Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-53 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Polski
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Chwiej
Prowadzący grup: Edyta Chwiej, Łukasz Rabiasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy odnośnie uwarunkowań, celów i głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej po 1989 r., a także omówienie stosunków Polski z najważniejszymi partnerami zagranicznymi.

Efekty kształcenia:

Student zna funkcje polityki zagranicznej, wskazuje jej uwarunkowania oraz podstawowe cele i środki przy pomocy, których można je osiągnąć.


Student zna i analizuje główne porozumienia międzynarodowe podpisane przez polskie rządy po 1989 r. oraz aktualną Strategię Bezpieczeństwa RP


Student zna nowe kierunki, jakie pojawiły się w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r. i analizuje przyczyny ich pojawienia się.


Student wymienia głównych partnerów politycznych Polski i identyfikuje najważniejsze problemy we wzajemnych stosunkach.


Student wykorzystuje wiedzę odnośnie członkostwa w NATO i udziału w tworzeniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE do oceny bezpieczeństwa Polski


Student wskazuje główne działania podjęte przez polskie rządy na forum Unii Europejskiej po 2004 r. i wykorzystuje tę wiedzę do oceny pozycji Polski w UE.


Student analizuje aktywność Polski na forum wybranej organizacji międzynarodowej po 1989 r.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych i prawa międzynarodowego publicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny


Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeńMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny


Udział w dyskusji


Kolokwium

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład:


- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie


- Metody podające – prezentacja multimedialna


- Metody problemowe - wykład problemowy


Ćwiczenia:


- Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe


- Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu


- Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Pełny opis:

• Pojęcie, cele, funkcje, uwarunkowania i instrumenty polityki zagranicznej.

• Polityka zagraniczna RP po 1989 r. - zagadnienia ciągłości i przełomów.

• Polityka bezpieczeństwa RP.

• Polityka integracji Polski z WE/UE.

• Polska w Unii Europejskiej.

• Polityka Polski wobec Niemiec.

• Polska polityka wschodnia po 1989 r.

• Stosunki z południowymi sąsiadami Polski.

• Stany Zjednoczone, jako strategiczny partner Polski.

• Stosunki RP z głównymi partnerami pozaeuropejskimi.

• Polska w organizacjach międzynarodowych.

• Organizacja służby zagranicznej oraz mechanizmy decyzyjne w polskiej polityce zagranicznej.

Literatura:

• R. Zięba, Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa, 2013.

• R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa, 2012.

• Balcer, K. Wóycicki, Polska na globalnej szachownicy, Warszawa, 2014.

• R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa, 2002.

• R. Kuźniar (red.), Polityka bezpieczeństwa Polski 1989-2000, Warszawa, 2001.

• Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków, 2013.

• P. Musiałek (red.), Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011, Kraków, 2012.

• S. Bieleń (red.), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej: problemy tożsamości i adaptacji, Warszawa, 2010.

• K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości: przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993, Warszawa, 1997.

• Krzysztof Skubiszewski – dyplomata i mąż stanu, pod red. R. Kuźniara, PISM, Warszawa, 2011.

• P. Bajor, „Powrót do Europy” – uwarunkowania międzynarodowe i zmiany priorytetów polskiej polityki zagranicznej w okresie przełomu, [w:] Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – wybrane aspekty transformacji politycznych, Jacek Knopek, Małgorzata Sikora-Gaca, Dariusz Magierek (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014, s. 17-29.

• Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, PISM.

• Rocznik Strategiczny, UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.