Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-72 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe/DW)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Stawowy-Kawka
Prowadzący grup: Irena Stawowy-Kawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków międzynarodowych, a także ma wiedzę na temat istoty i cech charakterystycznych systemu międzynarodowego[K_W04++], [K_W06+]

EK2: Ma wiedzę na temat istniejących systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych oraz rozumie specyfikę prawa międzynarodowego publicznego i unijnego [K_W10+++], [K_W11+].

EK3: Na podstawie analizowanych dokumentów potrafi dostrzec istotę, znaczenie i złożoność zjawisk społecznych oraz konkretnych wydarzeń zachodzących na arenie międzynarodowej [K_U05++], [K_U06+].

EK4: Posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych [ K_U08+++], [K_U09+++]

EK5: Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych, omawiać je publicznie oraz w ramach prowadzonych dyskusji prezentować własne stanowisko i uzasadniać je, poruszając się w zakresie tematycznym stosunków miedzynarodowych i dotyczących tego zagadnienia aktów normatywnych[K-K01+++], [K-K02 +++].

EK6: Potrafi indywidualnie lub we współdziałaniu z grupą prowadzić proste badania źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych [K_K03+++].

EK7:Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych, potrafi opracowywać proste tematy związane z funkcjonowaniem prawa międzynarodowego, a także na podstawie określonych dokumentów przygotowywać tematy związane z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych na stosunki międzynarodowe [K_K04+++], [K_K05+], [K_K06+], [K_K07++]


Wymagania wstępne:

Znajomość wydarzeń politycznych po II wojnie światowej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa i aktywności w zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ek1, EK2,EK3, EK4, EK5, EK6, EK7:

- Ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie dyskusji merytorycznej związanej z zadanym tematem przygotowanym w oparciu o literaturę i dokumenty

- Ocena aktywności polegającej na przedstawieniu znajomości problematyki, umiejętności stawiania tez, polemizowania z innymi studentami, prognozowania oraz formułowania wniosków na wykładach (punktowana każdorazowo).

- Ocena umiejętności posługiwania się terminologią stosowana w tworzeniu dokumentów o znaczeniu międzynarodowym.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - opis

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Samodzielna praca z tekstem, dyskusja, praca pod kierunkiem prowadzącego.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład - 30 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie i lektura literatury podstawowej, i dokumentów - 30 godz.

Przygotowanie do wykładu (opracowanie problemu) - 30 godz.

Łącznie 90 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z formami istniejących dokumentów, konstrukcję i metodami ich powstawania oraz praca na źródłach.

Pełny opis:

• Proces kształtowania się rzeczywistości powojennej, ewolucja w kierunku powstania świata bipolarnego I początek zimnej wojny na podstawie polemiki Winstona Churchilla z Józefem Stalinem (dokumenty: przemówienie Churchilla w Fulton; wywiad z J. Stalinem w odpowiedzi na to przemówieniem);

• Powstanie ONZ jako chęć kontroli I utrzymania pokoju światowego; ONZ jako koncepcja nowej organizacji czy kontynuwacja Ligi Narodów?; koncepcje i założenia a działalność w dniu dzisiejszym na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych;

• Okoliczności powstania NATO i Układu Warszawskiego – porównanie obu dokumentów; ewolucja doktryny systemu północnoatlantyckiego w latach 90. XX w. I w dniu dzisiejszym

• Analiza problemu piractwa morskiego – ewolucja problemu od 20-lecia międzywojennego do dnia dzisiejszego; akty normatywne z tym związane;

• Strategia bezpieczeństwa narodowego

• Europejska strategia bezpieczeństwa

• Problem ochrony praw człowieka – okoliczności pojawienia się regulacji prawnych tego zjawiska I jego ewolucja do dnia dzisiajszego na podstawie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

• Analiza Karty praw podstawowych UE – problem powstawania dokumentów o powtarzającej się tematyce; konieczność powielania aktów prawnych, a ich aktualizacja

• Kwestia regulacji równouprawnienia w Europie na podstawie Europejskiej Konwencji Ministerialnej w Sprawie Równości Mężczyzn i Kobiet – problematyka funkcjonowania aktów prawnych w praktyce

• Konwencja dotycząca statusu uchodźców

• Zagadnienie ochrony praw dzieci w prawodawstwie na podstawie analizy ewolucji Konwencji o prawach dziecka 20. 11. 1989 r./Protokół

fakultatywny do konwencji o prawach dziecka dotyczący włączania

dzieci w konflikt zbrojny 25.05.2000/ Protokół fakultatywny do

konwencji o prawach dziecka dotyczący sprzedaży dzieci, dziecięcej

prostytucji i dziecięcej pornografii 25.05.2000

• Regulacje prawne problematyki małżeństw młodocianych w islamie w warunkach europejskich

• Analiza prawodawstwa europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych UE I Polski, dotyczącego regulacji kwestii bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej

• Konstytucja Iranu

Literatura:

Wybrane dokumenty; J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2001/2002; P. Calvocoressi, Pol• Proces kształtowania się rzeczywistości powojennej, ewolucja w kierunku powstania świata bipolarnego I początek zimnej wojny na podstawie polemiki Winstona Churchilla z Józefem Stalinem (dokumenty: przemówienie Churchilla w Fulton; wywiad z J. Stalinem w odpowiedzi na to przemówieniem);

• Powstanie ONZ jako chęć kontroli I utrzymania pokoju światowego; ONZ jako koncepcja nowej organizacji czy kontynuwacja Ligi Narodów?; koncepcje i założenia a działalność w dniu dzisiejszym na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych;

• Okoliczności powstania NATO i Układu Warszawskiego – porównanie obu dokumentów; ewolucja doktryny systemu północnoatlantyckiego w latach 90. XX w. I w dniu dzisiejszym

• Analiza problemu piractwa morskiego – ewolucja problemu od 20-lecia międzywojennego do dnia dzisiejszego; akty normatywne z tym związane;

• Strategia bezpieczeństwa narodowego

• Europejska strategia bezpieczeństwa

• Problem ochrony praw człowieka – okoliczności pojawienia się regulacji prawnych tego zjawiska I jego ewolucja do dnia dzisiajszego na podstawie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

• Analiza Karty praw podstawowych UE – problem powstawania dokumentów o powtarzającej się tematyce; konieczność powielania aktów prawnych, a ich aktualizacja

• Kwestia regulacji równouprawnienia w Europie na podstawie Europejskiej Konwencji Ministerialnej w Sprawie Równości Mężczyzn i Kobiet – problematyka funkcjonowania aktów prawnych w praktyce

• Konwencja dotycząca statusu uchodźców

• Zagadnienie ochrony praw dzieci w prawodawstwie na podstawie analizy ewolucji Konwencji o prawach dziecka 20. 11. 1989 r./Protokół

fakultatywny do konwencji o prawach dziecka dotyczący włączania

dzieci w konflikt zbrojny 25.05.2000/ Protokół fakultatywny do

konwencji o prawach dziecka dotyczący sprzedaży dzieci, dziecięcej

prostytucji i dziecięcej pornografii 25.05.2000

• Regulacje prawne problematyki małżeństw młodocianych w islamie w warunkach europejskich

• Analiza prawodawstwa europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych UE I Polski, dotyczącego regulacji kwestii bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej

• Konstytucja Iranu

ityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002; S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004; Najnowsza historia świata 1945-1995, t. I-IV, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Kraków 2008; Historia polityczna świata XX wieku, red. M. Bankowicz, Kraków 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.