Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/EKz/WDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworek
Prowadzący grup: Magdalena Jaworek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę na temat relacji ekonomii z psychologią, możliwości wykorzystania teorii i metodologii psychologicznej w poznaniu mechanizmów podejmowania decyzji ekonomicznych, badanych w ramach psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej [K_W01-3]

2. Posiada podstawową wiedzę na temat zachowań konsumentów, istotną w rozumieniu relacji uczestników procesów gospodarczych [K_W05-3]

3. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą psychologicznych uwarunkowań decyzji indywidualnych lub grupowych oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji finansowych [K_W18-3]

4. Potrafi interpretować podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne z punktu widzenia uwarunkowań psychologicznych w zakresie różnic indywidualnych[K_U01-2]

5. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania wybranych dylematów pojawiających się w pracy zawodowej [K_U09 -2]

6. Rozumie znaczenie oraz uwarunkowania efektywności pracy zespołowej [K_K02 – 3]

7. Potrafi zająć stanowisko i wyrazić własną opinię w sytuacji wymagających wypracowania wspólnego rozwiązania [K_K05 – 3]

8. Jest otwarty na zdobywanie nowej wiedzy i samodoskonalenie

[K_K06 – 1]


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny. Pytania typu problemowego sprawdzające wiedzę i umiejętność myślenia.

Dodatkowo premiowana jest aktywność w czasie wykładu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego i przygotowanego eseju:

[K_W01-3], [K_W05-3], [K_W18-3],[K_U01 -2], [K_U09 -2], [K_K02 – 3], [K_K05 – 3], [K_K06 – 3]


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład

Bilans punktów ECTS:

3ECTS (3 x 25godz.=75godz.) w tym 33 godz. kontaktowe i 42 godz. niekontaktowe (praca własna studenta):

wykład - 20godz.

egzamin - 3godz.

konsultacje z prowadzącym wykład - 10 godz.


Pełny opis:

Wprowadzenie do psychologii – powiązanie psychologii z innymi dziedzinami nauki, metody badawcze stosowane w psychologii, cele psychologii.

Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej – percepcja, pamięć, uwaga, myślenie i rozwiązywanie problemów, myślenie twórcze, typy umysłu wg C. Junga.

Inteligencja – pojęcie inteligencji; struktura inteligencji; czynniki rozwoju intelektualnego

Emocje i motywacje –podstawy neurofizjologiczne emocji; ekspresja emocji, uwarunkowania kulturowe, emocje podstawowe a emocje wtórne, inteligencja emocjonalna, specyficzne ludzkie mechanizmy motywacyjne

Osobowość i temperament – pojęcie osobowości i temperamentu; Dwuczynnikowa teoria osobowości Eysencka; Teoria „Wielkiej Piątki”.

Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej – definicja psychologii społecznej; teoria dysonansu poznawczego L. Festingera; postawy społeczne, umiejętność pracy zespołowej, teoria R. Balesa – grupa a zespół, role pełnione w zespole (M. Belbin)

Wybrane zagadnienia z psychologii ekonomicznej – psychologia decyzji ekonomicznych, racjonalność w ujęciu ekonomicznym i psychologicznym, zachowania konsumenckie; dobrostan psychiczny, psychologia przedsiębiorczości

Literatura:

Literatura podstawowa:

Strelau J, Doliński D. (2010) Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Tom 2 (wybrane zagadnienia zgodnie z tematami wykładów)

(red.) Tyszka, T. „Psychologia ekonomiczna”, cz.1,2., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Goleman, D. (2000) Inteligencja emocjonalna w praktyce. Media Rodzina of Poznań.

Literatura uzupełniająca:

Caruso D.R., Salovey P. (2009) Inteligentny emocjonalnie menedżer. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań

Matczak A., Knopp K.A. (2013) Znaczenie inteligencji emocjonalnej

w funkcjonowaniu człowieka. Wydawnictwo Stowarzyszenia

Filomatów

Nęcka E. Inteligencja. geneza. Struktura. Funkcje. (2003) Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.