Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura rosyjska po 1956 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSMP-IR-149 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska po 1956 roku
Jednostka: Instytut Rosji i Europy Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda
Prowadzący grup: Katarzyna Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie :

1. Wiedzy – Student zna i rozumie:

student posiada znajomość utworów beletrystycznych i publicystycznych z kanonu literatury oficjalnej i drugoobiegowej

2. Umiejętności – Student potrafi:

U1 student posiada umiejętność analizy i interpretacji utworów beletrystycznych ROS_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2 wskazać i udowodnić powrót tendencji literaturocentrycznch w literaturze współczesnej ROS_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student posiada kompetencje oglądu rzeczywistości społeczno-politycznej przez pryzmat literatury ROS_K1_K03 zaliczenie na ocenę


Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocene

Metody dydaktyczne:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 50 ECTS 2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 30 ECTS 1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Rosjoznawstwo, rok 3

Pełny opis:

Treści programowe:

„Odwilż” w literaturze: A. Sołżenicyn („Jeden dzień Iwana Denisowicza”), utwory A. Jaszyna, W. Dudincewa, P. Nilina.

Utopijność „odwilży” w sferze literatury („sprawa Pasternaka”).

Kontynuacja nurtu antyutopijnego (W. Wojnowicz, A. Zinowiew…).

Tendencje restalinizacyjne. Pisarze konformiści, eskapiści i nonkonformiści (okres breżniewowski).

Pisarze-dysydenci (W. Bukowski, A. Amalrik).

Nurt literatury łagrowej: A. Sołżenicyn, W. Szałamow, S. Dowłatow.

Literatura drugoobiegowa. Utwory okresu pierestrojki i głasnosti.

Estetyka postmodernizmu (W. Pielewin, W. Soroki, I. Jarkiewicz).

Nowy realizm. Najnowsze tendencje w literaturze.

Rosyjska literatura masowa i popularna (O. Robski, J. Kolina).

Literatura:

Obowiązkowa

1. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1996

2. W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996, Wrocław 1996

3. J. Sałajczykowa, Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995, Gdańsk 1998

4. L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta, Kaków 1994

5. A. Wołodźko-Butkiewicz, Od pierestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004

6. L Kalita, Wybrane zagadnienia z najnowszej prozy rosyjskiej Gdańsk 2020

7. B. Pasternak, Doktor Żywego, Warszawa 1996

8. W. Szałamow, Procurator Judei; Protezy. warszawa 1992

9 . A. Sołżenicyn, Zagroda Matriony, Warszawa 1993

9. L. Ulicka, Przypadek doktora Kukockiego, Warszawa 2003

10. W. Pielewin, Generation „P”, Kraków 2001

11. T. Tołstoj, Kyś, Warszawa 2004

Dodatkowa

1. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, Historia zapisana w człowieku… Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej, Kraków 2008

2. S. Lebiediew, Granica zapomnienia, Warszawa 2018

3. I. Dienieżkina, Daj mi! Song for Lovers, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.