Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-27 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy polityczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wieciech
Prowadzący grup: Beata Kosowska-Gąstoł, Tomasz Wieciech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Wie jakie rodzaje systemów politycznych występują we współczesnym świecie.[K_W01+++] [K_W09++] {K_W10++]

EK2: Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować instytucje polityczne we współczesnych systemach politycznych. [K_W09++] [K_U05+] [

EK3: Potrafi posługiwać się terminologią z obszaru systemów politycznych i prawa konstytucyjnego.[K_U02+]

EK4: Posiada wiedzę o ustroju i funkcjonowaniu systemów politycznych wybranych krajów świata.[K_W09++]

EK5: Potrafi interpretować wydarzenia zachodzące w różnych systemach politycznych z perspektywy stosunków międzynarodowych [K_K01+] [K_K02+]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie

- kolokwium pisemnego na koniec zajęć.

- aktywności na zajęciach i udziału w dyskusjach problemowych

2. Zaliczenie egzaminu:

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- odpowiedź na 60 pytań testowych, które obejmują

problematykę wykładów i ćwiczeń wraz z obowiązkową

literaturą


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3 - Test zawierający pytania zamknięte i otwarte

EK4 - Sprawdzian pisemny na koniec zajęć. System oceniania ciągłego.

EK5 - Udział w dyskusjach problemowych podczas ćwiczeń. System oceniania ciągłego


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Ćwiczenia:

Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

6

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom teoretycznej wiedzy o systemach politycznych i ich elementach strukturalnych, a także skonfrontowanie tej wiedzy z rzeczywistością ustrojową współczesnych państw. Prezentacja demokratycznych i niedemokratycznych systemów politycznych. Studenci nabędą umiejętność oceny systemów politycznych, a także identyfikowania niezbędnych dla systemu demokratycznego kryteriów i warunków ideowo-politycznych oraz procedur i mechanizmów instytucjonalnych. Będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym nie tylko jako świadomi swych praw obywatele, lecz także jako uczestnicy inicjatyw i organizacji realizujących różnorodne zadania w przestrzeni społecznej i politycznej bądź specjaliści pracujący w sektorze publicznym.

Tematyka wykładów: system polityczny – problemy definicyjne. Instytucjonalne, funkcjonalne, strukturalne i normatywne ujęcia systemu politycznego. Elementy systemu politycznego. Charakterystyka i cechy ustroju demokratycznego. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: suwerenność narodu, przedstawicielstwo, podział władzy i zasada państwa prawnego. Formy rządów: system parlamentarno-gabinetowy (wariant klasyczny, wariant premierowski, wariant kanclerski), system prezydencki, system półprezydencki oraz system rządów zgromadzenia. Systemy wyborcze i ich wpływ na mechanizmy władzy państwowej. System partyjny a system polityczny. Problemy współczesnych demokracji. Niedemokratyczne systemy polityczne – autorytaryzm i totalitaryzm. Charakterystyka systemów politycznych wybranych państw – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji, Chin, Indii i Japonii.

Podczas ćwiczeń omawiane są systemy polityczne wybranych państw (Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Szwajcarii). Analiza systemu politycznego państwa obejmuje: zarys historii ustroju, konstytucyjne zasady ustrojowe, system rządów, system wyborczy, strukturę, kompetencje i wzajemne relacje naczelnych organów władzy państwowej, najważniejsze partie polityczne i kształt systemu partyjnego oraz wybrane, aktualne problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 2008; A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001; M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006; M. Bankowicz, Transformacje konstytucyjnych systemów władzy państwowej w Europie Środkowej, Kraków 2010; M. Bankowicz, Prezydentury, Kraków 2013; M. Bankowicz, Niedemokratyzmy, Kraków 2011; M. Bankowicz, Zamach stanu. Studium teoretyczne, Kraków 2009; E. Gdulewicz, W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych (1), Lublin 2010; M.A. Griffith-Traversy (red.), Demokracja, parlament i systemy wyborcze, Warszawa 2007; A. Konopelko, Wprowadzenie do teorii systemów politycznych, Białystok 2010; A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007; P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008; G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994; K.A. Wojtaszczyk (red.), Systemy polityczne wybranych państw, Warszawa 2004: M.Żmigrodzki, B.Dziemidok – Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca: B.Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa2007; B.Banaszak, System konstytucyjny Niemiec, , Warszawa 2005; G. Bingham Powell, Jr., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006; P. Brooker, Non-Democratic Regimes, London 2009; I. Budge, K. Newton, Polityka nowej Europy, Warszawa 2001; Z.Czeszejko – Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa 2002; E.Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000; M.A. Griffith-Traversy (red.), Demokracja, parlament i systemy wyborcze, Warszawa 2007; M. Grzybowski, Ustroje państw Europy Północnej, Kraków 2006; Z.Machelski, System polityczny Włoch, Warszawa 2010; D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004; A. Żukowski, Systemy wyborcze, Olsztyn 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.