Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje i umowy międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-30 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i umowy międzynarodowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: Aleksander Głogowski, Mateusz Kolaszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK 1: Ma wiedzę na temat uczestników i podmiotów stosunków

międzynarodowych , zna zakres praw wynikających z podmiotowości

[ K_W09 ++ ]

EK 2: Ma wiedzę na temat systemów normatywnych i podstawowych elementów

porządku międzynarodowego , które mają znaczący wpływ na kształt stosunków

międzynarodowych

[ K_W10 +]

EK 3: Rozumie specyfikę prawa międzynarodowego publicznego, zna

rolę umów międzynarodowych jako źródła prawa międzynarodowego oraz

instrumentu polityki [K_W11 ++ +]

EK 4: Zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej jako odrębnego

systemu o charakterze ponadnarodowym

[ K_W12 ++ ]

EK 5: Umie posłużyć się w praktycznej analizie, przy rozwiązywaniu

konkretnych problemów zarówno systemem normatywnym prawa

międzynarodowego jak i innymi jego elementami, m.i zasadami kurtuazji,

aksjologii oraz prakseologii

[ K_U07 ++ ]

EK 6 : Posiada umiejętność przygotowania prostych wystąpień ustnych,

prezentowanych w trakcie ćwiczeń, które dotyczą problematyki stosunków

międzynarodowych [ K_U09 ++ ]

EK 7: Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić publicznie

rozwiązanie wybranego problemu dotyczącego konfliktu interesu z dziedziny

stosunków międzynarodowych przy zastosowaniu metody negocjacyjnej[ K_K07

+++]

EK 8: Potrafi myśleć w sposób twórczy, organizować grupę negocjacyjną

i nią kierować [K_K08 +++]

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena z przedmiotu jest składową:

- obecności na zajęciach i przygotowania do zajęć,

- zaangażowania podczas zajęć oraz ocena nabytych umiejętności sprawdzana

podczas zajęć symultanicznych na koniec zajęć,

- ocena z kolokwium

- ocena z egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1 , EK2, EK 3, EK4 – egzamin, pytania otwarte, pytania testowe zamknięte i

otwarte, pytania problemowe ,

Kolokwia cząstkowe i końcowe zaliczeniowe na ćwiczeniach,

EK 5, EK 6, EK 7 -weryfikowane umiejętności poprzez przygotowywanie

scenariuszy negocjacyjnych na zajęcia; także poprzez aktywny udział w grach

negocjacyjnych w czasie ćwiczeń

EK 5, EK 6 indywidualna ocena aktywności na zajęciach; ocena pracy w grupie

negocjacyjnej

EK 7, EK 8 - weryfikowane poprzez przygotowywanie scenariuszy

negocjacyjnych na zajęcia; także poprzez aktywny udział w grach negocjacyjnych

w czasie ćwiczeń oraz weryfikacja ostateczna na egzaminie


Do oceny wykorzystuje się standardową skale ocen (2-5)

Metody dydaktyczne:

Metody podające: opis, objaśnianie, wyjaśnianie


Metody problemowe, metody aktywizujące, dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

Wykład – 30 godz. (1 pkt. ECTS)

Ćwiczenia - 30 godz. ( 1pkt. ECTS)


Praca własna studentów


Przygotowanie do zajęć, w tym obowiązkowa lektura tekstów i znajomość

podstawowej literatury – 30 godz. (1pkt ECTS)

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego na ćwiczenia i symultanicznej

prezentacji – 30 godz. ( 1pkt ECTS )

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz. (1pkt ECTS)

Łącznie 145 godz. (5 pkt ECTS)

Pełny opis:

Treści wykładu oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

Pojęcie, istota, budowa i ogólna charakterystyka umów międzynarodowych

Rozwój prawa traktatów

Rodzaje umów międzynarodowych

Zawieranie i wejście w życie umów międzynarodowych Charakterystyka organów

kompetentnych do zawierania umów międzynarodowych

Omówienie technik negocjacyjnych

Zasady i style negocjacji

Cechy dobrego negocjatora

Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów

Warunki konieczne do podjęcia negocjacji

Fazy negocjacji

Taktyki negocjacyjne

Zasady skutecznego słuchania i mówienia

Sytuacje konfliktowe w negocjacjach i sposoby ich rozwiązywania

Teoria gier w negocjacjach

Tryb zawierania umów międzynarodowych oraz odniesienie do polskiej praktyki

Stosowanie i interpretacja umów międzynarodowych

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie umowy międzynarodowej

Stosowanie umów w porządku międzynarodowym i krajowym

Sukcesja państw w odniesieniu do umów międzynarodowych

Rozstrzyganie sporów dotyczących umów międzynarodowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 1997,

2. Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów z 22.05.1969 oraz Konwencja

Wiedeńska o Sukcesji Państw w Odniesieniu do Umów Międzynarodowych

z 22.08.1978 /w/ A. Przyborowska-Klimczak, Prawo Międzynarodowe

Publiczne, Wybór dokumentów, Lublin 1998,

3. Ustawa z 14.04.2000r. o umowach międzynarodowych, /Dz. U. Nr 39/2000,

poz. 443/

4. A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006,

5. R. Fisher - W. Ury, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się,

Warszawa 1991,

6. J. Sozański, Współczesne prawo traktatów, Poznań 2005

Literatura uzupełniająca:

1. S. E. Nahlik, Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976,

2. J. Sandorski, Nieważność umów międzynarodowych, wyd. I Poznań 1978,

3. M. Frankowska, Umowy międzynarodowe w formie uproszczonej, Wrocław,

Warszawa, Kraków, Gdańska, Łódź, 1981,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.