Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane polityki Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SZL-53 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wybrane polityki Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III roku studiów I stopnia, niestacjonarne(stosunki międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nitszke
Prowadzący grup: Agnieszka Nitszke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Ma podstawową wiedzę na temat wybranych polityk unijnych [K_W05+++]

EK2: Ma wiedzę na temat głównych zasad koordynacji polityk gospodarczych [K_W08+]

EK3: Ma wiedzę na temat głównych zasad i celów polityk, takich jak handlowa, transportowa, energetyczna, ochrony konkurencji i konsumentów [K_W08+]

EK4: Zna najważniejsze podstawy prawne i instytucje, cele i instrumenty, programy specjalne realizowane w ramach danej polityki, a także najnowszy stan prawny [K_W12+++]

EK5: W pełni rozumie procesy pogłębiania integracji oraz liberalizacji i harmonizowania działań państw członkowskich [K_W04+++]

EK6: Zna podział kompetencji między państwami członkowskimi i Unią dotyczący wybranej polityki [K_W12+++]

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin , dyskusja w trakcie wykładu

Zaliczenie w sesji egzaminacyjnej egzamin pisemny, test mieszany pytania jedno –i wielokrotnego wyboru, pytania otwarte

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

3

Godziny kontaktowe:

- Wykład konwersatoryjny 30 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie do wykładu 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu 50 godzin


Pełny opis:

1. Koordynacja polityk gospodarczych i koordynacja polityk strukturalnych. Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej. Proces Luksemburski, z Cardiff i Koloński. Strategia Lizbońska –Strategia Europa 2020.

2. Polityka handlowa -zasady i instrumenty, Wspólna Taryfa Celna, stosunki handlowe UE z najważniejszymi partnerami, UE w WTO, procedury środków ochronnych;

3. Polityka ochrony konkurencji -podstawowe pojęcia, zasady skierowane do przedsiębiorstw, kontrola fuzji, pomoc publiczna;

4. Polityka ochrony środowiska – zasady, instrumenty i cele, programy działania na rzecz środowiska, 6 Program działania, Natura 2000;

5.Polityka transportowa – cele i etapy rozwoju, charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu, funkcjonowanie wspólnego rynku transportowego Unii Europejskiej transeuropejskie sieci transportowe, polityka transportowa a środowisko naturalne;

6. Polityka energetyczna – sytuacja energetyczna UE, liberalizacji i integracji rynków energetycznych -etapy, programy ramowe z zakresu energetyki, odnawialne źródła energii;

7. Polityka w zakresie ochrony konsumenta - cele i dziedziny, prawa konsumenckie, strategie polityki konsumenckiej UE, regulacje o charakterze ogólnym i szczegółowym;

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barcz, J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006

Kawecka-Wyrzykowska, E. Polityki gospodarcze Unii Europejskiej SGH, Warszawa, 2009

Albiński, P. Polityki Unii Europejskiej w kontekście polskiej polityki gospodarczej, SGH, Warszawa, 2009

Jurkowska, A. Skoczny T. (red.) Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, EuroPrawo, Warszawa, 2010

Literatura pomocnicza:

Jendrośka, J. (red.) Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Wrocław 2008.

Miklaszewski S., Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, Tarnów 2005.

Rydzkowski W. Wojewódzka–Król K. (red.) Transport. Aktualne problemy integracji z UE, Warszawa 2005.

Wiankowski S. (red.) Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Warszawa 2005.

Witkowska M. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa, 2008, rozdz. VI

Internet: http://europa.eu/index_pl.htm

strony tematyczne Komisji i Dyrekcji Generalnych ds. poszczególnych polityk,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.