Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnęrznych UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-39 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnęrznych UE
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe/I)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Gruszczak
Prowadzący grup: Artur Gruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada podstawową wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania Unii Europejskiej jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości [K_W06++; K_W07+; K_W09++; K_W10++; K_W12+++]

EK2: Posiada elementarną wiedzę o zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej. [K_W04+++; K_W07+]

EK3: Posiada wiedzę dotyczącą swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej [K_W06+; K_W07+; K_W09++]

EK4: Posiada umiejętność obserwowania i rozumienia specyfiki współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE [K_U03++; K_U05++]

EK5: Potrafi przeanalizować role i zachowania aktorów narodowych i międzynarodowych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. [K_U04++; K_U06++]

EK6: Posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych dotyczących problematyki wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE [K_U08+++; K_U09+++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie:

1) kolokwium końcowego obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

– treści przekazywane podczas wykładów,

– wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Czas trwania kolokwium: 60 minut. Forma online - platforma Pegaz UJ (technologia Moodle).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

– Wykład – 30 godz.

– Konsultacje – 15 godz.


Praca własna studenta:

– Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do kolokwium (literatura podstawowa) oraz przygotowanie się do dyskusji na wykładach konwersatoryjnych – 25 godz.

– Przygotowanie do kolokwium – 15 godz.


Łącznie: 85 godz. (3 pkt. ECTS)


Pełny opis:

Treści wykładów obejmują następujące zagadnienia:

– Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przed powstaniem Unii Europejskiej: początki współpracy policyjnej i sądowej; „laboratoria” współpracy organów wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (kraje nordyckie, Beneluks, Wielka Brytania i Irlandia); Grupa Trevi; Schengen.

– Ewolucja prawno-traktatowych postanowień dotyczących współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznych UE: deklaracje dołączone do Jednolitego Aktu Europejskiego; III filar UE po Maastricht; Reforma amsterdamska - utworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS), protokół schengeński; postanowienia Traktatu z Lizbony; „zmienna geometria” PWBiS.

– Kompetencje instytucji UE w zakresie PWBiS: uprawnienia Rady Europejskiej, Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości; struktura organów pomocniczych Rady; kompetencje parlamentów narodowych.

– Zasada swobodnego przepływu osób w UE: regulacje dotyczące pobytu obywateli UE w innym państwie członkowskim Unii; postanowienia rozporządzenia 2004/38; wybrane orzeczenia ETS.

– Polityka imigracyjna UE: ewolucja polityki imigracyjnej przed 1992 r.; założenia polityki imigracyjnej w ramach III filaru; Europejski Pakt w sprawie Imigracji i Azylu; walka z nielegalną imigracją i handlem ludźmi; główne instrumenty prawne UE w dziedzinie migracji; skutki kryzysu migracyjnego.

– Polityka wizowa UE: zasady polityki wizowej; wspólnotowy kodeks wizowy; jednolite instrumenty wizowe; kategorie wiz; listy wizowe; mały ruch graniczny.

– Polityka azylowa UE: problem uchodźców w ujęciu międzynarodowym i konwencja genewska z 1951 r.; statystyki azylowe; konwencja dublińska 1990 r.; rozporządzenie „Dublin III”, Eurodac; kryzys azylowy

– Ochrona i kontrola granic: rozprzestrzenienie zagrożeń transgranicznych; zarządzanie granicami wewnętrznymi w strefie Schengen; zintegrowany system zarządzania granicami zewnętrznymi UE; instytucje współpracy na granicach zewnętrznych (Frontex, RABIT, Eurosur); koncepcja „inteligentnych granic”.

– Strefa Schengen: geneza współpracy schengeńskiej; porozumienie z Schengen i konwencja wykonawcza 1990 r.; kodeks graniczny Schengen; System Informacyjny Schengen i sieć SIRENE; propozycje reformy strefy Schengen.

– Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – przesłanki współpracy sądowej w sprawach cywilnych; „uwspólnotowienie” współpracy cywilno-prawnej; podstawowe instrumenty prawne UE (rozporządzenia Bruksela I, Bruksela II, Bruksela IIbis, Rzym I, Rzym II, o postępowaniu upadłościowym, europejski tytuł egzekucyjny).

– Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE: strategiczne wytyczne polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE; Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 2003 r.; Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE z 2010 r. – analiza treści; „Pięć kroków” – dokument wykonawczy z 2010 r.; inne dokumenty strategiczne UE.

– Współpraca policyjna i rola Europolu: geneza Europolu; cele, zadania i kompetencje Europolu; System Informacyjny Europolu; przykłady działań podejmowanych przez Europol.

– Eurojust i współpraca sądowa w sprawach karnych: znaczenie konwencji Rady Europy; ewolucja współpracy państw członkowskich UE po Maastricht; Eurojust - cele, zadania, osiągnięcia; struktura organizacyjna Eurojustu; problematyka wzajemnego uznawania decyzji sądowych; zagadnienie ekstradycji i europejski nakaz aresztowania; wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze; inne instrumenty współpracy karno-sądowej.

– Strategia antyterrorystyczna UE: współpraca antyterrorystyczna w latach 70. I 80. XX w.; sieć BdL i wymiana informacji; dokument z Palma de Mallorca; współpraca antyterrorystyczna po 11 września 2001 r.; pakiet strategii antyterrorystycznych z 2005 r. i ich wdrażanie; sieć „Atlas” i COSI jako organy współpracy antyterrorystycznej.

– Współpraca transatlantycka w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego (homeland security): początki współpracy między USA i krajami Europy Zachodniej; współpraca w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu i przemytu narkotyków pod koniec XX w.; zacieśnienie współpracy po 11 września 2001 r.; główne instrumenty współpracy (ekstradycja, wzajemna pomoc prawna, wymiana danych osobowych PNR, program śledzenia transakcji finansowych SWIFT/TFTP); współpraca wywiadowcza.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- W. Czapliński, A. Serzysko, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwośći i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej, Warszawa 2017;

- R. Potorski (red.), Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania, Toruń 2011;

- A. Grzelak, T. Ostropolski, Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, Warszawa 2009;

– E. Borawska-Kędzierska, K. Strąk, Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Warszawa 2009;

Literatura uzupełniająca:

– A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz (red.), Europejskie prawo karne, Warszawa 2012;

– A. Gruszczak, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne, Kraków 2009;

- P. Wawrzyk, Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.