Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki militarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-35 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki militarne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe/BM)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kozerawski
Prowadzący grup: Dariusz Kozerawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada podstawową wiedzę o teoretycznych podstawach studiów nad wojną i pokojem, w perspektywie historycznej, filozoficznej i politologicznej

EK2: Posiada wiedzę na temat podmiotów, instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne międzynarodowe stosunki militarne.

EK3: Posiada wiedzę o środkach i instrumentach stosunków wojskowych oraz sposobach ich wykorzystania we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

EK4: Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji współczesnych zjawisk związanych z militarnymi aspektami stosunkach międzynarodowych.

EK5: Ma umiejętność analizowania przyczyn i przebiegu procesów i wydarzeń międzynarodowych na płaszczyźnie militarnej w aspekcie ról i zachowań aktorów narodowych i międzynarodowych.

EK6: Posiada umiejętność prognozowania rozwoju wydarzeń i procesów międzynarodowych odnoszących się do kształtowania, wprowadzania i rozwoju instrumentów oraz środków o charakterze wojskowym.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie: kolokwium końcowego obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

– treści przekazywane podczas wykładów,

– wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium pisemne: pytania zamknięte, pytania otwarte.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Konsultacje – 15 godz.


Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do kolokwium

(literatura podstawowa) – 20 godz.

- przygotowanie eseju problemowego – 10 godz.

- Przygotowanie do kolokwium – 10 godz.


Łącznie: 85 godz. (3 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Treści wykładów oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

– Miejsce stosunków militarnych w obszarze stosunków międzynarodowych: problematyka siły i przemocy w stosunkach międzynarodowych; umiejscowienie międzynarodowych stosunków militarnych w kontekście pokrewnych dyscyplin i subdyscyplin (studia strategiczne, nauka o stosunkach międzynarodowych, socjologia stosunków międzynarodowych, nauki o wojskowości); mechanizmy, metody, podmioty i międzynarodowych stosunków militarnych.

– Studia strategiczne: strategia, pojęcie i definicje; typologia strategii; analiza strategiczna; kultura strategiczna.

– Rewolucja w sferze wojskowości: definicje rewolucji w dziedzinie wojskowości (RMA); przesłanki RMA; determinanty i cechy RMA; problem asymetryczności konfliktów; krytyka RMA.

– Teorie i koncepcje wojen XIX w.: wojna 4 generacji; wojna jako produkt złożony; wojna postindustrialna; wojna kontrinsurekcyjna; wojna hybrydowa.

– Prywatyzacja bezpieczeństwa: przesłanki prywatyzacji bezpieczeństwa; typologia prywatnych firm wojskowych; regulacje prawne dotyczące prywatnych firm bezpieczeństwa; przykłady działalności prywatnych firm wojskowych.

– Prawnomiędzynarodowe aspekty międzynarodowych stosunków wojskowych: problem legalności użycia siły w stosunkach międzynarodowych; interwencja humanitarna; podstawowe elementy prawa konfliktów zbrojnych.

– Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego i jej rola w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego: geneza NATO; główne postanowienia Traktatu Waszyngtońskiego; organizacja i struktura NATO; ewolucja Sojuszu w okresie pozimnowojennym.

– Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej: Unia Zachodnioeuropejska jako prekursor europejskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa; misje petersberskie; ustanowienie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE (EPBiO); zmiany w EPBiO po Traktacie z Lizbony.

– Mechanizmy interwencji, reagowania kryzysowego i stabilizacji: Typologia działań interwencyjnych, kryzysowych i stabilizacyjnych; typologia i przykłady operacje pokojowe ONZ; zasady prowadzenia operacji pokojowych ONZ; operacje pokojowe UE i ich przykłady.

– Wyścig zbrojeń i proliferacja broni masowego zniszczenia: definicja wyścigu zbrojeń; dynamika wyścigu zbrojeń na przykładzie broni nuklearnej; problem proliferacji BMZ; reżim NPT; ograniczenia proliferacji broni chemicznej i biologicznej.

– Proces rozbrojeniowy w epoce pozimnowojennej: definicja rozbrojenia; podstawowe pojęcia w ramach kontroli zbrojeń; podstawowe porozumienia rozbrojeniowe epoki pozimnowojennej (proces START; traktat CFE i konferencje przeglądowe; układ INF; inicjatywy nieformalne); wojskowe środki budowy zaufania.

– Międzynarodowy handel bronią i transfer technologii wojskowych: definicja handlu bronią; czynniki stymulujące międzynarodowy handel bronią; wielkość i geograficzny rozkład wydatków na zbrojenia; statystyki międzynarodowego handlu bronią; ograniczenia i regulacje międzynarodowego handlu bronią i transferu technologii wojskowych.

– Perspektywy i wyzwania w dziedzinie międzynarodowych stosunków militarnych w XXI wieku: ewolucja norm współżycia międzynarodowego; problem instytucjonalizacji współpracy wojskowej; rosnąca rola aktorów pozapaństwowych; zagrożenie terroryzmem i piractwem międzynarodowym; konfliktogenność stosunków międzynarodowych.

Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006;

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010;

• H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004;

• I. Słomczyńska, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Lublin 2007

• L. Kościuk (red.), Przegląd światowego procesu rozbrojeniowego, 2001-2005, Warszawa 2002, Szczecin 2006

• M. van Creveld, Zmienne oblicze wojny, Poznań 2008

• R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005;

• R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010;

• Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, red. J. Baylis et al., Kraków 2009

• W.M. Stankiewicz, Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata, Olsztyn 2008

• L. Wyszczekalski, Historia myśli wojskowej, Warszawa 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.