Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-66 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiówI stopnia, stacjonarne(stosunki międzynarodowe/BM)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dziwisz, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Prowadzący grup: Dominika Dziwisz, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawy teoretyczne związane z badaniem stosunków międzynarodowych [K_W02++]


EK2: Zna i potrafi analizować rodzaje pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa [K_W04++]


EK3: Ma podstawową wiedzę o pozamilitarnych zagrożeniach bezpieczeństwa [K_W05+++]


EK4: Ma wiedzę o współzależnościach bezpieczeństwa międzynarodowego [K_W06++]


EK5: Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych przebiegających w systemie międzynarodowym [K_W07+++]


EK6: Ma wiedzę o skutkach zagrożeń wywołanych pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa [K_W09+++]

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin lub praca zaliczeniowa. Standardowa skala ocen.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin lub praca zaliczeniowa. Standardowa skala ocen.

Metody dydaktyczne:

Wykład:


- Metody podające – opis


- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie


- Metody problemowe – wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:


- wykład – 18 godz.


Praca własna studenta:


- przygotowanie do zajęć, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 22 godz.


- samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura obowiązkowa) – 30 godz.


- przygotowanie do egzaminu – 20 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Celem modułu jest wprowadzenie studentów w sferę pozamilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa na świecie. Treści wykładów obejmują następujące zagadnienia:

1. Pojęcie bezpieczeństwa państwa. Aspekty zimnowojenne i pozimnowojenne – strategia czy reagowanie kryzysowe.

2. Zagrożenia terrorystyczne – przejawy, przeciwdziałanie.

3. Przestępczość zorganizowana o charakterze transnarodowym.

4. Bezpieczeństwo teleinformatyczne.

5. Zagrożenie środowiska naturalnego – kategorie i przejawy.

6. Broń masowego rażenia a podmioty pozapaństwowe – prawdopodobieństwo użycia.

7. Nielegalny obrót materiałami nuklearnymi, bronią i amunicją – problemy technologii „dual use”, rola VASSENAR.

8. Zagrożenia i słabości struktur państwowych (problem państw „upadłych”).

9. Niekontrolowane migracje jako problem polityki bezpieczeństwa.

10. Zagrożenia demograficzne i urbanizacyjne.

11. Problemy współdziałania państw w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Literatura:

Obowiązkowa:

Brzeziński Z., Wielka szachownica, MON, W-wa 1999;

Soroka P., Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, Bellona W-wa 2006

P. Hough, Understanding Global security, London 2005;

M. Madej, Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa 2001;

B. Bolechów, Terroryzm w świecie dwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń 2002;

Uzupełniająca:

Ch. Ferguson (et. Al.), The Four Faces of Nuclear Terrorism, Center for Nonproliferation Studies, Monterey 2004;

J. Arquilla, D. Ronfeldt (eds), Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime and Militancy, RAND, Santa Monica 2001;

M. Pietraś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Lublin 1996;

IISS London: Problems of Modern Strategy, New York 2005;

D. Robertson, A Dictionary of Modern Defence and Strategy Europa, London 1987

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.