Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki polsko-niemieckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDM-35 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Stosunki polsko-niemieckie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węc
Prowadzący grup: Janusz Węc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1 Ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych, potrafi prognozować rozwój skomplikowanych procesów międzynarodowych [K_W03++], [K_U04+]

EK2 Ma pogłębioną wiedzę na temat procesów społecznych wpływających na stosunki międzynarodowe [K_W06+]

EK3 Ma pogłębioną wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych i relacji pomiędzy nimi, potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie [K_W08+++], [K_K01+++]

EK4 Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych, posiada umiejętność przygotowania złożonych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych [K_K04++], [K_U07++]

EK5 Ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [K_U09++]


Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe, pytania problemowe.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1 do EK5 Kolokwium zaliczeniowe, pytania problemowe.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

­Samodzielne studiowanie literatury (w tym literatury w języku niemieckim) – 10 godz.

­Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z najważniejszymi aspektami stosunków polsko-niemieckich w latach 1949-2009, a także ich osiągnięciami i niepowodzeniami

Pełny opis:

Szczegółowy wykaz poruszanych zagadnień:

1. Polityka zagraniczna Polski wobec Niemiec w latach 1945-1949; 2. Stosunki między Polską a RFN w latach 1949-1969. Konflikt i nieudane próby nawiązania stosunków dyplomatycznych; 3. Proces normalizacji stosunków wzajemnych między Polską a RFN w latach 1969-1981; 4. Rozwój stosunków między Polską a RFN w latach 1981-1989. Od konfrontacji do kontrolowanej stagnacji; 5. Niemcy w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989; 6. Stosunki między Polską a NRD w latach 1949-1971. Próby destrukcyjnego oddziaływania NRD na politykę zagraniczną Polski wobec RFN; 7. Rozwój stosunków między Polską a NRD w latach 1971-1989. Kooperacja na dystans; 8. Reorientacja polityki zagranicznej Polski wobec dwóch państw niemieckich w latach 1989-1990. Stanowisko Polski wobec zjednoczenia Niemiec; 9. Stosunki między Polską a Niemcami w latach 1990-1991. Od traktatu granicznego do traktatu o partnerstwie; 10. Rozwój stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec w latach 1991-2009.

Literatura:

Podstawowa:

M. Stolarczyk, Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemickich w latach 1989-2009, Katowice 2010; J.J. Węc, Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni”, 2009, nr 3; J.J. Węc, Stanowisko polskich ugrupowań opozycyjnych wobec problemu niemieckiegow latach 80. XX wieku, [w:] Polityka i humanitaryzm 1980-1989, pod red. Małgorzaty Świder, Toruń 2010; J.J. Węc, Współpraca i problemy sporne w stosunkach polsko-niemieckich na przełomie XX i XXI wieku, „Politeja”, 2004, nr 1, s. 93-123; J. J. Węc, Rozwój stosunków politycznych, militarnych i ekonomicznych między Polską a Republiką Federalną Niemiec po 1989 r., ZL 5, Warszawa 1998; D. Bingen, J.J. Węc, Die Deutschlandpolitik Polens 1945-1991. Von der Status-Quo-Orientierung bis zum Paradigmenwechsel, Kraków 1993; D.Bingen, Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski w latach 1949-1991, Kraków 1997.

Uzupełniająca:

J. Sułek, L. Trzeciakowski, H.-A. Jacobsen, C.-Ch. Schweitzer (red.), Polska Rzeczpospolita Ludowa – Republika Federalna Niemiec. Bilans stosunków wzajemnych. Problemy i perspektywy normalizacji, Warszawa-Frankfurt/M 1979; K. Skubiszewski, Zachodnia granica Polski w świetle traktatów, Poznań 1975; K. Malinowski, Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991, Poznań 1997; A. Hajnicz, Ze sobą czy przeciw sobie. Polska – Niemcy 1989-1992, Warszawa 1996; D. Bingen, K. Malinowski (red.), Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, Poznań 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.