy, struktura, cechy charakterystyczne, problemy, możliwości oddziaływania.

Podręczniki:

1. Podstawy metodologiczne i teoretyczne dyscypliny, paradygmaty badawcze,

2. Polityka zagraniczna państwa,

3. Bezpieczeństwo międzynarodowe,

4. Konflikty międzynarodowe,

5. Procesy integracyjne i globalizacja.

6. Role międzynarodowe głównych mocarstw.

7. Polska w stosunkach międzynarodowych.

Ćwiczenia:

1. Problemy globalne: nierówności rozwojowe, niedobór surowców, demografia, migracje, ekologia, zbrojenia, konflikty lokalne, terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana.

Literatura:

Podstawowe podręczniki:

1. E. Cziomer (red.): „Współczesne stosunki międzynarodowe. Tom I: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych”; Kraków 2014.

2. E. Cziomer (red.): „Współczesne stosunki międzynarodowe. Tom III: Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku – geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne"; Kraków 2015.

Podręczniki uzupełniające:

1. John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray, Eliot Cohen (red.): “Strategia we współczesnym świecie”; Kraków 2009.

2. Ryszard Zięba (red.): „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”; Warszawa 2008.

3. E. Haliżak, R. Kuźniar (red.): „Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie”; Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.