Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IEZ/EMd/PRZED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gancarczyk
Prowadzący grup: Joanna Bohatkiewicz, Marta Gancarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Podczas kursu przekazywana jest wiedza na temat istoty przedsiębiorczości jako postawy, procesu i czynnika decydującego o konkurencyjności jednostek, społeczeństw i gospodarek. Szczególną uwagę kieruje się na innowacyjność w działalności przedsiębiorcy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie zakładania przedsiębiorstwa.


Efekty kształcenia:

Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej K_W04

Zna zasady rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej, rozwiązania służące rozwojowi tej działalności (w tym dotyczące kształtowania relacji z otoczeniem)

K_W08

Posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wiedzę na temat możliwości zastosowania podstawowych metod i narzędzi ilościowych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, a także na temat prawa, norm i standardów związanych z tego rodzaju działalnością

K_W11

Potrafi analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz wskazywać wybrane zależności przyczynowo-skutkowe między występującymi procesami

K_U01

Posiada zdolności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

K_K08


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw mikro- i makroekonomii, finansów, podstaw rachunkowości, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa ochrony własności intelektualnej, statystyki opisowej

Forma i warunki zaliczenia:

Elementy oceny końcowej:

• Wykład 60 pkt.

• Ćwiczenia 40 pkt.

• Razem 100 pkt.


Punktacja z ćwiczeń wliczana jest do punktacji ogólnej także w drugim, poprawkowym terminie egzaminu.


Punktacja z wykładu oparta jest na egzaminie w formie testu jednokrotnego wyboru (testu wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią). Maksymalna liczba punktów z egzaminu wyniesie 60, na podstawie 30-pytaniowego testu.


Przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu stosuje się następującą skalę:

Bardzo dobry /5,0/ 91-100 pkt.

Dobry plus /4,5/ 86-90 pkt.

Dobry /4,0/ 76-85 pkt.

Dostateczny plus /3,5/ 71-75 pkt.

Dostateczny /3,0/ 60-70 pkt.

Niedostateczny /2,0/ 0-59 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

K_W04, K_W08, K_W11

Efekty sprawdzane podczas zadań i prac grupowych: K_U01, K_K08

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję i rozwiązywanie problemów: K_U01, K_K08


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

- prezentacje PowerPoint,

- opisy przypadków,

- dyskusja,

- rozwiązywanie problemów,

- prace grupowe,

- konsultacje,

- e-learning


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 120 h, w tym:

Udział w zajęciach:

wykład - 30 h

ćwiczenia - 15 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 30 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• przygotowanie prezentacji – 15 hWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia międzynarodowa, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Wykład:

1. Istota, koncepcje i typy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy (na podstawie danych Eurostat, GUS, PARP, Global Entrepreneurship Monitor)

2. Identyfikacja przedsiębiorczych szans - innowacje (typy, proces i modele); nowe modele procesu innowacji: STI, DUI, CCI

3. Przedsiębiorczość technologiczna - firmy technologiczne a sektory wysokiej techniki, typy i metody rozwoju przedsięwzięć technologicznych i usług wiedzochłonnych; metody komercjalizacji działalności badawczo-rozwojowej w firmach technologicznych

4. Istota, etapy i podmioty działalności badawczo-rozwojowej; aktywność badawczo-rozwojowa na podstawie raportów Eurostat i GUS; publiczne wsparcie dla innowacyjności i działalności B+R (Ustawa o innowacyjności)

5. Osiąganie technologicznej dominacji, ustanawianie standardów technologicznych. Rola standaryzacji w działalności MSP. Efekty zewnętrzne sieci

6. Czynniki rynkowego sukcesu technologii a uwarunkowania rozwoju nowych przedsięwzięć

7. Wpływ modularyzacji technologii na innowacyjność i strukturę branży. Małe i średnie przedsiębiorstwa w modułowych łańcuchach wartości

8. Kryteria identyfikacji i atrybuty małych i średnich przedsiębiorstw; tendencje rozwojowe na podstawie danych Eurostat i GUS; instytucjonalne uwarunkowania rozwoju - Konstytucja Biznesu

9. Finansowanie przedsięwzięć - tendencje, dostępność, nowe instrumenty finansowania dla firm na starcie

10. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości – sieci i klastry oraz ich wpływ na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw

Ćwiczenia:

1. Istota innowacyjnych przedsięwzięć i typy innowacji

2. Identyfikacja pomysłu biznesowego i prowadzenie przedsięwzięć na podstawie wybranych innowacji technologicznych

3. Metodyka biznes planu

4. Czynniki sukcesu innowacyjnych przedsięwzięć

5. Pomiar i ocena efektywności innowacji w nowo tworzonym przedsiębiorstwie

6. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości na przykładzie klastrów

Pełny opis:

Wykład:

1. Istota, koncepcje i typy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy (na podstawie danych Eurostat, GUS, PARP, Global Entrepreneurship Monitor)

2. Identyfikacja przedsiębiorczych szans - innowacje (typy, proces i modele); nowe modele procesu innowacji: STI, DUI, CCI

3. Przedsiębiorczość technologiczna - firmy technologiczne a sektory wysokiej techniki, typy i metody rozwoju przedsięwzięć technologicznych i usług wiedzochłonnych; metody komercjalizacji działalności badawczo-rozwojowej w firmach technologicznych

4. Istota, etapy i podmioty działalności badawczo-rozwojowej; aktywność badawczo-rozwojowa na podstawie raportów Eurostat i GUS; publiczne wsparcie dla innowacyjności i działalności B+R (Ustawa o innowacyjności)

5. Osiąganie technologicznej dominacji, ustanawianie standardów technologicznych. Rola standaryzacji w działalności MSP. Efekty zewnętrzne sieci

6. Czynniki rynkowego sukcesu technologii a uwarunkowania rozwoju nowych przedsięwzięć

7. Wpływ modularyzacji technologii na innowacyjność i strukturę branży. Małe i średnie przedsiębiorstwa w modułowych łańcuchach wartości

8. Kryteria identyfikacji i atrybuty małych i średnich przedsiębiorstw; tendencje rozwojowe na podstawie danych Eurostat i GUS; instytucjonalne uwarunkowania rozwoju - Konstytucja Biznesu

9. Finansowanie przedsięwzięć - tendencje, dostępność, nowe instrumenty finansowania dla firm na starcie

10. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości – sieci i klastry oraz ich wpływ na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw

Ćwiczenia:

1. Istota innowacyjnych przedsięwzięć i typy innowacji

2. Identyfikacja pomysłu biznesowego i prowadzenie przedsięwzięć na podstawie wybranych innowacji technologicznych

3. Metodyka biznes planu

4. Czynniki sukcesu innowacyjnych przedsięwzięć

5. Pomiar i ocena efektywności innowacji w nowo tworzonym przedsiębiorstwie

6. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości na przykładzie klastrów

Literatura:

Literatura podstawowa

Wykłady i materiały opracowane w oparciu o literaturę przedmiotu, dostępne na platformie Pegaz.

Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, WAiP, Warszawa 2010

OECD, Komisja Europejska/Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Warszawa 2008.

GUS, Nauka i technika w 2016, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, 2003.

PARP, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2005.

Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.

Strony internetowe:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl

Portal Innowacji, www.pi.gov.pl

European Commission, Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs) http://ec.europa.eu/growth/smes_en

Global Entrepreneurship Monitor http://gemconsortium.org/

European Union Innovation Scoreboard http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

European Cluster Observatory http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory_en

SME Performance Review http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_en

U.S. Small Business Administration https://www.sba.gov

The Small Business Act for Europe https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gancarczyk
Prowadzący grup: Joanna Bohatkiewicz, Marta Gancarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Podczas kursu przekazywana jest wiedza na temat istoty przedsiębiorczości jako postawy, procesu i czynnika decydującego o konkurencyjności jednostek, społeczeństw i gospodarek. Szczególną uwagę kieruje się na innowacyjność w działalności przedsiębiorcy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie zakładania przedsiębiorstwa.


Efekty kształcenia:

Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej K_W04

Zna zasady rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej, rozwiązania służące rozwojowi tej działalności (w tym dotyczące kształtowania relacji z otoczeniem)

K_W08

Posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wiedzę na temat możliwości zastosowania podstawowych metod i narzędzi ilościowych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, a także na temat prawa, norm i standardów związanych z tego rodzaju działalnością

K_W11

Potrafi analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz wskazywać wybrane zależności przyczynowo-skutkowe między występującymi procesami

K_U01

Posiada zdolności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

K_K08


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw mikro- i makroekonomii, finansów, podstaw rachunkowości, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa ochrony własności intelektualnej, statystyki opisowej

Forma i warunki zaliczenia:

Elementy oceny końcowej:

• Wykład 60 pkt.

• Ćwiczenia 40 pkt.

• Razem 100 pkt.


Punktacja z ćwiczeń wliczana jest do punktacji ogólnej także w drugim, poprawkowym terminie egzaminu.


Punktacja z wykładu oparta jest na egzaminie w formie testu jednokrotnego wyboru (testu wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią). Maksymalna liczba punktów z egzaminu wyniesie 60, na podstawie 30-pytaniowego testu.


Przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu stosuje się następującą skalę:

Bardzo dobry /5,0/ 91-100 pkt.

Dobry plus /4,5/ 86-90 pkt.

Dobry /4,0/ 76-85 pkt.

Dostateczny plus /3,5/ 71-75 pkt.

Dostateczny /3,0/ 60-70 pkt.

Niedostateczny /2,0/ 0-59 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

K_W04, K_W08, K_W11

Efekty sprawdzane podczas zadań i prac grupowych: K_U01, K_K08

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję i rozwiązywanie problemów: K_U01, K_K08


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

- prezentacje PowerPoint,

- opisy przypadków,

- dyskusja,

- rozwiązywanie problemów,

- prace grupowe,

- konsultacje,

- e-learning


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 120 h, w tym:

Udział w zajęciach:

wykład - 30 h

ćwiczenia - 15 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 30 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• przygotowanie prezentacji – 15 hWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Ekonomia międzynarodowa, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Wykład:

1. Istota, koncepcje i typy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy (na podstawie danych Eurostat, GUS, PARP, Global Entrepreneurship Monitor)

2. Identyfikacja przedsiębiorczych szans - innowacje (typy, proces i modele); nowe modele procesu innowacji: STI, DUI, CCI

3. Przedsiębiorczość technologiczna - firmy technologiczne a sektory wysokiej techniki, typy i metody rozwoju przedsięwzięć technologicznych i usług wiedzochłonnych; metody komercjalizacji działalności badawczo-rozwojowej w firmach technologicznych

4. Istota, etapy i podmioty działalności badawczo-rozwojowej; aktywność badawczo-rozwojowa na podstawie raportów Eurostat i GUS; publiczne wsparcie dla innowacyjności i działalności B+R (Ustawa o innowacyjności)

5. Osiąganie technologicznej dominacji, ustanawianie standardów technologicznych. Rola standaryzacji w działalności MSP. Efekty zewnętrzne sieci

6. Czynniki rynkowego sukcesu technologii a uwarunkowania rozwoju nowych przedsięwzięć

7. Wpływ modularyzacji technologii na innowacyjność i strukturę branży. Małe i średnie przedsiębiorstwa w modułowych łańcuchach wartości

8. Kryteria identyfikacji i atrybuty małych i średnich przedsiębiorstw; tendencje rozwojowe na podstawie danych Eurostat i GUS; instytucjonalne uwarunkowania rozwoju - Konstytucja Biznesu

9. Finansowanie przedsięwzięć - tendencje, dostępność, nowe instrumenty finansowania dla firm na starcie

10. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości – sieci i klastry oraz ich wpływ na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw

Ćwiczenia:

1. Istota innowacyjnych przedsięwzięć i typy innowacji

2. Identyfikacja pomysłu biznesowego i prowadzenie przedsięwzięć na podstawie wybranych innowacji technologicznych

3. Metodyka biznes planu

4. Czynniki sukcesu innowacyjnych przedsięwzięć

5. Pomiar i ocena efektywności innowacji w nowo tworzonym przedsiębiorstwie

6. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości na przykładzie klastrów

Pełny opis:

Wykład:

1. Istota, koncepcje i typy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy (na podstawie danych Eurostat, GUS, PARP, Global Entrepreneurship Monitor)

2. Identyfikacja przedsiębiorczych szans - innowacje (typy, proces i modele); nowe modele procesu innowacji: STI, DUI, CCI

3. Przedsiębiorczość technologiczna - firmy technologiczne a sektory wysokiej techniki, typy i metody rozwoju przedsięwzięć technologicznych i usług wiedzochłonnych; metody komercjalizacji działalności badawczo-rozwojowej w firmach technologicznych

4. Istota, etapy i podmioty działalności badawczo-rozwojowej; aktywność badawczo-rozwojowa na podstawie raportów Eurostat i GUS; publiczne wsparcie dla innowacyjności i działalności B+R (Ustawa o innowacyjności)

5. Osiąganie technologicznej dominacji, ustanawianie standardów technologicznych. Rola standaryzacji w działalności MSP. Efekty zewnętrzne sieci

6. Czynniki rynkowego sukcesu technologii a uwarunkowania rozwoju nowych przedsięwzięć

7. Wpływ modularyzacji technologii na innowacyjność i strukturę branży. Małe i średnie przedsiębiorstwa w modułowych łańcuchach wartości

8. Kryteria identyfikacji i atrybuty małych i średnich przedsiębiorstw; tendencje rozwojowe na podstawie danych Eurostat i GUS; instytucjonalne uwarunkowania rozwoju - Konstytucja Biznesu

9. Finansowanie przedsięwzięć - tendencje, dostępność, nowe instrumenty finansowania dla firm na starcie

10. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości – sieci i klastry oraz ich wpływ na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw

Ćwiczenia:

1. Istota innowacyjnych przedsięwzięć i typy innowacji

2. Identyfikacja pomysłu biznesowego i prowadzenie przedsięwzięć na podstawie wybranych innowacji technologicznych

3. Metodyka biznes planu

4. Czynniki sukcesu innowacyjnych przedsięwzięć

5. Pomiar i ocena efektywności innowacji w nowo tworzonym przedsiębiorstwie

6. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości na przykładzie klastrów

Literatura:

Literatura podstawowa

Wykłady i materiały opracowane w oparciu o literaturę przedmiotu, dostępne na platformie Pegaz.

Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, WAiP, Warszawa 2010

OECD, Komisja Europejska/Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Warszawa 2008.

GUS, Nauka i technika w 2016, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, 2003.

PARP, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2005.

Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.

Strony internetowe:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl

Portal Innowacji, www.pi.gov.pl

European Commission, Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs) http://ec.europa.eu/growth/smes_en

Global Entrepreneurship Monitor http://gemconsortium.org/

European Union Innovation Scoreboard http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

European Cluster Observatory http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory_en

SME Performance Review http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_en

U.S. Small Business Administration https://www.sba.gov

The Small Business Act for Europe https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.