Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Semianrium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSMP-IR-213/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semianrium magisterskie
Jednostka: Instytut Rosji i Europy Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda
Prowadzący grup: Katarzyna Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Student ma wiedzę o charakterze nauk humanistycznych i metodologii stosowanej w literaturoznawstwie ROS_K2_W01, ROS_K2_W03

Student ma wiedzę o roli bohatera literackiego i odróżnienia go od postaci twórcy ROS_K2_W02, ROS_K2_W03

Student zna odnoszącą się do podjętej rozprawy terminologię z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. ROS_K2_W03

Student zna wymagania formalne, etyczne i prawne dotyczące przygotowania pracy magisterskiej. ROS_K2_W03, ROS_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

Student umie wyszukiwać, oceniać i wykorzystywać informacje pozyskane z różnych źródeł. ROS_K2_U01, ROS_K2_U03, ROS_K2_U04, ROS_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Student ma świadomość znaczenia badań literatury i odniesienia ich do rzeczywistości ROS_K2_K01, ROS_K2_K02


Forma i warunki zaliczenia:

prezentacja, przygotowanie jednego Dyskusja

Warunkiem zaliczenia I semestru seminarium jest: a) udział w zajęciach, b) prezentacja zebranej bibliografii prezentacja wstępnej bibliografii dotyczącej tematu pracy, d) prezentacja napisanego (ok. 30 str.) fragmentu rozprawy (I semestr); przedłożenie całości pracy (II semestr)

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 50

przygotowanie referatu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do zajęć 10


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

120 ECTS

4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin

30 ECTS

1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut


Pełny opis:

Treści programowe:

Zasady obowiązujące przy przygotowywaniu rozprawy magisterskiej.

Źródła informacji: bibliografie, bazy danych, katalogi biblioteczne, media.

Struktura pracy.

Krytyka literatury przedmiotu. Ocena stanu badań. Formułowanie i weryfikowanie hipotez.

Metody badawcze.

Prezentacja fragmentu pracy połączona z dyskusją nad nim

Zagadnienia do wspólnych rozważań i dyskusji: literatura a rzeczywistość, społeczno-polityczne konteksty dzieł literackich, uniwersalizm literatury

Literatura:

Obowiązkowa

1. L. Kalita, Wybrane zagadnienia z najnowszej prozy rosyjskiej, Gdańsk 2020

2. A. Skotnicka, Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Kraków 2020

3. K. Duda, Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku (Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec…), Kraków 2017

4. Тело в русской культуре, Москва 2005.

5. J. Sałajczykowa, Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995, Gdańsk 1998

Dodatkowa

1. K. Duda, Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Kraków 1995

2. A. Dudek, Między groteską a rzeczywistością wirtualną. Wiktor Pielewin „Generation ‘P’”, [w:] Humanistyka slawistyczna dziś. Nowe spojrzenia i stanowiska, pod red. L. Suchanka, Kraków 2005

3. J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.