Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-67 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiówI stopnia, stacjonarne(stosunki międzynarodowe/BM)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frankowski
Prowadzący grup: Paweł Frankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada podstawową wiedzę odnoszącą się do współczesnych systemów bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu teoretycznym i modelowym [K_W02+++; K_W03++; K_W06++]

EK2: Ma wiedzę na temat zależności między modelowaniem a instytucjonalizacją stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie bezpieczeństwa. [K_W06++; K_W07++]

EK3: Posiada wiedzę na temat podmiotów, instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe. [K_W04++; K_W07++; K_W09+; K_W10++]

EK4: posiada umiejętność obserwowania i interpretacji współczesnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa międzynarodowych. [K_U04+; K_U03++; K_U05++]

EK5: Posiada umiejętność modelowania i prognozowania ewolucji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego [K_U01++; K_U08+++]

EK6: Posiada umiejętność rozumienia i analizowania kulturowego, społecznego i ekonomicznego podłoża współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. [K_U05++; K_U06+++;]

EK7: Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste modele dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego [K_K04+++]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin końcowy zawierający pytania testowe i otwarte.

praca koncepcyjna.

EK4, EK6, EK7: udział w dyskusjach w ramach wykładu konwersatoryjnego.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin końcowy zawierający pytania testowe i otwarte.

Praca koncepcyjna, udział w dyskusjach w ramach wykładu konwersatoryjnego.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

– Wykład – 30 godz.

– Konsultacje – 15 godz.


Praca własna studenta:

– Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do kolokwium (literatura podstawowa); przygotowanie się do dyskusji na wykładach konwersatoryjnych – 15 godz.

– Praca koncepcyjna polegająca na przygotowaniu wybranego modelu bezpieczeństwa – 15 godz.

– Przygotowanie do kolokwium – 15 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Treści modułu odnoszą się do zagadnień związanych z teorią bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza w ujęciu instytucjonalno-organizacyjnym. Przedstawione zostaną paradygmaty polityki bezpieczeństwa, wyjaśnione i opisane zostaną główne modele bezpieczeństwa międzynarodowego, a także systemy i podsystemy bezpieczeństwa międzynarodowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przyczyny i okoliczności zmiany systemów bezpieczeństwa oraz konsekwencje takich zmian.

Pełny opis:

Treści modułu odnoszą się do zagadnień związanych z teorią bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza w ujęciu instytucjonalno-organizacyjnym. Przedstawione zostaną paradygmaty polityki bezpieczeństwa, wyjaśnione i opisane zostaną główne modele bezpieczeństwa międzynarodowego, a także systemy i podsystemy bezpieczeństwa międzynarodowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przyczyny i okoliczności zmiany systemów bezpieczeństwa oraz konsekwencje takich zmian.

– Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego;

– Bezpieczeństwo międzynarodowe – podejścia analityczne;

– Typologia systemów bezpieczeństwa międzynarodowego;

– Systematyka modeli bezpieczeństwa międzynarodowego;

– Model równowagi sił;

– Model kooperatywny;

– Model koordynacyjny;

– Odstraszanie;

– Sekurytyzacja;

– Bezpieczeństwo ludzkie (human security);

– Bezpieczeństwo nuklearne;

– Bezpieczeństwo energetyczne;

– Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni;

– Nowy ład międzynarodowy;

– Zarządzanie globalne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

– K. Booth, Theory of World Security, Cambridge 2007.

– Paul D. Williams, Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.

– J.Baylis, J.Wirtz, C.S.Gray, E.Cohen, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009.

– K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006;

– A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka – dydaktyka, Łódź 2006;

– S. Dębski, B. Górka-Winter (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003;

Literatura uzupełniająca:

– W. Fehler (red.), Współczesne bezpieczeństwo, Toruń 2005;

– J. Stańczyk, Kres „zimnej wojny”. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił (na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.), Toruń 2004;

– R. Kuźniar, Z. Lachowski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje – instytucje, Warszawa 2003;

– A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003;

– J. Gryz (red.), Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, Toruń 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.