Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDM-36-RR Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Wojciech Michnik, Joanna Mormul, Magdalena Trzcionka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest przybliżenie studentom aktualnej polityki zagranicznej wybranych państw świata. Wybór poddawanych analizie państw będzie aktualizowany z uwzględnieniem bieżącej sytuacji międzynarodowej.

Efekty kształcenia:

EK 1: Student potrafi wymienić i omówić najważniejsze problemy aktualnej polityki zagranicznej wybranych państw świata

EK 2: Student samodzielnie analizuje i komentuje zagadnienia związane z aktualnymi wydarzeniami w polityce zagranicznej wybranych państw

EK 3: Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną w analizie i interpretacji problemów w obszarze aktualnej polityki zagranicznej

EK 4: Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą podczas zajęć wiedzę

EK 5: Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących wspólne celeForma i warunki zaliczenia:

• Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za aktywny udział w dyskusji na zajęciach i przygotowanie projektu zaliczeniowego (w grupach), którego szczegóły zostaną doprecyzowane na pierwszych zajęciach.

• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (przysługują za nią również dodatkowe punkty).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK2, EK 3, EK 4: Ocena aktywności na zajęciach

EK 4, EK 5: Ocena przygotowywanych przez studentów projektów


Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Metody praktyczne: metoda projektów

Metody eksponujące: film, prezentacje multimedialne
Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

konwersatorium – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć (w tym lektura wskazanych przez prowadzącego tekstów) - 30 h

• przygotowanie projektu – 30 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 2

Pełny opis:

Treści modułu będą co roku aktualizowane w zależności od aktualnych wydarzeń na świecie.

2020/2021:

1. Teoretyczne i metodologiczne podstawy analizy polityki zagranicznej państwa;

2. Uwarunkowania polityki zagranicznej Włoch, aktualne kierunki, problemy, wyzwania;

3. Warsztaty z analizy teoretyczno-metrologicznej na wybranych przykładach;

4. Uwarunkowania polityki zagranicznej państw Afryki Wschodniej (w szczególności szeroko rozumianego Rogu Afryki) - wprowadzenie;

5. Polityka zagraniczna państw Rogu Afryki - wyzwania, kierunki rozwoju, nowy typ afrykańskiej współpracy, cz. 1: Etiopia i Dżibuti;

6. Polityka zagraniczna państw Rogu Afryki - wyzwania, kierunki rozwoju, nowy typ afrykańskiej współpracy, cz. 2: Kenia;

7. Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej;

8. Zagraniczna polityka gospodarcza omawianych w trakcie kursu

państw;

9. Wybrane aspekty polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Studium przypadku: Rosyjska strategia na Bliskim Wschodzie po 2011 r.;

10. Rywalizacja regionalna w Zatoce Perskiej - porównanie polityk zagranicznych ZEA i Kataru;

11. Ewolucja polityki zagranicznej Iranu;

12. Rywalizacja regionalna na Bliskim Wschodzie (1) - Syria;

13. Rywalizacja regionalna na Bliskim Wschodzie (2) - Arabia Saudyjska.

2019/2020:

1. Teoretyczne podstawy analizy polityki zagranicznej państwa;

2. Metodologia badań polityki zagranicznej państwa;

3. Uwarunkowania polityki zagranicznej Włoch, aktualne kierunki, problemy, wyzwania;

4. Teoretyczna analiza polityki zagranicznej Włoch;

5. Polityka zagraniczna wybranych państw Afryki Północnej (Maroko, Algieria i Egipt) - determinanty, wyzwania, kierunki rozwoju;

6. Polityka zagraniczna państw Rogu Afryki - determinanty, wyzwania, kierunki rozwoju, nowy typ afrykańskiej współpracy;

7. Polityka zagraniczna państw regionu Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Wenezuela, Meksyk);

8. Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej;

9. Zagraniczna polityka gospodarcza omawianych w trakcie kursu

państw

Literatura:

Obowiązkowa

1. M.F. Gawrycki, Między autonomią a zależnością : polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów - studium

przypadków, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017.

2. W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, SCHOLAR, Warszawa 2000.

3. M.F. Gawrycki, Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2013

4. K. Krzywicka, Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy-Wyzwania-Implikacje, Wydawnictwo UMCS,

Lublin 2015.

5. R. Kłosowicz, J. Mormul, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Kraków 2018.

6. J. J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, SCHOLAR, Warszawa 2002.

7. A. Thomson, An Introduction to African Politics, Routledge, Abingdon 2010

8. R. Kłosowicz, The Role of Ethiopia in the regional security complex of the Horn of Africa, “Ethiopian Journal of Social

Sciences and Language Studies”, 2015, 2(2), s. 83-97.

9. J. Mormul, Ethio-Djiboutian Relations in 21st century : towards New African Cooperation, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies”, 2016, 42(3), s. 263-283.

10. W. Carlsnaes, Foreign Policy [w:] W. Carlsnaes, T. Risse, B. A. Simmons (red) Handbook of International Relations, SAGE, London 2013, s. 298-325.

11. P. B.K. Potter, Methods of Foreign Policy Analysis, Oxford Research Encyclopedias, 2017, https://oxfordre.com/internationalstudies/abstract/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-34?rskey=zbYlTw&result=2

12. D. M. Faherty, Italian Foreign Policy: Trends for the Twenty-First Century, (2012), https://calhoun.nps.edu/handle/10945/989

13. I. Krzyżanowska-Skowronek, Teorie zmiany na przykładzie włoskiej polityki wschodniej, Kraków 2015, [w tym:] rozdz. 2, Uwarunkowania i ewolucja polityki zagranicznej Włoch, s. 45-94.

14. J. Bednarz, T. Michałowski (red.,) Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.​

15. Giorgio Ghiglione, As Europe Reckons With Racism, Italy Still Won’t Confront Its Colonial Past, “Foreign Policy”, 20 July, 2020

https://foreignpolicy.com/2020/07/30/as-europe-reckons-with-racism-italy-still-wont-confront-its-colonial-past/

16.

17. Artykuły z czasopism naukowych i prasy podawane studentom na bieżąco (celem przygotowania do ich aktywnego

uczestnictwa w module, rokrocznie aktualizowana).

Dodatkowa:

1. M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2011.

2. P.D. Williams, War and Conflict in Africa, Polity Press, Malden, MA 2011.

3. B. Callies de Sallies Bruno, Kraje Maghrebu. Historia, polityka, społeczeństwo, Warszawa 2012

4. E. Chwiej, “Between Cooperation and Competition: Brazil-United States Relations in the 20th-21st Centuries”, w: E. Horváth (red.), Conflicts and Cooperations. Inter-American Relations in the 20th-21st Centuries, L’Harmattan, Budapest 2018, s.41-69.

5. E. Diodato, F. Niglia, Italy in International Relations. The Foreign Policy Conundrum, Palgrave Macmillan; 1st ed. 2017 edition (June 1, 2017).

6. S. Smith, Theories of Foreign Policy: an Historical Overview, “Review of International Studies”, vol, 12, 1986 , s. 13-29

7. I. Krzyżanowska-Skowronek, Teorie zmiany na przykładzie włoskiej polityki wschodniej, Kraków 2015, [w tym:] rozdz. 4, Analiza zmian polityki wschodniej Włoch według głównych koncepcji teoretycznych,173-202.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.