Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozaeuropejskie procesy integracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-89 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Pozaeuropejskie procesy integracyjne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla III roku studiów I stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nitszke
Prowadzący grup: Agnieszka Nitszke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Zna genezę oraz mechanizmy współpracy w pozaeuropejskich ugrupowaniach integracyjnych .[K_W05+] [K_W07++]

EK 2: Analizuje znaczenie ugrupowań integracyjnych jako podmiotów w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych. [K_W08++] [K_W09+] [K_U03+] [K_U04++[

EK 3: Analizuje wzajemne relacje pomiędzy państwami tworzącymi poszczególne ugrupowania.[K_W07+] [K_W09+++] [K_U07+]

EK 4: Analizuje relacje między ugrupowaniami integracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z UE. [K_W07++] [K_W12+]

EK 5: Prognozuje kierunki dalszego rozwoju współpracy w ramach konkretnych ugrupowań.[K_U03+] [K_U04++]

EK 6: Interpretuje wpływ poszczególnych ugrupowań integracyjnych na handel międzynarodowy i gospodarkę światową. [K_W08++][K_U03+] [K_U04++]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie egzaminu obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się treści omawiane podczas wykładów oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników.


Egzamin ma formę testu mieszanego –50 proc. pytania zamknięte i 50 proc. pytania otwarte.


Czas trwania egzaminu: 1 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3, EK 4, EK 5, EK 6: egzamin: pytania testowe zamknięte (test jednokrotnego wyboru), pytania testowe otwarte.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­ wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

­ samodzielne studiowanie podręczników i przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Celem modułu jest przedstawienie mechanizmów współpracy w pozaeuropejskich ugrupowaniach integracyjnych oraz dokonanie analizy znaczenia ugrupowań integracyjnych jako podmiotów międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Integracja polityczna i gospodarcza jest we współczesnym świecie koniecznością. Prawidłowe rozpoznanie relacji łączących poszczególne państwa w ramach ugrupowań integracyjnych jest kluczowe dla analizy sytuacji międzynarodowej.

Wykład obejmuje następujące treści:

Teoretyczne podstawy współczesnych procesów integracyjnych. Rola i znaczenie systemu GATT/WTO dla procesów integracyjnych. Geneza i uwarunkowania współczesnych procesów integracyjnych. Główne pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne na świecie:

 NAFTA – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 Mercosur – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 Wspólnota Andyjska – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 ALADI – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 SICA i CACM– geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 CARICOM – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 ASEAN i AFTA – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 COMESA– geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej,

 SADC– geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej.

Przedstawienie znaczenia omawianych ugrupowań na arenie międzynarodowej oraz współpracy tych ugrupowań z innymi partnerami (ugrupowaniami integracyjnymi, w tym z UE).

Współpraca w ramach APEC.

Literatura:

Literatura podstawowa:

 J. Rymarczyk, M. Wróblewski (red.), Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, Wrocław 2006

 E. Oziewicz (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 2001

 M. F. Gawrycki, Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

 S. A. Schirm, Kooperation in den Amerikas NAFTA, MERCOSUR und edie neue Dynamik regionaler Zusammenarbeit, Baden-Baden 1997

 M. T. Yeung, N. Perdikis, W. A. Kerr, Regional Trading Blocks in the Global Economy. The EU and ASEAN, Cheltenham 1999

 E. Chwiej, Mercosur. Organizacja regionalnej współpracy gospodarczej w Ameryce Południowej, Kraków 2010

 A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Najnowsza historia świata. Tom 3 1979-1995, Kraków 2003

 A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Najnowsza historia świata. Tom 4 1995-2007, Kraków 2008

 P.J. Borkowski, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.