Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Status kobiety w Islamie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-87 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Status kobiety w Islamie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla III roku studiów I stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Prowadzący grup: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna ideowe i doktrynalne podstawy islamu [K_W10+]

EK2: Wskazuje podstawowe źródła prawa muzułmańskiego regulujące status kobiety[K_W10+]

EK3: Umie nakreślić obraz kobiety w oparciu o analizę tekstów religijnych innych wyznań monoteistycznych, zestawia go z ujęciem pozycji kobiety w Koranie i hadisach[K_W10+]

EK4: Analizuje aktualną sytuację prawną kobiet w wybranych krajach muzułmańskich i porównuje ją z normami prawa międzynarodowego publicznego [K_W11++]

EK5: Identyfikuje problemy kobiet muzułmańskich mieszkających na Zachodzie w kontekście zderzenia norm prawnych i obyczajowych[K_W11+][K_W10++] [K_K03+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:


Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (skala punktacji: 0-20) .

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

treści przekazywane podczas wykładów,

wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych

Egzamin składa się testu uzupełnień (skala punktacji: 0-40) oraz eseju problemowego (skala punktacji: 0-40). Czas trwania egzaminu 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

By zaliczyć przedmiot należy uzyskać minimum 15 pkt. (egzamin lub prezentacja).

Skala ocen: standardowa


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Egzamin: pytania testowe otwarte

EK2: Egzamin: pytania testowe otwarte; prezentacje studentów

EK3: Egzamin: esej problemowy

EK4: Egzamin: esej problemowy

EK5: prezentacje studentów, dyskusja problemowa, analiza przypadków


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład -30 godz.


Praca własna studenta/ praca w grupie:

-przygotowanie referatu i prezentacji na temat pozycji prawnej i społecznej kobiet w wybranym kraju świata islamu – 30 godz. lub

-przygotowanie do egzaminu, studiowanie tekstów obowiązujących do egzaminu- 30 godz.


Łącznie 60 godz.(2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Celem modułu jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką pozycji prawnej i społecznej kobiety muzułmańskiej w ujęciu teoretycznym (analiza tekstu Koranu i hadisów a także kodeksów prawa rodzinnego poszczególnych państw) oraz w ujęciu praktycznym (rzeczywista sytuacja kobiet w wybranych krajach muzułmańskich).

Szczegółowe treści modułu są następujące:

• Islam: ideowe podstawy i główne pojęcia

• Pozycja kobiety w największych religiach świata- judaizm, chrześcijaństwo, hinduizm

• Sytuacja społeczna kobiety w przedislamskiej Arabii

• Kobieta w Koranie i hadisach

• Analiza wybranych zagadnień statusu kobiety muzułmańskiej w świetle prawa muzułmańskiego: teoria i praktyka:

Małżeństwo w islamie: a) zaręczyny i zawarcie małżeństwa, b) relacje pomiędzy mężem a żoną: obowiązki i prawa małżonków, c) poligamia, Rozwód w islamie. Inne zagadnienia prawne i obyczajowe: a) wartość świadectwa kobiety b) prawo dziedziczenia c) prawo do nauki d) zjawisko zabójstw honorowych itp.

• Zagadnienie cielesności i seksualności w islamie:

a) al-hidżab, ubiór muzułmanki, b) instytucja haremu: mity a rzeczywistość

• Rola kobiety w działaniach społecznych i w życiu politycznym.Kobiety z Koranu i historii islamu: a) Maryam Umm Isa, b) Hadżidża , c) Fatima, d) Aisza. Kobiety w polityce krajów muzułmańskich: a) Benazir Bhutto, b) Megawati Sukarnoputri, c) Khaleda Zia d) Szirin Ebadi

• Sytuacja kobiet w wybranych krajach muzułmańskich (przepisy prawne, obyczajowość, dynamika reform: kraje Maghrebu, Egipt, Iran, Syria, Jordania, Arabia Saudyjska, Turcja, Pakistan, Afganistan

• "Świadomość genderowa" wśród kobiet muzułmańskich oraz zjawisko feminizmu w islamie (Nisa’iyyah)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Walther Wiebke, Kobieta w islamie, Warszawa 1980.

• Zyzik Marlena, Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003.

• Machut- Mendecka Ewa (red.), Oblicza współczesnego islamu (fragmenty), Warszawa 2003.

• Nasir Jamal Cvo, The Status of Woman under Islamic Law and Modern Islamic Legislation, Brill, Leiden-London, 2009.

Literatura uzupełniająca:

• Abu-Rub Haithem, Zabża Beata, Status kobiety w islamie, (fragmenty) Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego w RP, Wrocław 2002.

• Chmielowska Danuta, Grabowska Barbara, Machut-Mendecka Ewa (red.) Być kobietą w Oriencie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.

• Danecki Janusz, Kultura islamu-słownik, WSiP, Warszawa 1997.

• Scarabel Angelo, Islam, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.