Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie wojny i pokoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-50-n-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teorie wojny i pokoju
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Krzyżanowska-Skowronek
Prowadzący grup: Dominika Dziwisz, Iwona Krzyżanowska-Skowronek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1 - Posiada wiedzę na temat przyczyn powstawania konfliktów zbrojnych, ich roli w dziejach różnych cywilizacji oraz podejmowanych prób teoretycznego i praktycznego konstruowania bardziej pokojowych stosunków międzynarodowych [K_W02+]

EK2- Rozumie na ile czynniki religijne, cywilizacyjne, kulturowe warunkują mniej lub bardziej pokojowe relacje między państwami [K_W09+],[K_W10++]

EK3 - Zna najważniejsze koncepcje głównych szkół teoretycznych stosunków międzynarodowych oraz ewolucję poglądów, dotyczących problematyki wojny i pokoju [K_W05++]

EK4 - Posiada wiedzę na temat najbardziej istotnych zjawisk, warunkujących obecnie stan wojny i pokoju, zarówno w regionach jak i w skali globalnej K_W05 +] [K_U05++]

EK5 - Potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy bieżących zagrożeń, toczących się konfliktów zbrojnych, porównać do ogólnych konstrukcji teoretycznych i wyciągać wnioski na temat możliwości ich praktycznego wykorzystania [K_U05 ++], [K_K01+]

EK6 - Rozumie złożoność problemów na poziomie międzynarodowym, utrudniających rozwiązywanie konfliktów i zapewnienie pokoju K_U06+]

EK7 - Potrafi przygotować ustną prezentację, uwzględniając analizę tekstu, wybór najważniejszych treści oraz własne odniesienie się do treści omawianego tekstu [K_U09+++]

EK8 – Potrafi uczestniczyć w debacie, odnosząc się zarówno do teoretycznych abstrakcyjnych rozwiązań, jak i bieżących problemów i wydarzeń, związanych z toczącymi się wojnami oraz analizować obecnie występujące zagrożenia [K_K02++], [K_04+], [K_06].


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:


1) zaliczenie ćwiczeń:

Podstawowym kryterium oceny pracy studenta jest przygotowanie do ćwiczeń i czynny w nich udział, czyli omawianie, analiza i dyskusja treści wybranych tekstów źródłowych. Za aktywność na zajęciach student każdorazowo otrzymuje punkty – sprawdzana jest znajomość i zrozumienie omawianych tekstów oraz umiejętność własnego odniesienia się do tekstu. Dodatkowo można zdobyć punkty, przygotowując ustną prezentację, na podstawie podanej literatury nieobowiązkowej. Otrzymana liczba punktów z ćwiczeń to podsumowanie pracy studenta w czasie całego semestru.


2) egzamin:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane w czasie wykładów

- treści przekazywane w czasie ćwiczeń

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania materiałów źródłowych obowiązkowych i nadobowiązkowych.


Czas trwania egzaminu: 1 godz.


Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ćwiczeń – realizacja wszystkich efektów kształcenia, a w szczególności: EK5, EK7, EK8. Ocena znajomości omawianych tekstów, umiejętności własnego odniesienia się do ich treści, zarówno poprzez wypowiedzi indywidualne, dyskusję, jak i przez przygotowanie prezentacji. Poziom zaangażowania studenta każdorazowo znajduje odzwierciedlenie w punktacji. Suma punktów uzyskanych na ćwiczeniach jest podstawą wystawienia oceny z ćwiczeń. Następnie punkty z ćwiczeń są przeliczane na punkty egzaminacyjne i stanowią część końcowej oceny pracy studenta.


Egzamin - realizacja efektów kształcenia: EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6. Egzamin jest pisemny, pytania otwarte.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Praca na podstawie opracowań źródłowych, dyskusja, praca w grupach


Wykład:

Wykład z elementami dyskusji

Metody podające – anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny


Konsultacje regularne i indywidualne.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład – 30 godz.

Ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 30 godz.

- Samodzielne studiowanie materiałów źródłowych, obowiązujących do egzaminu (literatura podstawowa) – 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 150godz. (5 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie przewiduje

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Pełny opis:

Wojna i pokój w myśli filozoficznej starożytnych Chin, Grecji i Rzymu. Religie wobec wojny. Moralność a wojna – teorie wojny sprawiedliwej w przeszłości i w czasach dzisiejszych. Fundamentalizm religijny – przyczyny, cele, stosowanie przemocy. Wielkie projekty pokojowe, prekursorzy pacyfizmu i współczesne teorie pacyfistyczne. Wojna uprawniona zamiast sprawiedliwej - narodziny bezpieczeństwa zbiorowego. Badania nad pokojem, badania nad wojną, interdyscyplinarne analizy makro i mikro. Współczesne uwarunkowania powstawania konfliktów i wojen oraz problemów z zapewnieniem stabilności, a także prywatyzacja wojen, nowe technologie, itd. Możliwości i ograniczenia współczesnych instytucji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju, problem interwencji zbrojnych i humanitarnych, długotrwałe konflikty zbrojne, nowe zagrożenia, nowy militaryzm, wojna informacyjna. Analiza współczesnych problemów z zapewnieniem pokoju, problemy i ograniczenia rozwiązywania konfliktów. Współczesne teoretyczne ujęcia wojny i pokoju w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych. Analiza i debata nad możliwościami i ograniczeniami takich koncepcji.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Khoury A.T., Grundmann E., Müller H., Wojna i przemoc w religiach świata, Kielce 2006.

2. Münkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

3. Sun Tzu, Sztuka wojenna, Kraków 2003.

4. Uessler R., Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, Warszawa 2008.

5. Żuradzki T., Kuniński T., Etyka wojny, Warszawa 2009.

6. Barbieri K, The Liberal Illusion: Does Trade Promote Peace?, Michigan, 2002.

7. Carl von Clausewitz, O naturze wojny, Warszawa 2010

8. G. Borradori, „Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacques'em Derridą”, Warszawa 2008

9. D. Grzybek, Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu, Universitas, Kraków 2015

10. J.P. Farwell, R. Rohozinski, The New Reality of Cyber War, [w:] “Survival: Global Politics and Strategy”, vol. 54, no. 4,

August–September 2012

11. Morgenthau H., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010

12. Walzer M., Spór o wojnę, Warszawa, 2006.

Dodatkowa

1. Łoś R., Reginia-Zacharski J. (red) Konflikty i spory międzynarodowe, Łódź 2010.

2. Nye J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

3. Baran M.M., Oblicza wojny, Warszawa 2018.

4. Aron R. Wojna i pokój między narodami, Warszawa 1995.

5. Waltz K., Men. The State and War, New York 1959.

6. Zwoliński A, Wojna. Wybrane zagadnienia, Kraków 2003.

7. Hassner P., Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy, Warszawa 2002.

8. Kuderowicz Z., Filozofia o szansach pokoju: problemy wojny i pokoju w filozofii XX wieku, Białystok, 1995.

9. Pace E., Stefani P., Współczesny fundamentalizm religijny, Kraków 2002.

10. Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa 2003.

11. A. Toffler, H Toffler, Wojna i antywojna, Poznań, 2006.

12. Kinsella D., Craig L. Carr, The Morality of War, London 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.