Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Human resource management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-ER.029 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Human resource management
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Karna
Prowadzący grup: Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji w stopniu umożliwiającym identyfikowanie praktycznych problemów pojawiających się w zarządzaniu organizacji możliwych do rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi. Przygotowanie słuchaczy do rozumienia istoty i możliwości zastosowań odpowiednich narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

K_W01 +

zna istotę podstawowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie

K_W07+

posiada fundamentalną wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i jego wpływu na gospodarkę

K_W09+

zna i rozumie określić podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej

¬K_W14+

ma wiedzę na temat najważniejszych przepisów, dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów

K_W19+

zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form rozwoju zasobów ludzkich w organizacji

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 +

posiada umiejętność identyfikowania i stosowania w praktyce określonych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

K_U09+

potrafi posługiwać się wiedzą z innych dziedzin w celu tworzenia najlepszych rozwiązań problemów dostosowanych do warunków działania organizacji

K_U16+

posiada umiejętności dokonywania analizy organizacji, projektować i wdrażać wybrane narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania w organizacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K02+

jest przygotowany do współpracy z ludźmi zarówno w środowisku organizacji i poza nim

K_K05+

Posiada zdolność indywidualnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy w warunkach ciągłych zmian w gospodarce.

K_K07

jest świadomy potrzeby działania w sposób etyczny i posiadania wrażliwości społecznej na problemy innych ludzi.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Cykl wykładów kończy się opracowaniem i prezentacją projektu zaliczeniowego (praktyczny przykład stosowania zarządzania zasobami ludzkimi). Prezentacja pracy na forum grupy. Ocena końcowa może być podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w trakcie zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat; ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Metody dydaktyczne:

Wykład, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu, studium literatury przedmiotu, zastosowanie interaktywnych technik nauczania, prezentacje multimedialne, studium przypadku, zadania projektowe, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach 30 godzin

zbieranie materiałów do projektu 24 godzin

przygotowanie prezentacji x.ppt 6 godziny

zapoznanie się z literaturą przedmiotu 25 godzin

samodzielne studiowanie tematyki przedmiotu 35 godzin


Punkty ECTS za moduł 4

Skrócony opis:

Polityka personalna w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pojęcie, funkcje i zakres polityki personalnej. Ewolucja funkcji zarządzania zasobami. Miejsce, funkcje i kompetencje służb kadrowych. Pozyskiwanie pracowników. Analiza i projektowanie systemu miejsc pracy przedsiębiorstwa. Ocena pracy i pracowników. Motywowanie i wynagradzanie pracowników. Szkolenia i rozwój osobisty pracowników. Odejścia pracowników z organizacji. Procedury i techniki zarządzania kadrami. Strategiczne zarządzanie zasobami. Wyzwania w zakresie zarządzania pracą.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami zarządzania zasobami ludzkimi oraz ich praktycznym zastosowaniem. Oczekuje się, że po zakończeniu zajęć student będzie wiedział, w jaki sposób zarządzanie zasobami ludzkimi wpływa na sukces organizacji i sukces kierownika oraz jak to realizować w praktyce, zarówno w perspektywie własnej roli kierowniczej, jak i w strukturze i kulturze organizacji.

Na każdych zajęciach przedstawiane są przykłady działań związanych z zarządzania zasobami ludzkimi podejmowanych przez zarządzających organizacjami (doświadczenia polskie i zagraniczne).

Zakłada się, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania strategii personalnej w organizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Randall S. Schuler, Personnel and human resource management, St. Paul : West Publishing Company, cop. 1987.

2. Lloyd L. Byars, Leslie W. Rue, Human resource management, Homewood, IL ; Boston, MA : Irwin, 1991

3. Michael Armstrong, A handbook of human resource management, London : Kogan Page, 1990

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Karna
Prowadzący grup: Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.