Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-51-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kiwior-Filo
Prowadzący grup: Małgorzata Kiwior-Filo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna definicje i charakterystykę ruchów politycznych i społecznych jako uczestników stosunków międzynarodowych [K_W01 ++], [K_W09 +++],

EK2: Potrafi wykazać wpływ ruchów politycznych i społecznych na procesy polityczne współczesnego świata [K_W07 +], [K_U03 +]

EK3: Wskazuje różnicę między ruchami politycznymi a społecznymi [K_W01 ++]

EK4: Posiada wiedzę na temat istotnych ruchów politycznych współczesności, ich genezy i zjawisk determinujących ich powstawanie [K_W08 ++], [K_U09 ++]

EK5: Zna relacje między aktywnością ruchów politycznych i społecznych a ich ideologiczną podbudową [K_W09 +++], [K_W11 +]

EK6: Rozumie znaczenie ruchów społeczno - politycznych i potrafi to argumentować [K_W09 +++],[K_U09 ++], [K_K02 ++],


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

- na podstawie kolokwium zaliczeniowego

- na podstawie indywidualnego projektu, będącego prezentacją wybranego ruchu politycznego lub społecznego, przygotowaną pod kierunkiem koordynatora modułu, w oparciu o wiedzę teoretyczną przekazaną podczas wykładu, uzyskaną na podstawie samodzielnego studiowania i wzbogaconą o indywidualne badania naukowe.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK5, EK6: Kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte i otwarte

EK2, EK5, EK6: Prezentacja projektu

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy

- Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

- Metoda praktyczne – metoda projektów


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie prezentacji- 30 godz.

-Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do zaliczenia (literatura podstawowa) – 15 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 15 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów stosunków międzynarodowych II roku z najważniejszymi ruchami politycznymi i społecznymi współczesnego świata.

Wykład ukazuje genezę i istotę takich współczesnych trendów jak: feminizm, postmodernizm, alterglobalizm, pacyfizm, neoliberalizm, neokonserwatyzm, idee „Nowej Lewicy”, gandyzm, syjonizm, populizm. Ponadto wykład obejmuje także problematykę panruchów takich jak: panafrykanizm, panamerykanizm, panarabizm, panislamizm, paneuropeizm.

Pełny opis:

. Wykład dostarcza wiedzy na temat głównych nurtów, idei, ideologów i twórców ruchów społecznych i politycznej oraz ich wpływu i oddziaływania na kształt współczesności. Student kończący kurs posiada wiedzę o źródłach idei prawnopolitycznych i ekonomicznych oraz przyczynach powstawania nowych ruchów politycznych, społecznych i religijnych. Potrafi odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danego ruchu, instytucji czy mechanizmów politycznych oraz przedstawić komparatystyczną analizę. Wiedza służyć ma do formułowania samodzielnych sądów, sprzyjając krytycznej ocenie procesów zachodzących we współczesnym świecie. Tym samym student zdobywa umiejętność antycypowania pewnych zjawisk i ruchów społecznych i politycznych, określania kierunku ich rozwoju czy też konieczności ich modyfikacji. Wiedza teoretyczna ma pomagać w zrozumieniu i ocenie praktycznego działania we współczesnym świecie, zwłaszcza wobec takich wyzwań jak globalizacja, regionalizacja, integracja czy terroryzm.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Idee i ideologie we współczesnym świecie, PWN Warszawa 2008; Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór cz.1 (red.) A. Wojtaszak, D. Wybranowski, Szczecin 2006;

Literatura uzupełniająca:

Ch. Grefe, Czego chcą krytycy globalizacji, Kraków 2004; Doktryny polityczne XIX i XX wieku red. K. Chojnicka, W. Kozub – Ciembroniewicz, Kraków 2000; W. Osiatyński, Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, Warszawa 1984; A. Antoszewski, Socjaldemokracja w Europie Zachodniej, Warszawa 1995; M. Kuciński, Konflikty zbrojne na świecie – Afryka, oraz Azja, Ameryka Północna i Południowa, Australia i Oceania, Warszawa 1995; A. Domosławski, Gorączka latynoamerykańska, Warszawa 2004; R. Putnam Tong, Myśl feministyczna, Warszawa 2002, M. Marczewska – Rytko, Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Lublin 1992.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.