Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-5 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Chwiej
Prowadzący grup: Edyta Chwiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student definiuje przedmiot badania demografii i wyjaśnia jej specyfikę na tle pozostałych nauk społecznych


Student zna główne teorie demograficzne i rozstrzyga, która z nich najbardziej trafnie charakteryzuje procesy zachodzące aktualnie w polskim społeczeństwie


Student zna główne źródła informacji i metody analizy demograficznej społeczeństwa oraz zasady tworzenia prognoz demograficznych


Student analizuje główne zmiany, jakie zaszły w liczbie i rozmieszczeniu ludności świata na przestrzeni dziejów oraz podaje ich przyczyny


Student wskazuje główne problemy demograficzne Polski i ocenia stosowane środki przeciwdziałania im


Na podstawie posiadanej wiedzy student identyfikuje główne problemy demograficzne wybranego państwa i ocenia ich wpływ na stosunki międzynarodowe

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin składa się z dwóch części:

• część teoretyczna (pytania zamknięte i otwarte)

• część praktyczna (zadania)


Dodatkowe punkty do egzaminu można uzyskać za udział w dyskusji na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin


Udział w dyskusji

Metody dydaktyczne:

• Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie


• Metody podające – prezentacja multimedialna


• Metody problemowe - wykład problemowy


• Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

program nie przewiduje praktyk

Pełny opis:

• Wyjaśnienie podstawowych pojęć.

• Historyczne i współczesne teorie demograficzne.

• Źródła informacji demograficznej.

• Metody analizy demograficznej.

• Ruch naturalny ludności. Miary reprodukcji.

• Ruch wędrówkowy ludności.

• Analiza zmian demograficznych ludności Polski.

• Liczba i rozmieszczenie ludności świata.

• Analiza struktury ludności świata według płci, wieku, stanu cywilnego i cech społeczno-zawodowych.

• Polityka ludnościowa: założenia, instrumenty i skutki.

• Prognozy demograficzne.

• Problemy demograficzne współczesnego świata.

Literatura:

• J. Holzer, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.

• M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa, • 2012

• J. Kurkiewicz, Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo UEK, Kraków, 2010

• J. Paradysz. M. Kędelski, Demografia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2006.

• The United Nations Demographic Yearbook

• Rocznik Demograficzny, GUS

• Prognoza ludności na lata 2008-2035, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.