Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna literatura rosyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSMP-IR-211 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna literatura rosyjska
Jednostka: Instytut Rosji i Europy Wschodniej
Grupy: Rosjoznawstwo, przedmioty obowiązkowe, II rok, II stopnia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda
Prowadzący grup: Katarzyna Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie Kierunkowe efekty

uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada znajomość nowych trendów

w literaturze

ROS_K2_W02,

ROS_K2_W03 zaliczenie na ocenę

2 / 4

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student posiada umiejętność analizy I interpretacji

tekstów literackich EK_UO2: student potrafi wskazać

zmiany pomiędzy literaturą XXI wieku

a wcześniejszymi okresami literackimi

ROS_K2_U01,

ROS_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wskazać na oryginalność literatury rosyjskiej wobec

literatur innych krajów ROS_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych

na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

80

ECTS

3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin

30

ECTS

1.0

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Rosjoznawstwo, rok 2

Pełny opis:

1. Nowe tendencje i trendy w literaturze rosyjskiej ostatniego 10-lecia W1, U1, K1

2.problematyka i tematyka utworów beletrystycznych powstałych w ostatniej

dekadzie XXIw., ich tożsamość oraz różnice w stosunku do dzieł napisanych przed

transformacją ustrojową i upadkiem Związku Radzieckiego

W1

3.korzystanie z wzorców amerykańskich, przejście do twórczości oryginalnej

obejmującej problematykę stricte rosyjską; dzieła należące do nowego realizmu,

postmodernizmu oraz neosentymentalizmu.

W1, U1

4. Wpływ wydarzeń społeczno-politycznych na problematykę utworów (temat

miasta-megapolis, prowincja, ewolucja typu antropologicznego Nowego Rosjanina W1, U1, K1

5. wojna czeczeńska W1

6. ,,czwarta fala emigracji" W1

7. wyodrębnienie tzw. prozy kobiecej W1, U1

8. proza postmemorialna, zerwanie z mitologizacją Wielkiej Wojny Ojczyźnianej,

tworzenie się nowych mitów w obrębie literatury najnowszej W1

Literatura:

Obowiązkowa:

- P. Sanajew, Pochowajcie mnie pod podłogą, tłum. I. Korybut-Daszkiewicz,Warszawa 2009;

- M. Kuczerska, M. Galina, S. Afłatini in., Dziewięć opowiadań z obłędem w tle, tłum. E. Łukaszewicz, S. Maszkiewicz, J. German i in., Warszawa 2020

- S. Minajew, Duchless. Opowieść o nieprawdziwym człowieku, tłum. P. Podmiotło, Warszawa 2013

- J. Czyżowa, Czas kobiet, tłum. A. Sowińska, Wołowiec 2013

- L. Ulicka, Zielony namiot, tłum. J. Redlich, Warszawa 2013

Dodatkowa:

- Женская проза «нулевых», opracowanie З. Прилепин, Москва 2012 (wybrane opowiadania)

- T. Tołstoj, Kyś, tłum. J. Czech, Warszawa 2004

-С. Чупринин, Жизнь по понятиям. Русская литература сегодня, Москва 2007

Literatura przedmiotu obowiązkowa:

-K. Duda, Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku (Ulicka, Pielewin, Minajew, Starobiniec…), Kraków 2017

- K. Duda, Współczesna literatura rosyjska wobec historii (nowy realizm Ludmiły Ulickiej), [w:] Prace Komisji Kultury Słowian, t. VII, Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008

- E. Żak, Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX i XXI wieku. Bohater kryminałów Aleksandry Marininej i Borysa Akunina, Kraków 2010

Literatura przedmiotu dodatkowa:

- A. Skotnicka, Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Kraków 2020

-K. Duda, „Nowi Rosjanie” i statystyczny obywatel. Współczesna Rosja w literaturze popularnej (Oksana Robski i Wiktoria Tokariewa), [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t. II, red. K. Duda, Kraków 2008, s. 201-211

-A. Wołodźko-Butkiewicz, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.